Nieu­we fiets­rou­te door groen Vlaar­din­gen

Wet­hou­der Jan Rob­ber­egt nam gis­te­ren het eer­ste fiets­rou­te­boek­je “Ver­ras­send groen Vlaar­din­gen” in ont­vangst. Het fraai geïllustreerde nieu­we boek­werk­je neemt fiet­sers mee door de groen­ste plek­ken van de stad.

Eind 2009 werd Vlaar­din­gen uit­ge­roe­pen door de Groen­ste stad van Neder­land. De jury van de Enten­te Flo­ra­le prees de manier waar­op Vlaar­din­gen de natuur de stad bin­nen heeft gehaald en de betrok­ken­heid van de inwo­ners bij het groen in de stad. De resul­ta­ten van ruim vijf­en­twin­tig jaar eco­lo­gisch groen­be­heer zijn dui­de­lijk zicht­baar in het land­schap en het bomen­be­stand is uit­ge­breid en beval enke­le bij­zon­de­re soor­ten. Om tot een oor­deel te komen over het Vlaar­dings groen fiets­te de jury van de Enten­te Flo­ra­le door de stad. Deze fiets­rou­te is nu in een boek­je weer­ge­ge­ven door Frits van Oost­stroom van Stad&streek cul­tuur­his­to­rie in opdracht van de gemeen­te Vlaar­din­gen.

 

Groe­ne bij­zon­der­he­den
Het boek­je bevat infor­ma­tie over his­to­ri­sche plek­ken in de stad en over groe­ne bij­zon­der­he­den. Er is een rou­te­be­schrij­ving en er zijn twee uit­klap­ba­re kaart­jes. Een leu­ke manier om zelf weer eens vol­op van uw stad te genie­ten of om bezoe­kers ken­nis te laten maken met de mooi­ste kan­ten van Vlaar­din­gen.