Dwin­gend ver­groe­nen?

De aan­we­zig­heid van groen is van belang voor de leef­baar­heid, gezond­heid, natuur/milieu en eco­no­mie. Ondanks dat het belang van groen door de over­heid steeds vaker onder­streept wordt, blijft de rea­li­sa­tie van groen nog steeds ach­ter bij die van rood en raken rood en groen uit balans. Om het tij te keren is in de Nota Ruim­te de behoef­te aan groen in de stad gekwan­ti­fi­ceerd in de vorm van een richt­ge­tal van 75 m² groen per woning. In dit rap­port is onder­zoek gedaan naar de prak­ti­sche toe­pas­baar­heid van dit richt­ge­tal en de rela­tie met de kwa­li­teit van het groen in de stad. Hier­voor is eerst de ach­ter­grond van het richt­ge­tal geïnventariseerd, waar­na onder gemeen­ten, experts en stu­dies onder­zoek is ver­richt naar de toe­pas­baar­heid en de rela­tie met kwa­li­teit van het richt­ge­tal.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load het rap­port hier

Ook inte­res­sant:
Ste­de­lijk groen, beleid, groen­norm

Bron:
Wage­nin­gen UR (Deb­bie Nuij­ten)