Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]

Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen en Tuin in de Stad win­nen bei­de Groen en Doen

Op 4 decem­ber vond in Slot Loe­ve­s­tein de fina­le en prijs­uit­rei­king van de Groen en Doen prijs­vraag plaats. De jury koos voor Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen en Tuin in de Stad uit Gro­nin­gen, omdat die bei­de pro­jec­ten een gro­te ver­bin­den­de kracht tonen, zowel tus­sen men­sen en orga­ni­sa­ties als tus­sen natuur­ge­bie­den en de stad. Daar­naast was bij […]

Vlaar­din­gen knapt park ’t Nieu­we­lant op

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heeft het defi­ni­tie­ve ont­werp vast­ge­steld voor het park ’t Nieu­we­lant: meer licht en lucht, wan­del­pa­den, water­par­tij­en en moge­lijk­he­den voor sport, spel en recre­a­tie. Het wordt een veel­zij­dig park dat een belang­rij­ke bij­dra­ge gaat leve­ren aan het groe­ne karak­ter van de wijk Bab­­bers­­pol­­der-Oost, maar ook aan­trek­ke­lijk is voor men­sen uit […]

Nieu­we fiets­rou­te door groen Vlaar­din­gen

Wet­hou­der Jan Rob­ber­egt nam gis­te­ren het eer­ste fiets­rou­te­boek­je “Ver­ras­send groen Vlaar­din­gen” in ont­vangst. Het fraai geïllustreerde nieu­we boek­werk­je neemt fiet­sers mee door de groen­ste plek­ken van de stad. Eind 2009 werd Vlaar­din­gen uit­ge­roe­pen door de Groen­ste stad van Neder­land. De jury van de Enten­te Flo­ra­le prees de manier waar­op Vlaar­din­gen de natuur de stad bin­nen […]

Uit­slag geveltuin‑, bal­kon- en straat­groen­wed­strijd in Vlaar­din­gen

Tij­dens de Open Gemeen­te­dag op zater­dag 4 sep­tem­ber 2010 maakt wet­hou­der Jan Rob­ber­egt bekend wie het fleu­rig­ste bal­kon, de mooi­ste gevel­tuin en de groen­ste straat van Vlaar­din­gen heeft. Hij doet dit om 15.30 uur op het stad­huis, samen met het keu­rings­team van Groei & Bloei Vlaar­din­gen, een ver­e­ni­ging van tuin­hob­by­is­ten. De gemeen­te Vlaar­din­gen en Groei […]

Wed­strij­den gevel­tui­nen en groe­ne stra­ten en plei­nen in Vlaar­din­gen

Om te vie­ren dat Vlaar­din­gen de Groen­ste Stad van Neder­land is, orga­ni­seert de Vlaar­ding­se afde­ling van de tuin­hob­by­ver­e­ni­ging Groei & Bloei dit jaar samen met de gemeen­te een wed­strijd voor gevel­tui­nen en bal­kons en voor groe­ne stra­ten en plei­nen. In juni en juli gaat het Vlaar­ding­se keu­rings­team van Groei & Bloei onaan­ge­kon­digd op pad. De […]

‘Groe­ne Zater­dag’ in win­kel­cen­trum Vlaar­din­gen

Op 8 mei staat het win­kel­cen­trum De Loper in Vlaar­din­gen in het teken van groen. De win­ke­liers in De Loper zijn er trots op dat Vlaar­din­gen is uit­ver­ko­zen tot ‘groen­ste stad van Neder­land’ en wil laten zien aan het win­ke­lend publiek dat ze in de wijk Holy zeker niet onder­doen voor de rest van de […]

Vlaar­din­gen plant vier bij­zon­de­re bomen in het kader van ‘Groenste Stad’

De gemeen­te Vlaar­din­gen heeft van­daag vier bij­zon­de­re bomen geplant, om te vie­ren dat de stad is uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land. De bomen — water­ci­pres (boom van het jaar 2010), zak­doek­jes­boom, anna­pau­lowna­boom en doods­been­de­ren­boom — zijn geko­zen van­we­ge hun opval­len­de ken­mer­ken en sym­bo­liek. Ze ver­wij­zen naar ver­ras­send water­rijk, brui­send en his­to­risch Vlaar­din­gen. De gemeen­te […]

Vlaar­din­gen plant vier ‘feest­bo­men’

Om te vie­ren dat Vlaar­din­gen in 2009 is uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land, gaat de gemeen­te vier bomen plan­ten in ver­schil­len­de wij­ken. Tij­dens de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie is Vlaar­din­gen als kla­ver­tje vier gepre­sen­teerd. In elk kla­ver­blad wordt een boom geplant door kin­de­ren, wet­hou­der Anny Atte­ma en bestuurs­lid Mar­jo­lijn Ruijs van Enten­te Flo­ra­le. De bomen zijn […]

Vlaar­din­gen en Helen­a­veen Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Vlaar­din­gen en Helen­a­veen (gemeen­te Deur­ne) zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad  en Dorp van Neder­land 2009. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2009. Vlaar­din­gen won in de cate­go­rie ‘steden’ en het Bra­bant­se dorp Helen­a­veen werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. De twee win­nen­de gemeen­ten ver­te­gen­woor­di­gen Neder­land vol­gend […]