1,7 mil­joen euro beschik­baar voor ver­be­te­ren groen­ge­bied Amers­foort

Het Water­win­ge­bied in Amers­foort krijgt een opknap­beurt van €1,7 mil­joen. Het col­le­ge van B&W heeft van­daag de rand­voor­waar­den bekend­ge­maakt voor het ver­be­te­ren van dit groen­ge­bied dat een belang­rij­ke func­tie ver­vult als ont­moe­tings­plek voor bewo­ners van de wij­ken Lien­dert, Rus­ten­burg en Schui­len­burg. 

Het Water­win­ge­bied blijft in zijn vol­le omvang behou­den en wordt op ver­schil­len­de pun­ten opge­knapt en ver­be­terd. Het geld zal onder meer wor­den gebruikt om de toe­gan­ke­lijk­heid van het park te ver­be­te­ren en voor het ver­ster­ken van de eco­lo­gie, zoals het behou­den en het zicht­baar maken van hout­wal­len en knot­bo­men en het ver­be­te­ren van recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den. De ver­be­te­rin­gen moe­ten zor­gen voor meer ver­bin­ding tus­sen het park en de omlig­gen­de wij­ken.

Groen­be­heer­plan ont­wik­ke­len
De gemeen­te gaat hier­voor samen met bewo­ners een groen­be­heer­plan ont­wik­ke­len. Het uit­gangs­punt van dit plan is om het park, waar­in tot 2002 nog drink­wa­ter werd gewon­nen, nog aan­trek­ke­lij­ker en toe­gan­ke­lij­ker te maken voor buurt­be­wo­ners.

Van het totaal­be­drag is ruim €1,2 mil­joen afkom­stig uit het bud­get van Amers­foort Ver­nieuwt, vier ton is beschik­baar gesteld door het minis­te­rie van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie en het ove­ri­ge bedrag komt uit het bud­get voor groen­on­der­houd.

Bron:
Gemeen­te Amers­foort