Meche­len plaatst 120 extra bomen om stad te ver­groe­nen

Dit najaar wor­den er in Meche­len 120 bomen geplant in mid­den­ber­men, kruis­pun­ten en straat­hoe­ken. Het stads­be­stuur wil de stad zo groen moge­lijk maken. Het bete­kent een inves­te­ring van 250.000 euro.

De nieu­we bomen wor­den in de loop van okto­ber en novem­ber geplaatst. “Het is aan­ge­na­mer en gezon­der om op te groei­en, te wonen en te wer­ken in een groe­ne ste­de­lij­ke omge­ving”, zegt Greet Gey­pen van Open­ba­re Wer­ken (Open VLD).

“Meche­len blij­ven ver­groe­nen“
“Daarom blij­ven we in Meche­len ook zoe­ken naar plaat­sen en moge­lijk­he­den om het open­baar domein te ver­groe­nen. De long van de stad moet alles­zins wor­den vergroot.”

De stad heeft geko­zen voor vrij gro­te bomen. “We spre­ken niet over éénjarige, klei­ne boom­pjes. We heb­ben geko­zen voor bomen van onge­veer tien jaar oud, met een omtrek van 25 tot 30centimeter”, legt Mari­na De Bie van Leef­mi­li­eu Groen uit.

Bron:
Nieuws­blad