Groen en stads­land­bouw ver­be­te­ren stads­kli­maat

Begroei­ing en land­bouw kun­nen in een stad een goed leef­kli­maat aan­mer­ke­lijk ver­be­te­ren. Veel beton zon­der begroei­ing kan er bij­voor­beeld voor zor­gen dat een stad kan aan­voe­len als een woes­tijn. Op 1 novem­ber tij­dens  Ener­gy 4 Next Gene­ra­ti­ons ver­telt land­bouw­des­kun­di­ge Wij­nand Suk­kel hoe de foot­print van een stad aan­mer­ke­lijk kan wor­den ver­be­terd. Effec­ten van groen op […]

‘Recreratieschouw’ helpt kwa­li­teit van recre­a­tie­ge­bie­den te ver­be­te­ren

Recre­an­ten zijn tegen­woor­dig op zoek naar bij­zon­de­re en unie­ke bele­vin­gen. Het wordt daar­om steeds las­ti­ger om het bezoe­kers van par­ken of natuur­ge­bie­den naar de zin te maken. Maar de recre­ant, en dus ook de bele­ving, bestaan niet. Alter­ra Wage­nin­gen UR vond een metho­de om de recre­a­tie­ve kwa­li­teit van bos- en natuur­ge­bie­den te bepa­len en te […]

Ver­be­te­ren leef­baar­heid en soci­a­le cohe­sie met groen

In 2012 start in Ede een pro­ject om de leef­baar­heid en soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren door mid­del van groe­ne acti­vi­tei­ten in wij­ken waar dit extra aan­dacht ver­dient. De wijk Veld­hui­zen krijgt de pri­meur. Nu wordt onder­zocht wel­ke idee­ën en wen­sen er in de wijk leven en hoe groe­ne acti­vi­tei­ten hier­op aan kun­nen slui­ten. Begin 2012 maakt Het […]

Groen en dag­licht ver­be­te­ren het bin­nen­kli­maat

In 2011 is van­uit het pro­gram­ma Bou­wen met Groen en Glas een onder­zoek uit­ge­voerd naar de  moge­lijk­he­den om met groen­toe­pas­sin­gen de kwa­li­teit van school­ge­bou­wen te ver­be­te­ren. Hier­uit kwam naar voren dat de meer­waar­de die groen in, op, aan of om een gebouw kan geven zeker wordt erkend. Maar ondanks dat vrij­wel ieder­een enthou­si­ast is over […]

Lucht­kwa­li­teit ver­be­te­ren met gerich­te aan­plant van groen

De lucht­kwa­li­teit is te ver­be­te­ren door bomen en strui­ken aan te plan­ten. Maar dit lukt alleen als de juis­te bomen en strui­ken op de juis­te manier wor­den geplant. Boven­dien bestaat ook het risi­co dat de con­cen­tra­tie lucht­ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen omhoog gaat. Voor­lich­ting over de moge­lijk­he­den aan bij­voor­beeld gemeen­ten is dan ook beslist zin­vol, advi­se­ren onder­zoe­kers van […]

Rot­ter­dam opent zijn eer­ste gemeen­schaps­tuin om soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren

Een ver­waar­loosd stuk­je open­ba­re ruim­te in de Rot­ter­dam­se wijk Hoog­vliet is omge­vormd tot een mul­ti­func­ti­o­ne­le gemeen­schaps­tuin. Het doel van deze tuin is om de soci­a­le cohe­sie onder de bewo­ners te ver­ster­ken. Hier­voor is een groe­ne, inte­gra­le wijkaan­pak ont­wik­keld die de bewo­ners nader tot elkaar moet bren­gen. Op woens­dag 2 juni wordt de eer­ste Gemeen­schaps­tuin in […]

Spij­ke­nis­se gaat stads­breed het groen en groe­ne ver­bin­din­gen ver­be­te­ren

Spij­ke­nis­se is een van de groen­ste gemeen­ten in de regio Rot­ter­dam, maar veel bewo­ners erva­ren hun stad niet als een groe­ne stad. Om het groen beter zicht­baar te maken en als ver­bin­dings­ele­ment tus­sen wij­ken, par­ken en bui­ten­ge­bied te ver­ster­ken, heeft de gemeen­te onlangs een Groen­struc­tuur­vi­sie opge­steld. Dit is een plan voor de lan­ge ter­mijn, om […]

1,7 mil­joen euro beschik­baar voor ver­be­te­ren groen­ge­bied Amers­foort

Het Water­win­ge­bied in Amers­foort krijgt een opknap­beurt van €1,7 mil­joen. Het col­le­ge van B&W heeft van­daag de rand­voor­waar­den bekend­ge­maakt voor het ver­be­te­ren van dit groen­ge­bied dat een belang­rij­ke func­tie ver­vult als ont­moe­tings­plek voor bewo­ners van de wij­ken Lien­dert, Rus­ten­burg en Schui­len­burg. Het Water­win­ge­bied blijft in zijn vol­le omvang behou­den en wordt op ver­schil­len­de pun­ten opge­knapt en […]

Groe­ne rijks­we­gen ver­be­te­ren lucht­kwa­li­teit

Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen heeft een plan gepu­bli­ceerd dat de lucht­kwa­li­teit moet ver­be­te­ren en dat moet bij­dra­gen aan het tegen­gaan van de kli­maat­ver­an­de­ring. In het plan genaamd Eure­ka zijn vijf con­cre­te oplos­sin­gen uit­ge­werkt, deels geïnspireerd op het onder­zoek ‘Groen voor lucht’ van Alter­ra naar groe­ne maat­re­ge­len langs wegen om fijn stof op te van­gen. Arn­hem en […]