Wed­strij­den gevel­tui­nen en groe­ne stra­ten en plei­nen in Vlaar­din­gen

Om te vie­ren dat Vlaar­din­gen de Groen­ste Stad van Neder­land is, orga­ni­seert de Vlaar­ding­se afde­ling van de tuin­hob­by­ver­e­ni­ging Groei & Bloei dit jaar samen met de gemeen­te een wed­strijd voor gevel­tui­nen en bal­kons en voor groe­ne stra­ten en plei­nen.

In juni en juli gaat het Vlaar­ding­se keu­rings­team van Groei & Bloei onaan­ge­kon­digd op pad. De jury let op de vari­a­tie in plan­ten, de inrich­ting en het onder­houd. Ook de kleu­ren­com­po­si­tie en ori­gi­na­li­teit spe­len een rol. De win­naars wor­den in sep­tem­ber bekend­ge­maakt.

Per cate­go­rie een win­naar
Indi­vi­du­e­le Vlaar­din­gers kun­nen mee­doen met een fleu­ri­ge bal­kon of mooie gevel­tuin, maar buren van een por­tiek, straat of plein die samen hun woon­om­ge­ving heb­ben opge­fleurd, kun­nen ook mee­doen. Per cate­go­rie is er een win­naar. De win­naar van het fleu­rig­ste bal­kon en de mooi­ste gevel­tuin krijgt een cadeau­bon van 100 euro, een sier­te­gel, een set tui­nier­ge­reed­schap en een jaar­abon­ne­ment op het tijd­schrift Groei & Bloei. De bewo­ners van de win­nen­de straat of plein krij­gen een bedrag van 500 euro om te beste­den aan een geza­men­lij­ke acti­vi­teit, een sier­te­gel en een jaar­abon­ne­ment op het tijd­schrift Groei & Bloei (drie abon­ne­men­ten per straat).

Gemeen­te biedt gra­tis mate­ri­a­len aan
Als buren van plan zijn om samen hun woon­om­ge­ving groe­ner te maken, bij­voor­beeld met plan­ten­bak­ken, boom­kran­sen en/of gevel­tui­nen, kun­nen zij voor­af con­tact opne­men met een wijkcoördinator van de gemeen­te. De wijkcoördinator bekijkt samen met de bewo­ners wat moge­lijk is. Het is ook moge­lijk om bij de gemeen­te aan te klop­pen voor het aan­vra­gen van gra­tis mate­ri­a­len, zoals een gro­te plan­ten­bak.

Mee­doen is altijd prijs
Staelduin­se­bos Groen­cen­trum Vlaar­din­gen geeft ieder­een die mee­doet een gra­tis klan­ten­pas ter waar­de van 17,50 euro cadeau. Met de pas kun­nen men­sen spe­ci­a­le kor­tin­gen en gra­tis tuin­ad­vies krij­gen.

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen