Gro­te belang­stel­ling voor mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam

Meer dan 150 tuinei­ge­na­ren heb­ben zich inge­schre­ven voor een bezoek van de jury van de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam. De win­naar van de wed­strijd krijgt een mili­eu­vrien­de­lijk­ste­tui­nen bokaal en een groen week­eind­je weg.

In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels. Dit is niet goed voor het mili­eu want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten en het water kan de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de hele stad.

Urban Heat Island-effect
Naast pro­ble­men met de water­huis­hou­ding speelt ook warm­te ste­den par­ten. Ste­den war­men snel­ler op dan min­der dicht bebouw­de gebie­den. Steen neemt veel hit­te op. Bebou­wing creëert boven­dien een beschut­te omge­ving waar­door het moei­lij­ker wordt om de warm­te kwijt te raken. Zo ont­staat het zoge­naam­de Urban Heat Island-effect.

 


Meer mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen
Wat het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum betreft mogen er dus veel meer groe­ne en mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen komen in Rot­ter­dam. De wed­strijd mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam is een aan­moe­di­ging voor de bewo­ners die hun voor- en/of ach­ter­tuin, volks- of bin­nen­tuin nu al groen en mili­eu­vrien­de­lijk heb­ben inge­richt.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum