Groe­ne rijks­we­gen ver­be­te­ren lucht­kwa­li­teit

Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen heeft een plan gepu­bli­ceerd dat de lucht­kwa­li­teit moet ver­be­te­ren en dat moet bij­dra­gen aan het tegen­gaan van de kli­maat­ver­an­de­ring. In het plan genaamd Eure­ka zijn vijf con­cre­te oplos­sin­gen uit­ge­werkt, deels geïnspireerd op het onder­zoek ‘Groen voor lucht’ van Alter­ra naar groe­ne maat­re­ge­len langs wegen om fijn stof op te van­gen. Arn­hem en Nij­me­gen bou­wen hier­op voort met het plan­on­der­deel Flo­ra.

Flo­ra is een van de vijf uit­ge­werk­te programma’s in het plan Eure­ka. Dit rap­port geeft een ande­re kijk op de stu­rings­stijl en pro­ce­saan­pak. De over­heid, dus ook de stads­re­gio, staat niet lan­ger boven, maar tus­sen alle par­tij­en. Pri­va­te par­tij­en, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties, onder­ne­mers en bur­gers kun­nen zelf ook vorm en inhoud geven aan Eure­ka, en daar­mee aan Flo­ra. Dit plan is daar­van een goed voor­beeld: het is opge­steld door een con­sor­ti­um van vijf par­tij­en, waar­in behal­ve de Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen, Alter­ra, WUR ASG, MAQ, KEMA en Inte­gra­lis PP ver­te­gen­woor­digd zijn.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Bekijk dit rap­port

Ook inte­res­sant:
Lucht­kwa­li­teit, rijks­weg­be­plan­ting, beleid

Bron:
Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen