Berichten

Hoe groen kleuren de werkprogramma’s van de nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders? Dat is de vraag die centraal stond tijdens de ‘Groene Poort’ op 30 september – de halfjaarlijkse bijeenkomst in Nieuwspoort waar politici, wetenschappers en het groene bedrijfsleven elkaar treffen. Vijf wethouders gaven tijdens de Groene Poortbijeenkomst inzicht in hun plannen. Hun ambitie is duidelijk: meer groen realiseren, ook al moet er worden bezuinigd. Met subsidies, burgerparticipatie en creatieve verbindingen blijkt er veel mogelijk.
 
 Foto: van links naar rechts wethouder D. Verbeek van de gemeente Brielle, wethouder C. Koppenol van de gemeente Papendrecht, wethouder O.G. Prinsen van de gemeente Apeldoorn, wethouder R. Van Harten van de gemeente Vlaardingen en wethouder M. Borsboom van de gemeente Rijswijk.
 
De gemeente Rijswijk werkt samen met inwoners, bedrijven en instellingen aan een groenere stad. Er is extra budget vrijgemaakt om te investeren in groen. De groene paragraaf maakt integraal onderdeel uit van duurzaamheid en is een aparte opgave in het coalitieakkoord. In Vlaardingen moet flink worden bezuinigd, maar wordt er via een aparte stichting die bewoners hebben opgericht subsidie ontvangen voor groene initiatieven. Ook Brielle kampt met financiële krapte. De uitdaging daar is vooral het groen in het binnen- en buitengebied te behouden en verstening van buurten tegen te gaan. Papendrecht is erin geslaagd Europese subsidie te bemachtigen om meer groen in de gemeente te brengen. In Apeldoorn wordt groen, maar ook water bewust ingezet om de binnenstad aantrekkelijker te maken, hittestress te bestrijden en regenwater vast te houden.
Burgerparticipatie
In alle gemeenten wordt nauw samengewerkt met de bewoners en worden burgerinitiatieven gestimuleerd. Niet alleen uit financiële noodzaak, maar ook om draagvlak en bewustwording te creëren. Dat betekent niet dat er groene professionals overbodig zijn; voor de uitvoering van grotere projecten bijvoorbeeld en ook voor advies over wat groen kan doen is hun inzet gewenst. ‘De groenbranche biedt tal van oplossingen om te vergroenen, via een integrale aanpak waarin ook water wordt meegenomen’, aldus de boodschap aan de bestuurders.
 

‘Stimuleer zorgorganisaties om hun patiënten in het groen te laten bewegen. Richt parken bewust in voor ontspanning en beweging en koppel er activiteiten aan. Het is de kunst om de doelgroep te verleiden.’
 

Groen en gezondheid
Dat een groene omgeving ook gunstige effecten heeft op de gezondheid van burgers, daar zijn de wethouders zich van bewust en ze noemden er ook voorbeelden van. Desondanks geven ze toe dat er meer mogelijk is. Apeldoorn zet inmiddels de tool TEEB-stad in om de waarde van groen in geld uit te drukken, het aspect gezondheid blijft daarin volgens de wethouder nog wat onderbelicht. Onderzoeker Jolanda Maas stelde dat met een doordachte aanpak veel winst valt te behalen: ‘Stimuleer zorgorganisaties om hun patiënten in het groen te laten bewegen. Richt parken bewust in voor ontspanning en beweging en koppel er activiteiten aan. Het is de kunst om de doelgroep te verleiden.’
Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het voorjaar van 2015. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Op 4 december vond in Slot Loevestein de finale en prijsuitreiking van de Groen en Doen prijsvraag plaats. De jury koos voor Federatie Broekpolder Vlaardingen en Tuin in de Stad uit Groningen, omdat die beide projecten een grote verbindende kracht tonen, zowel tussen mensen en organisaties als tussen natuurgebieden en de stad.

Daarnaast was bij Federatie Broekpolder Vlaardingen de bijdrage aan biodiversiteit een sterk punt en werd van Tuin in de Stad de ondernemende kracht geroemd, die volgens de jury de kans op een ook economisch duurzaam project versterkt.

Groen in de stad te ontwikkelen
Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.

Website Tuin in de Stad »

Website Federatie Broekpolder »

Bron:
Groen en Doen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp vastgesteld voor het park ’t Nieuwelant: meer licht en lucht, wandelpaden, waterpartijen en mogelijkheden voor sport, spel en recreatie. Het wordt een veelzijdig park dat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het groene karakter van de wijk Babberspolder-Oost, maar ook aantrekkelijk is voor mensen uit andere delen van de stad.

Het park vormt de groene buffer tussen de woonwijk en de A4 en is hard aan een opknapbeurt toe. Een hoge grondwaterstand is de hoofddader van de slechte kwaliteit van veel beplanting. In afwachting van de herstructurering van de aanliggende wijk Babberspolder-Oost heeft het beheer van het park enige jaren op een laag pitje gestaan. Hierdoor is het park te vol gegroeid.

Burgers betrokken bij ontwerp
Bij het maken van het ontwerp was een groep omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Tijdens enkele bijeenkomsten in de wijk zijn de ideeën over de inrichting van het park besproken en is uiteindelijk een ontwerp ontstaan.

 

Bomen zijn op kwaliteit onderzocht
Daarna werd in het wijkcentrum een tekening van een voorlopig ontwerp aan de wijkbewoners gepresenteerd en is iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren op de plannen. Ook de Stichting Boombehoud was nauw betrokken. Alle bomen zijn vooraf zorgvuldig op kwaliteit onderzocht. Er moeten uiteindelijk flink veel bomen worden gekapt. Langs de A4 houdt het park wat wildere begroeiing. Daar worden ook minder bomen gekapt om ervoor te zorgen dat het geluidscherm zo veel mogelijk uit het zicht blijft. De uitvoering van werkzaamheden start naar verwachting dit najaar.

Bron:
Gemeente Vlaardingen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Wethouder Jan Robberegt nam gisteren het eerste fietsrouteboekje “Verrassend groen Vlaardingen” in ontvangst. Het fraai geïllustreerde nieuwe boekwerkje neemt fietsers mee door de groenste plekken van de stad.

Eind 2009 werd Vlaardingen uitgeroepen door de Groenste stad van Nederland. De jury van de Entente Florale prees de manier waarop Vlaardingen de natuur de stad binnen heeft gehaald en de betrokkenheid van de inwoners bij het groen in de stad. De resultaten van ruim vijfentwintig jaar ecologisch groenbeheer zijn duidelijk zichtbaar in het landschap en het bomenbestand is uitgebreid en beval enkele bijzondere soorten. Om tot een oordeel te komen over het Vlaardings groen fietste de jury van de Entente Florale door de stad. Deze fietsroute is nu in een boekje weergegeven door Frits van Ooststroom van Stad&streek cultuurhistorie in opdracht van de gemeente Vlaardingen.

 

Groene bijzonderheden
Het boekje bevat informatie over historische plekken in de stad en over groene bijzonderheden. Er is een routebeschrijving en er zijn twee uitklapbare kaartjes. Een leuke manier om zelf weer eens volop van uw stad te genieten of om bezoekers kennis te laten maken met de mooiste kanten van Vlaardingen.
 

Tijdens de Open Gemeentedag op zaterdag 4 september 2010 maakt wethouder Jan Robberegt bekend wie het fleurigste balkon, de mooiste geveltuin en de groenste straat van Vlaardingen heeft. Hij doet dit om 15.30 uur op het stadhuis, samen met het keuringsteam van Groei & Bloei Vlaardingen, een vereniging van tuinhobbyisten.

De gemeente Vlaardingen en Groei & Bloei Vlaardingen hebben dit jaar het initiatief genomen om een wedstrijd te organiseren voor Vlaardingers met groene vingers, mede om te vieren dat Vlaardingen in oktober 2009 is uitgeroepen tot Groenste Stad van Nederland.

Deelnemers
Tien Vlaardingers hebben zich aangemeld met hun balkon, twaalf met hun geveltuin en vijf bewonersgroepen deden mee met hun groene straat. Het keuringsteam van Groei & Bloei Vlaardingen is in juli onaangekondigd op pad geweest in de stad. Zij hebben gelet op onderhoud, originaliteit en compositie. De eigenaars van de winnende geveltuin en het winnende balkon krijgen een bedrag van 100 euro, een jaarabonnement op het tijdschrift Groei & Bloei en een tuinierset. De bewoners van de winnende straat krijgen 500 euro voor een burenactiviteit en drie jaarabonnementen op het tijdschrift Groei & Bloei. Alle drie de winnaars krijgen een mooie siertegel als herinnering.

Open gemeentedag
Wie tijdens de Open Gemeentedag de kraam bezoekt over Vlaardingen als Groenste Stad van Nederland krijgt een zakje veldbloemenzaad mee, om te stimuleren dat Vlaardingen nog meer ‘groen, groener, groenst’ wordt. Dit veldbloemenzaad is door de Heemtuinmedewerkers in de stad geoogst.

Meer info: www.vlaardingen.nl/klavertjevier »

Bron:
Gemeente Vlaardingen

 

Om te vieren dat Vlaardingen de Groenste Stad van Nederland is, organiseert de Vlaardingse afdeling van de tuinhobbyvereniging Groei & Bloei dit jaar samen met de gemeente een wedstrijd voor geveltuinen en balkons en voor groene straten en pleinen.

In juni en juli gaat het Vlaardingse keuringsteam van Groei & Bloei onaangekondigd op pad. De jury let op de variatie in planten, de inrichting en het onderhoud. Ook de kleurencompositie en originaliteit spelen een rol. De winnaars worden in september bekendgemaakt.

Per categorie een winnaar
Individuele Vlaardingers kunnen meedoen met een fleurige balkon of mooie geveltuin, maar buren van een portiek, straat of plein die samen hun woonomgeving hebben opgefleurd, kunnen ook meedoen. Per categorie is er een winnaar. De winnaar van het fleurigste balkon en de mooiste geveltuin krijgt een cadeaubon van 100 euro, een siertegel, een set tuiniergereedschap en een jaarabonnement op het tijdschrift Groei & Bloei. De bewoners van de winnende straat of plein krijgen een bedrag van 500 euro om te besteden aan een gezamenlijke activiteit, een siertegel en een jaarabonnement op het tijdschrift Groei & Bloei (drie abonnementen per straat).

Gemeente biedt gratis materialen aan
Als buren van plan zijn om samen hun woonomgeving groener te maken, bijvoorbeeld met plantenbakken, boomkransen en/of geveltuinen, kunnen zij vooraf contact opnemen met een wijkcoördinator van de gemeente. De wijkcoördinator bekijkt samen met de bewoners wat mogelijk is. Het is ook mogelijk om bij de gemeente aan te kloppen voor het aanvragen van gratis materialen, zoals een grote plantenbak.

Meedoen is altijd prijs
Staelduinsebos Groencentrum Vlaardingen geeft iedereen die meedoet een gratis klantenpas ter waarde van 17,50 euro cadeau. Met de pas kunnen mensen speciale kortingen en gratis tuinadvies krijgen.

Bron:
Gemeente Vlaardingen

 

 

 

Op 8 mei staat het winkelcentrum De Loper in Vlaardingen in het teken van groen. De winkeliers in De Loper zijn er trots op dat Vlaardingen is uitverkozen tot ‘groenste stad van Nederland’ en wil laten zien aan het winkelend publiek dat ze in de wijk Holy zeker niet onderdoen voor de rest van de stad.

Om het winkelend publiek te informeren over groen in de stad, pakt de gemeente Vlaardingen uit met een aantal kramen waar milieu- en groenvoorziening centraal staat. Ook worden er zakjes zaad en compost uitgedeeld door twee wandelende klavertjes vier.

Op 7 oktober 2009 werd Vlaardingen door Entente Florale uitgeroepen als Groenste Stad van Nederland.

 

 

 

 

Bron:
Weekkrant

De gemeente Vlaardingen heeft vandaag vier bijzondere bomen geplant, om te vieren dat de stad is uitgeroepen tot Groenste Stad van Nederland.

De bomen – watercipres (boom van het jaar 2010), zakdoekjesboom, annapaulownaboom en doodsbeenderenboom – zijn gekozen vanwege hun opvallende kenmerken en symboliek. Ze verwijzen naar verrassend waterrijk, bruisend en historisch Vlaardingen.

De gemeente heeft Vlaardingen tijdens de nationale groencompetitie als klavertje vier gepresenteerd. Wie van bovenaf naar de plattegrond van de stad kijkt, ontdekt een klavertje vier. In elk klaverblad werd dan ook een boom geplant. 

De bomen werden geplant door wethouder Anny Attema, bestuurslid Marjolijn Ruijs van Entente Florale, voorzitter van Cultuurgroep voor Laan-, Bos- en Parkbomen Jos Mouwen, jongerenopbouwwerker Brechtje Simons, Yvonne Batenburg en  kinderen.

Op 22 juli wordt Vlaardingen door de internationale Entente Florale bezocht.

Klik hier voor meer informatie »


Jos Mouwen, voorzitter van Cultuurgroep voor Laan-, Bos- en Parkbomen van de NBvB, spreekt de gasten toe over de diverse bomen


Entente Florale bestuurslid Marjolijn Ruijs vertelt in het kort iets over de groencompetitie. Naast haar staat ‘het klavertje vier’ van Vlaardingen


Kinderen scheppen grond bij de Annapaulownaboom


De Doodsbeenderenboom was de laatste boom die door scouting werd geplant

 

Om te vieren dat Vlaardingen in 2009 is uitgeroepen tot Groenste Stad van Nederland, gaat de gemeente vier bomen planten in verschillende wijken.

Tijdens de nationale groencompetitie is Vlaardingen als klavertje vier gepresenteerd. In elk klaverblad wordt een boom geplant door kinderen, wethouder Anny Attema en bestuurslid Marjolijn Ruijs van Entente Florale. De bomen zijn gekozen vanwege hun opvallende kenmerken en symboliek. Ze verwijzen naar verrassend waterrijk, bruisend en historisch Vlaardingen.

Bron:
Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen en Helenaveen (gemeente Deurne) zijn gekozen tot de Groenste Stad  en Dorp van Nederland 2009. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2009.

Vlaardingen won in de categorie ‘steden’ en het Brabantse dorp Helenaveen werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. De twee winnende gemeenten vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door 11 Europese landen wordt deelgenomen. Tijdens de prijsuitreiking op 7 oktober in het  Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Mevrouw Anita Wouters, directeur –generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die Minister Verburg verving. De minister moest op het zelfde moment onverwacht aanwezig zijn bij een plenair debat in de Tweede Kamer.

Zilver en Brons
Bij de steden veroverde Rotterdam het Zilver. Brons werd toegekend aan het Limburgse Landgraaf. In de categorie ‘dorpen en kleine steden’ ging het Zilver naar Ameland(Nes) en het Brons naar Borger en Buinen (gemeente Borger-Odoorn).


Prijswinnaars met de voorzitter van Entente Florale Jaap Spros (links)