Uit­slag geveltuin‑, bal­kon- en straat­groen­wed­strijd in Vlaar­din­gen

Tij­dens de Open Gemeen­te­dag op zater­dag 4 sep­tem­ber 2010 maakt wet­hou­der Jan Rob­ber­egt bekend wie het fleu­rig­ste bal­kon, de mooi­ste gevel­tuin en de groen­ste straat van Vlaar­din­gen heeft. Hij doet dit om 15.30 uur op het stad­huis, samen met het keu­rings­team van Groei & Bloei Vlaar­din­gen, een ver­e­ni­ging van tuin­hob­by­is­ten.

De gemeen­te Vlaar­din­gen en Groei & Bloei Vlaar­din­gen heb­ben dit jaar het ini­ti­a­tief geno­men om een wed­strijd te orga­ni­se­ren voor Vlaar­din­gers met groe­ne vin­gers, mede om te vie­ren dat Vlaar­din­gen in okto­ber 2009 is uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land.

Deel­ne­mers
Tien Vlaar­din­gers heb­ben zich aan­ge­meld met hun bal­kon, twaalf met hun gevel­tuin en vijf bewo­ners­groe­pen deden mee met hun groe­ne straat. Het keu­rings­team van Groei & Bloei Vlaar­din­gen is in juli onaan­ge­kon­digd op pad geweest in de stad. Zij heb­ben gelet op onder­houd, ori­gi­na­li­teit en com­po­si­tie. De eige­naars van de win­nen­de gevel­tuin en het win­nen­de bal­kon krij­gen een bedrag van 100 euro, een jaar­abon­ne­ment op het tijd­schrift Groei & Bloei en een tui­nier­set. De bewo­ners van de win­nen­de straat krij­gen 500 euro voor een buren­ac­ti­vi­teit en drie jaar­abon­ne­men­ten op het tijd­schrift Groei & Bloei. Alle drie de win­naars krij­gen een mooie sier­te­gel als her­in­ne­ring.

Open gemeen­te­dag
Wie tij­dens de Open Gemeen­te­dag de kraam bezoekt over Vlaar­din­gen als Groen­ste Stad van Neder­land krijgt een zak­je veld­bloe­men­zaad mee, om te sti­mu­le­ren dat Vlaar­din­gen nog meer ‘groen, groe­ner, groenst’ wordt. Dit veld­bloe­men­zaad is door de Heem­tuin­me­de­wer­kers in de stad geoogst.

Meer info: www.vlaardingen.nl/klavertjevier »

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen