Lim­burg zet prijs­vraag uit om bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen

De stich­ting IKL en de pro­vin­cie Lim­burg heb­ben onlangs de prijs­vraag ‘Ommetjes die Lim­burgs bui­ten­ge­bied ver­be­te­ren’ uit­ge­zet, met als doel het bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen. Inzen­ders van rea­lis­ti­sche plan­nen kun­nen maxi­maal 6000 euro ont­van­gen voor het aan­bren­gen van mar­ke­rin­gen, infor­ma­tie­pa­ne­len, zit­ban­ken of rou­te­be­schrij­vin­gen.

Die zorg voor het groen is een levens­voor­waar­de. Geen luxe. De pro­vin­cie Lim­burg en Euro­pa stel­len geld beschik­baar voor 25 plan­nen die gericht zijn op het her­stel van (his­to­ri­sche) wan­del­pa­den en het groe­ne erf­goed in de Lim­burg­se bui­ten­ge­bie­den. Bewo­ners van dor­pen en stads­ran­den, dorps- en wijk­ra­den, heem‑, natuur- en wan­del­ver­e­ni­gin­gen, his­to­ri­sche krin­gen, en agra­ri­sche natuur­ver­e­ni­gin­gen kun­nen  plan­nen inzen­den die gericht zijn op de ver­be­te­ring van het leef­kli­maat van de dor­pen, wij­ken en uit­loop­ge­bie­den.

Omme­tjes van groot belang voor leef­baar­heid
Omme­tjes zijn klei­ne wan­de­lin­gen dicht­bij huis. Ze zijn van groot belang voor de leef­baar­heid en de gezond­heid, omdat ze het bui­ten­ge­bied ver­bin­den met stad en dorp en toe­gan­ke­lijk maken voor bewo­ners en wan­de­laars. Het kan gaan om bestaan­de (onver­har­de) paden of de aan­leg of het her­stel van his­to­ri­sche lij­nen langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hier­mee wordt het ‘rondje dicht­bij huis’ weer moge­lijk.

Wan­del­pa­den en land­schap ver­be­te­ren
Deze ver­bin­din­gen zijn van groot belang voor de iden­ti­teit van het dorp of de wijk en het wel­zijn van bewo­ners. Ver­der wor­den de karak­te­ris­tie­ken in het cul­tuur­land­schap­pen weer zicht- en beleef­baar. Dat is niet alleen van belang voor de men­sen die hier wonen, wer­ken en recreëren. Maar ook voor de plan­ten en die­ren die hier kun­nen voor­ko­men. De stich­ting IKL en de Pro­vin­cie wil­len met bewo­ners de con­cre­te aan­leg en het her­stel van wan­del­pa­den en het omlig­gen­de land­schap bevor­de­ren.

Tot 30 april inzen­den
Uit­ge­werk­te plan­nen voor de eer­ste ron­de van de ‘omme­tjes-wed­strijd’ kun­nen tot 30 april 2010 inge­diend wor­den bij de stich­ting IKL. Een des­kun­di­ge jury zal zich in mei bui­gen over de kwa­li­teit van de plan­nen en de bes­te omme­tjes uit­kie­zen.

Meer infor­ma­tie

Bron:
IKL Lim­burg