Groen en dag­licht ver­be­te­ren het bin­nen­kli­maat

In 2011 is van­uit het pro­gram­ma Bou­wen met Groen en Glas een onder­zoek uit­ge­voerd naar de  moge­lijk­he­den om met groen­toe­pas­sin­gen de kwa­li­teit van school­ge­bou­wen te ver­be­te­ren. Hier­uit kwam naar voren dat de meer­waar­de die groen in, op, aan of om een gebouw kan geven zeker wordt erkend. Maar ondanks dat vrij­wel ieder­een enthou­si­ast is over groen, zijn er snel twij­fels waar  het gaat om de prak­ti­sche uit­wer­king, waar­bij het onder­houd en de financiën de groot­ste strui­kel­blok­ken vor­men.

Op basis van deze onder­zoeks­re­sul­ta­ten is een ‘groenatlas voor basis­scho­len’ ont­wik­keld waar­in de moge­lijk­he­den voor groen­toe­pas­sin­gen ver­der zijn ver­kend en uit­ge­diept. De eind­rap­por­ta­ge van het onder­zoek is het start­punt voor de bouw- en agro­sec­tor om de toe­pas­sin­gen van groen in de bouw van scho­len samen ver­der vorm te geven. Het rap­port doet daar­bij een aan­tal aan­be­ve­lin­gen op het vlak van onder­houd, financiën en een inte­gra­le ont­werp­aan­pak waar­door de toe­pas­sing van groen op scho­len een aan­zien­lijk gro­te­re kans van sla­gen heeft.

Pro­ble­men met bin­nen­kli­maat zijn groot
Het onder­zoek richt­te zich spe­ci­fiek op basis­scho­len, omdat hier de pro­ble­men met voor­al het bin­nen­kli­maat het grootst zijn. Iede­re dag zit­ten twin­tig­dui­zend leer­lin­gen en twee­dui­zend lera­ren ziek thuis als gevolg van het slech­te bin­nen­mi­li­eu (GGD en Ast­ma­fonds, 2006).

Ziek­ma­ken­de lucht
De huis­ves­ting is ver­re van opti­maal: ziek­ma­ken­de lucht, te wei­nig dag­licht en te veel lawaai. Groen  en dag­licht kun­nen het bin­nen­kli­maat ver­be­te­ren en daar­mee veel bete­ke­nen voor de ont­wik­ke­ling, gezond­heid en het wel­be­vin­den van leer­lin­gen en leer­krach­ten.

Vele par­tij­en maken pro­ces com­plex
Hoe­wel de voor­de­len van groen en dag­licht niet onbe­kend zijn, zijn groen­toe­pas­sin­gen bin­nen school­ge­bou­wen eer­der uit­zon­de­ring dan regel. Door­dat er vele par­tij­en betrok­ken zijn bij de bouw en ver­bouw van scho­len is het ont­werp­pro­ces van nieu­we school­ge­bou­wen rond­uit com­plex. Daar­bij komt dat het ambi­tie­ni­veau de laat­ste jaren is toe­ge­no­men (o.a. bin­nen­kli­maat, duur­zaam­heid, ener­gie­zui­nig­heid, pas­send onder­wijs) ter­wijl het beschik­ba­re bud­get voor onder­wijs­huis­ves­ting via het gemeen­te­fonds juist is gedaald.

Doel van het pro­ject
Doel van het  onder­zoeks­pro­ject Groe­ne lon­gen in de klas is om de accep­ta­tie van groen en groen­toe­pas­sin­gen op scho­len te bevor­de­ren, door manie­ren aan te rei­ken waar­op groen bin­nen scho­len inzet­baar kan zijn.

Meer infor­ma­tie

Bron:
Bou­wen met Groen en Glas

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.