Lucht­kwa­li­teit ver­be­te­ren met gerich­te aan­plant van groen

De lucht­kwa­li­teit is te ver­be­te­ren door bomen en strui­ken aan te plan­ten. Maar dit lukt alleen als de juis­te bomen en strui­ken op de juis­te manier wor­den geplant. Boven­dien bestaat ook het risi­co dat de con­cen­tra­tie lucht­ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen omhoog gaat. Voor­lich­ting over de moge­lijk­he­den aan bij­voor­beeld gemeen­ten is dan ook beslist zin­vol, advi­se­ren onder­zoe­kers van de Plant Sci­en­ces Group van Wage­nin­gen UR.

Bomen en plan­ten bezit­ten de unie­ke eigen­schap dat ze gas­sen, zoals stik­stof­oxi­den, op kun­nen nemen met hun bla­de­ren. Ze gebrui­ken die stof ver­vol­gens voor hun eigen groei waar­door het gas niet meer scha­de­lijk is voor omwo­nen­den. Dat­zelf­de geldt voor fijn­stof omdat dat aan bla­de­ren kan blij­ven kle­ven, waar­na het met een regen­bui op de grond terecht komt en hier wordt vast­ge­legd.

Naast dit direc­te afvan­gen van scha­de­lij­ke stof­fen kan een rij bomen, bos­jes of een hout­wal de con­cen­tra­tie scha­de­lij­ke stof­fen in de lucht ver­min­de­ren.

De vui­le lucht botst op de bomen, stijgt omhoog en ver­mengt zich daar met scho­ne­re lucht.

 

Effec­ten gering
Daar­mee lijkt de aan­plant van groen een ide­a­le manier om de lucht in een gebied te zui­ve­ren, bij­voor­beeld langs een snel­weg of in een druk­ke stad. Daar­voor blij­ken de effec­ten ech­ter te gering. Metin­gen van de lucht naast een snel­weg gaven een miniem ver­schil te zien tus­sen lucht bij een tra­di­ti­o­ne­le hout­wal en lucht zon­der hout­wal.

Er kle­ven zelfs  risico’s aan het aan­plan­ten van groen. Te dich­te vege­ta­tie langs de weg kan de con­cen­tra­tie van lucht­ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen ver­ho­gen. Dit is het geval als de wind niet meer goed kan waai­en door­dat de bomen een weg met hun bla­der­kro­nen afslui­ten. Daar­door is er onvol­doen­de men­ging met ver­se en scho­ne lucht, ook wel het groe­ne­tun­nel­ef­fect genoemd. Boven­dien kun­nen som­mi­ge plan­ten­soor­ten de ozon­con­cen­tra­tie ver­ho­gen door­dat ze van natu­re veel vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen afschei­den.

Lucht­kwa­li­teit ver­ho­gen met groen­plan
Toch kan het zin­vol zijn om op een bepaal­de plek de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren met een uit­ge­kiend groen­plan. Dan is het van belang de juis­te bomen en strui­ken neer te zet­ten en het juis­te aan­tal te plan­ten in een goe­de struc­tuur. Daar­mee vangt het groen zoveel moge­lijk ver­vuil­de lucht af en is de kans op het groe­ne­tun­nel­ef­fect mini­maal. Onder­zoe­kers van Plant Research Inter­na­ti­o­nal en PPO-Bomen advi­se­ren gemeen­ten en bedrij­ven over de moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den om met groen de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren. Daar­naast doen ze onder­zoek naar de moge­lijk­he­den om met aan­plant bij­voor­beeld de con­cen­tra­tie fijn­stof naast stal­len te ver­min­de­ren.

Bron:
Nieuws­brief Plant Sci­en­ces Group