Guer­ril­la Gar­de­ners ver­groe­nen woon­om­ge­ving in diver­se ste­den

Guer­ril­la gar­de­ners en Groen­links heb­ben afge­lo­pen week­end in Rot­ter­dam, Deven­ter en Lei­den stra­ten ver­groend waar het offi­ceel niet mag. Groen­Links had het afge­lo­pen week­end uit­ge­roe­pen tot ‘Guerilla Gar­de­ning­week­end’.

Groen­Link­ser Robert Jan­sen: “Met deze ludie­ke actie wil Groen­Links graag bij­dra­gen aan het mooi­er maken en nut­ti­ger gebrui­ken van de direc­te woon­om­ge­ving.”

Zo wer­den  zater­dag­avond in de Rot­ter­dam­se wijk Char­lois onaan­ge­kon­digd plan­ten en bloe­men op ste­ni­ge plek­ken in de stad geplaatst. Ook in Lei­den wer­den tuin­tjes aan­ge­legd in de boom­bak­ken van de Breestraat. En langs de Sin­gel in Deven­ter werd een braak­lig­gend stuk grond gevuld bloei­en­de plan­ten, sla en tuin­krui­den.

‘Dit land kan zoveel groe­ner’
De actie is onder­deel van de cam­pag­ne ‘Dit land kan zoveel groe­ner’. Groen­Links werkt samen met de Guer­ril­la Gar­de­ners, bewo­ners die zelf de schop ter hand nemen om bloe­men en strui­ken te plan­ten in hun eigen straat of buurt.

‘Bewo­ners zijn enthou­si­ast’
Jas­per van der Kuijk van Groen­Links Rot­ter­dam zei op RTV Rijn­mond daar­over het vol­gen­de: “Over­al in het land waar wij in actie komen zijn bewo­ners enthou­si­ast. Ze bie­den vaak aan om mee te hel­pen en ze zor­gen ervoor dat het ver­se groen niet ver­pie­tert in de weken na de aan­plant. Dat is belang­rijk.”

Plantac­tie in kaal park
Ook in Poel­geest, een wijk van Oegst­geest, heeft onlangs een Gue­r­il­la Gar­de­ning actie plaats­ge­von­den. “De buurt­be­wo­ners heb­ben name­lijk met veel moei­te uit­ein­de­lijk een wijk­park gekre­gen dat vorig jaar gedoopt is als het Vroe­ge Vogels Park. Het ziet er ech­ter heel kaal uit en nodigt de bewo­ners niet uit om er gebruik van te maken. We zijn begon­nen om eerst met een klei­ne groep een plantac­tie uit te voe­ren. Ver­vol­gens heb­ben we via de buurt­mail ook de ande­re wijk­be­wo­ners geïnformeerd. Gevolg is dat meer­de­re wijk­be­wo­ners zich heb­ben aan­ge­slo­ten en mee­doen. Er is zelfs een nieu­we mai­linglist opge­zet ten behoe­ve van  het onder­houd en om elkaar op de hoog­te te hou­den van de ont­wik­ke­lin­gen”, aldus een van de ini­ti­a­tief­ne­mers Frank ter Beek.

Wat is Guer­ril­la Gar­de­ning?
“Guerrilla Gar­de­ning is het aan­leg­gen van een tuin op een plek waar het offi­ci­eel niet mag. Bij­voor­beeld een stuk land dat al lang braak ligt en waar maar geen nieuw­bouw op komt, of een boom­sin­gel of bloem­bak die leeg is”, staat op de site van Guer­ril­la Gar­de­ners te lezen. Het feno­meen Guer­ril­la Gar­de­ning bestaat al zo’n 30 twin­tig jaar.

Bron­nen:

RTV Rijn­mond