Rot­ter­dam opent zijn eer­ste gemeen­schaps­tuin om soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren

Een ver­waar­loosd stuk­je open­ba­re ruim­te in de Rot­ter­dam­se wijk Hoog­vliet is omge­vormd tot een mul­ti­func­ti­o­ne­le gemeen­schaps­tuin. Het doel van deze tuin is om de soci­a­le cohe­sie onder de bewo­ners te ver­ster­ken. Hier­voor is een groe­ne, inte­gra­le wijkaan­pak ont­wik­keld die de bewo­ners nader tot elkaar moet bren­gen.
Op woens­dag 2 juni wordt de eer­ste Gemeen­schaps­tuin in Rot­ter­dam in gebruik geno­men.
Gro­te soci­a­le pro­ble­men
De Rot­ter­dam­se wijk Hoog­vliet is een wijk met gro­te soci­a­le pro­ble­men. In de wijk wonen veel uit­ke­rings­ge­rech­tig­den en het is een smelt­kroes van uit­een­lo­pen­de cul­tu­re­le ach­ter­gron­den. Onder­ling con­tact tus­sen de bewo­ners is niet van­zelf­spre­kend en het is een uit­da­ging om de men­sen meer te betrek­ken bij de eigen wijk.
Gemeen­schaps­tuin is uit­ste­kend mid­del
De gemeen­schaps­tuin is een uit­ste­kend mid­del om inwo­ners aan het werk te hel­pen en tege­lij­ker­tijd soci­a­le pro­ble­men in een wijk of buurt aan te pak­ken. Dank­zij de geza­men­lij­ke inspan­ning van diver­se par­tij­en, daar­bij onder­steund door Radar­Ad­vies, is in Hoog­vliet een uit­no­di­gen­de omge­ving voor ieder­een ont­staan. De tuin biedt voor ieder wat wils, juist omdat buurt­be­wo­ners en ande­re gebrui­kers­groe­pen zelf nauw betrok­ken zijn geweest bij de inrich­ting van de tuin.
Voor aan­vul­len­de infor­ma­tie over de Gemeen­schaps­tuin in Hoog­vliet kunt u con­tact opne­men met Jac­que­li­ne van der Lub­be van Radar­Ad­vies (06) 5343 1920.