Berichten

Begroeiing en landbouw kunnen in een stad een goed leefklimaat aanmerkelijk verbeteren. Veel beton zonder begroeiing kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een stad kan aanvoelen als een woestijn.

Op 1 november tijdens  Energy 4 Next Generations vertelt landbouwdeskundige Wijnand Sukkel hoe de footprint van een stad aanmerkelijk kan worden verbeterd.

Effecten van groen op footprint van steden
Uit recent onderzoek blijkt dat voldoende groen in een stad fijnstof en verschillende emissies nog sterker verminderd dan altijd werd verondersteld. Bovendien kan stadslandbouw er voor zorgen dat  minder voedsel hoeft te worden geïmporteerd.  De Landbouwuniversiteit Wageningen doet onderzoek naar de effecten van stadslandbouw en groen op de footprint van steden als Beijng, Rosario (argentinie), Colombo (Sri Lanka en Amsterdam.

Onderzoeker in duurzame voedselsystemen Wijnand Sukkel gaat uitgebreid in op de verschillende facetten van de Amsterdamse footprint en geeft aan hoe groenvoorzieningen en urban farming die kunnen verbeteren.

Bekijk ook het filmpje van Snikhete stad door grindtegel »

Bron:
Utilities
Technologie en economie in de energie-, water en gassenmarkt

 

 

 

Recreanten zijn tegenwoordig op zoek naar bijzondere en unieke belevingen. Het wordt daarom steeds lastiger om het bezoekers van parken of natuurgebieden naar de zin te maken. Maar de recreant, en dus ook de beleving, bestaan niet. Alterra Wageningen UR vond een methode om de recreatieve kwaliteit van bos- en natuurgebieden te bepalen en te verbeteren aan de hand van recreatiemotieven van bezoekers.

“Recreatiemotieven kunnen helpen om inzicht te krijgen in de gewenste beleving van recreanten,” zegt Alterra-onderzoeker Martin Goossen. Hij verdeelt de recreatievraag onder in vijf recreatiemotieven: “Gezelligheid, er even tussenuit, interesse, volledig opgaan, en uitdaging. Elk motief vraagt om een eigen belevingssfeer. Ieder recreatiegebied heeft een bepaalde kwaliteit, voorzieningenniveau en recreatieve infrastructuur. Maar het is de vraag of dit bestaande aanbod wel aansluit bij de belevingssfeer die bij een bepaald motief hoort.”

Recreatieschouw
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven heeft Goossen na jarenlang onderzoek een methode ontwikkeld om  de ‘geschiktheid’ van gebieden per motief te beoordelen. Hij noemt deze methode de ‘recreatieschouw’. Deze methode is reeds toegepast in gebieden van Staatsbosbeheer. De recreatieschouw geeft beheerders advies, praktische tips en handreikingen om de inrichting, voorzieningen en beheer van hun terrein aan te passen aan de wensen van recreanten. De methode bestaat uit een internetanalyse, kaartanalyse, veldanalyse en een interview met de beheerder. Daaruit volgt een passend en onderbouwd advies. Martin Goossen: “Het is een gedegen methode, want we onderscheiden maar liefst 190 indicatoren, verdeeld naar bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid, waaronder ook gebruikswaarde en belevingswaarde. Samen met een beheerder schetsen we het toekomstbeeld van een terrein, inclusief een deskundig advies voor de gebiedsinrichting. Ons doel is dat bezoekers optimaal kunnen genieten van een gebied, dat ze het (meer) gaan waarderen en nog regelmatig terugkomen.”

Meer informatie
Rapport ‘Recreatieschouw: groengebieden schouwen op basis van recreatiemotieven’ »

 

 

In 2012 start in Ede een project om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren door middel van groene activiteiten in wijken waar dit extra aandacht verdient. De wijk Veldhuizen krijgt de primeur. Nu wordt onderzocht welke ideeën en wensen er in de wijk leven en hoe groene activiteiten hierop aan kunnen sluiten.
Begin 2012 maakt Het Groene Wiel, centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) van de gemeente Wageningen, samen met de gemeente Ede een keuze uit de verschillende activiteiten die met de bewoners in de wijk uitgevoerd kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan het aanleggen van een buurttuin of met leerlingen van de basisschool de omgeving vergroenen. Ook een natuurontdektocht met jong en oud in het Proosdijpark behoort tot de mogelijkheden.
 
 
Bron:
Movisie
 

In 2011 is vanuit het programma Bouwen met Groen en Glas een onderzoek uitgevoerd naar de  mogelijkheden om met groentoepassingen de kwaliteit van schoolgebouwen te verbeteren. Hieruit kwam naar voren dat de meerwaarde die groen in, op, aan of om een gebouw kan geven zeker wordt erkend. Maar ondanks dat vrijwel iedereen enthousiast is over groen, zijn er snel twijfels waar  het gaat om de praktische uitwerking, waarbij het onderhoud en de financiën de grootste struikelblokken vormen.

Op basis van deze onderzoeksresultaten is een ‘groenatlas voor basisscholen’ ontwikkeld waarin de mogelijkheden voor groentoepassingen verder zijn verkend en uitgediept. De eindrapportage van het onderzoek is het startpunt voor de bouw- en agrosector om de toepassingen van groen in de bouw van scholen samen verder vorm te geven. Het rapport doet daarbij een aantal aanbevelingen op het vlak van onderhoud, financiën en een integrale ontwerpaanpak waardoor de toepassing van groen op scholen een aanzienlijk grotere kans van slagen heeft.

Problemen met binnenklimaat zijn groot
Het onderzoek richtte zich specifiek op basisscholen, omdat hier de problemen met vooral het binnenklimaat het grootst zijn. Iedere dag zitten twintigduizend leerlingen en tweeduizend leraren ziek thuis als gevolg van het slechte binnenmilieu (GGD en Astmafonds, 2006).

Ziekmakende lucht
De huisvesting is verre van optimaal: ziekmakende lucht, te weinig daglicht en te veel lawaai. Groen  en daglicht kunnen het binnenklimaat verbeteren en daarmee veel betekenen voor de ontwikkeling, gezondheid en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

Vele partijen maken proces complex
Hoewel de voordelen van groen en daglicht niet onbekend zijn, zijn groentoepassingen binnen schoolgebouwen eerder uitzondering dan regel. Doordat er vele partijen betrokken zijn bij de bouw en verbouw van scholen is het ontwerpproces van nieuwe schoolgebouwen ronduit complex. Daarbij komt dat het ambitieniveau de laatste jaren is toegenomen (o.a. binnenklimaat, duurzaamheid, energiezuinigheid, passend onderwijs) terwijl het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting via het gemeentefonds juist is gedaald.

Doel van het project
Doel van het  onderzoeksproject Groene longen in de klas is om de acceptatie van groen en groentoepassingen op scholen te bevorderen, door manieren aan te reiken waarop groen binnen scholen inzetbaar kan zijn.

Meer informatie

Bron:
Bouwen met Groen en Glas

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De luchtkwaliteit is te verbeteren door bomen en struiken aan te planten. Maar dit lukt alleen als de juiste bomen en struiken op de juiste manier worden geplant. Bovendien bestaat ook het risico dat de concentratie luchtverontreinigende stoffen omhoog gaat. Voorlichting over de mogelijkheden aan bijvoorbeeld gemeenten is dan ook beslist zinvol, adviseren onderzoekers van de Plant Sciences Group van Wageningen UR.

Bomen en planten bezitten de unieke eigenschap dat ze gassen, zoals stikstofoxiden, op kunnen nemen met hun bladeren. Ze gebruiken die stof vervolgens voor hun eigen groei waardoor het gas niet meer schadelijk is voor omwonenden. Datzelfde geldt voor fijnstof omdat dat aan bladeren kan blijven kleven, waarna het met een regenbui op de grond terecht komt en hier wordt vastgelegd.

Naast dit directe afvangen van schadelijke stoffen kan een rij bomen, bosjes of een houtwal de concentratie schadelijke stoffen in de lucht verminderen.

De vuile lucht botst op de bomen, stijgt omhoog en vermengt zich daar met schonere lucht.

 

Effecten gering
Daarmee lijkt de aanplant van groen een ideale manier om de lucht in een gebied te zuiveren, bijvoorbeeld langs een snelweg of in een drukke stad. Daarvoor blijken de effecten echter te gering. Metingen van de lucht naast een snelweg gaven een miniem verschil te zien tussen lucht bij een traditionele houtwal en lucht zonder houtwal.

Er kleven zelfs  risico’s aan het aanplanten van groen. Te dichte vegetatie langs de weg kan de concentratie van luchtverontreinigende stoffen verhogen. Dit is het geval als de wind niet meer goed kan waaien doordat de bomen een weg met hun bladerkronen afsluiten. Daardoor is er onvoldoende menging met verse en schone lucht, ook wel het groenetunneleffect genoemd. Bovendien kunnen sommige plantensoorten de ozonconcentratie verhogen doordat ze van nature veel vluchtige organische stoffen afscheiden.

Luchtkwaliteit verhogen met groenplan
Toch kan het zinvol zijn om op een bepaalde plek de luchtkwaliteit te verbeteren met een uitgekiend groenplan. Dan is het van belang de juiste bomen en struiken neer te zetten en het juiste aantal te planten in een goede structuur. Daarmee vangt het groen zoveel mogelijk vervuilde lucht af en is de kans op het groenetunneleffect minimaal. Onderzoekers van Plant Research International en PPO-Bomen adviseren gemeenten en bedrijven over de mogelijkheden en onmogelijkheden om met groen de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast doen ze onderzoek naar de mogelijkheden om met aanplant bijvoorbeeld de concentratie fijnstof naast stallen te verminderen.

Bron:
Nieuwsbrief Plant Sciences Group

 

Een verwaarloosd stukje openbare ruimte in de Rotterdamse wijk Hoogvliet is omgevormd tot een multifunctionele gemeenschapstuin. Het doel van deze tuin is om de sociale cohesie onder de bewoners te versterken. Hiervoor is een groene, integrale wijkaanpak ontwikkeld die de bewoners nader tot elkaar moet brengen.
Op woensdag 2 juni wordt de eerste Gemeenschapstuin in Rotterdam in gebruik genomen.
Grote sociale problemen
De Rotterdamse wijk Hoogvliet is een wijk met grote sociale problemen. In de wijk wonen veel uitkeringsgerechtigden en het is een smeltkroes van uiteenlopende culturele achtergronden. Onderling contact tussen de bewoners is niet vanzelfsprekend en het is een uitdaging om de mensen meer te betrekken bij de eigen wijk.
Gemeenschapstuin is uitstekend middel
De gemeenschapstuin is een uitstekend middel om inwoners aan het werk te helpen en tegelijkertijd sociale problemen in een wijk of buurt aan te pakken. Dankzij de gezamenlijke inspanning van diverse partijen, daarbij ondersteund door RadarAdvies, is in Hoogvliet een uitnodigende omgeving voor iedereen ontstaan. De tuin biedt voor ieder wat wils, juist omdat buurtbewoners en andere gebruikersgroepen zelf nauw betrokken zijn geweest bij de inrichting van de tuin.
Voor aanvullende informatie over de Gemeenschapstuin in Hoogvliet kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Lubbe van RadarAdvies (06) 5343 1920.
 

Spijkenisse is een van de groenste gemeenten in de regio Rotterdam, maar veel bewoners ervaren hun stad niet als een groene stad. Om het groen beter zichtbaar te maken en als verbindingselement tussen wijken, parken en buitengebied te versterken, heeft de gemeente onlangs een Groenstructuurvisie opgesteld. Dit is een plan voor de lange termijn, om stadsbreed het groen en de groene verbindingen te verbeteren.

Wethouder Jan Willem Mijnans van de gemeente Spijkenisse laat weten dat zijn stad zich zo’n 30 jaar geleden al presenteerde als een groene stad. “Een groene groeistad. Op kaarten uit die tijd zie je ze nog staan: ‘groene vingers’ tussen de wijken. Met de Groenstructuurvisie borduren we daar eigenlijk op voort. Deze visie brengt samenhang aan tussen het groen in onze stad, voorziet in verbetering van de kwaliteit van dat groen en zorgt ervoor dat het omliggende landschap meer bij de stad wordt betrokken”.

Groenverbindingen tussen stad en buitengebied
De Groenstructuurvisie richt zich op het realiseren van groenverbindingen tussen de stad, de parken en het buitengebied. “Het is van belang deze lijnen in de toekomst zo te versterken, dat ze voor de inwoners van Spijkenisse te herkennen zijn als de lijnen waarmee zij via een eenvoudige, maar mooie groene route in het buitengebied of juist in het centrum van de stad komen”, zegt wethouder Christel Mourik. “Van net zo grote waarde is het ecologisch netwerk dat op deze manier ontstaat.”

Mooier, groener en functioneler
Beide wethouders vinden de Groenstructuurvisie een uitstekende leidraad voor de komende jaren. “We zetten onze groene lijn voort en maken de stad mooier, groener en functioneler”, aldus Mijnans. “Groener omdat de gemeente flink gaat investeren in bestaand en toekomstig groen. Dit alles is een flinke uitdaging, maar wij gaan er voor.”

Download:
Concept Groenstructuurvisie Spijkenisse »

Bron:
Gemeente Spijkenisse

 

 
 

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. 

Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en verbeterd. Het geld zal onder meer worden gebruikt om de toegankelijkheid van het park te verbeteren en voor het versterken van de ecologie, zoals het behouden en het zichtbaar maken van houtwallen en knotbomen en het verbeteren van recreatiemogelijkheden. De verbeteringen moeten zorgen voor meer verbinding tussen het park en de omliggende wijken.

Groenbeheerplan ontwikkelen
De gemeente gaat hiervoor samen met bewoners een groenbeheerplan ontwikkelen. Het uitgangspunt van dit plan is om het park, waarin tot 2002 nog drinkwater werd gewonnen, nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor buurtbewoners.

Van het totaalbedrag is ruim €1,2 miljoen afkomstig uit het budget van Amersfoort Vernieuwt, vier ton is beschikbaar gesteld door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en het overige bedrag komt uit het budget voor groenonderhoud.

Bron:
Gemeente Amersfoort

 

Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een plan gepubliceerd dat de luchtkwaliteit moet verbeteren en dat moet bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. In het plan genaamd Eureka zijn vijf concrete oplossingen uitgewerkt, deels geïnspireerd op het onderzoek ‘Groen voor lucht’ van Alterra naar groene maatregelen langs wegen om fijn stof op te vangen. Arnhem en Nijmegen bouwen hierop voort met het planonderdeel Flora.

Flora is een van de vijf uitgewerkte programma’s in het plan Eureka. Dit rapport geeft een andere kijk op de sturingsstijl en procesaanpak. De overheid, dus ook de stadsregio, staat niet langer boven, maar tussen alle partijen. Private partijen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers kunnen zelf ook vorm en inhoud geven aan Eureka, en daarmee aan Flora. Dit plan is daarvan een goed voorbeeld: het is opgesteld door een consortium van vijf partijen, waarin behalve de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Alterra, WUR ASG, MAQ, KEMA en Integralis PP vertegenwoordigd zijn.

Volledige informatie:
Bekijk dit rapport

Ook interessant:
Luchtkwaliteit, rijkswegbeplanting, beleid

Bron:
Stadsregio Arnhem Nijmegen