Spij­ke­nis­se gaat stads­breed het groen en groe­ne ver­bin­din­gen ver­be­te­ren

Spij­ke­nis­se is een van de groen­ste gemeen­ten in de regio Rot­ter­dam, maar veel bewo­ners erva­ren hun stad niet als een groe­ne stad. Om het groen beter zicht­baar te maken en als ver­bin­dings­ele­ment tus­sen wij­ken, par­ken en bui­ten­ge­bied te ver­ster­ken, heeft de gemeen­te onlangs een Groen­struc­tuur­vi­sie opge­steld. Dit is een plan voor de lan­ge ter­mijn, om stads­breed het groen en de groe­ne ver­bin­din­gen te ver­be­te­ren.

Wet­hou­der Jan Wil­lem Mij­nans van de gemeen­te Spij­ke­nis­se laat weten dat zijn stad zich zo’n 30 jaar gele­den al pre­sen­teer­de als een groe­ne stad. “Een groe­ne groei­stad. Op kaar­ten uit die tijd zie je ze nog staan: ‘groene vin­gers’ tus­sen de wij­ken. Met de Groen­struc­tuur­vi­sie bor­du­ren we daar eigen­lijk op voort. Deze visie brengt samen­hang aan tus­sen het groen in onze stad, voor­ziet in ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van dat groen en zorgt ervoor dat het omlig­gen­de land­schap meer bij de stad wordt betrok­ken”.

Groen­ver­bin­din­gen tus­sen stad en bui­ten­ge­bied
De Groen­struc­tuur­vi­sie richt zich op het rea­li­se­ren van groen­ver­bin­din­gen tus­sen de stad, de par­ken en het bui­ten­ge­bied. “Het is van belang deze lij­nen in de toe­komst zo te ver­ster­ken, dat ze voor de inwo­ners van Spij­ke­nis­se te her­ken­nen zijn als de lij­nen waar­mee zij via een een­vou­di­ge, maar mooie groe­ne rou­te in het bui­ten­ge­bied of juist in het cen­trum van de stad komen”, zegt wet­hou­der Chris­tel Mou­rik. “Van net zo gro­te waar­de is het eco­lo­gisch net­werk dat op deze manier ontstaat.”

Mooi­er, groe­ner en func­ti­o­ne­ler
Bei­de wet­hou­ders vin­den de Groen­struc­tuur­vi­sie een uit­ste­ken­de lei­draad voor de komen­de jaren. “We zet­ten onze groe­ne lijn voort en maken de stad mooi­er, groe­ner en func­ti­o­ne­ler”, aldus Mij­nans. “Groener omdat de gemeen­te flink gaat inves­te­ren in bestaand en toe­kom­stig groen. Dit alles is een flin­ke uit­da­ging, maar wij gaan er voor.”

Down­load:
Con­cept Groen­struc­tuur­vi­sie Spij­ke­nis­se »

Bron:
Gemeen­te Spij­ke­nis­se