Vlaar­din­gen en Helen­a­veen Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Vlaar­din­gen en Helen­a­veen (gemeen­te Deur­ne) zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad  en Dorp van Neder­land 2009. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2009.

Vlaar­din­gen won in de cate­go­rie ‘steden’ en het Bra­bant­se dorp Helen­a­veen werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. De twee win­nen­de gemeen­ten ver­te­gen­woor­di­gen Neder­land vol­gend jaar in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le, waar­aan door 11 Euro­pe­se lan­den wordt deel­ge­no­men. Tij­dens de prijs­uit­rei­king op 7 okto­ber in het  Safa­ri Mee­ting Cen­tre van Bur­gers’ Zoo in Arn­hem ont­vin­gen de win­naars hun prijs uit han­den van Mevrouw Ani­ta Wou­ters, direc­teur –generaal van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit, die Minis­ter Ver­burg ver­ving. De minis­ter moest op het zelf­de moment onver­wacht aan­we­zig zijn bij een ple­nair debat in de Twee­de Kamer.

Zil­ver en Brons
Bij de ste­den ver­o­ver­de Rot­ter­dam het Zil­ver. Brons werd toe­ge­kend aan het Lim­burg­se Land­graaf. In de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’ ging het Zil­ver naar Ameland(Nes) en het Brons naar Bor­ger en Bui­nen (gemeen­te Bor­ger-Odoorn).


Prijs­win­naars met de voor­zit­ter van Enten­te Flo­ra­le Jaap Spros (links)