Plat­form ‘Mooi Deven­ter’ orga­ni­seert ‘mooi­ste tuin’ en ‘mooi­ste boom’ van Deven­ter

Om de inwo­ners van de gemeen­te Deven­ter te betrek­ken bij de groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le, orga­ni­seert het plat­form ‘Mooi Deven­ter’ de com­pe­ti­tie ‘de mooi­ste tuin van Deven­ter’. Ook vindt er een com­pe­ti­tie ‘de mooi­ste boom van Deven­ter’ plaats. Bei­de com­pe­ti­ties wor­den door een vak­kun­di­ge jury beoor­deeld.

Deven­ter doet dit jaar mee aan de groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le. De gemeen­te gaat voor de hoofd­prijs en om dit te ver­we­zen­lij­ken, zoekt zij de samen­wer­king op met de inwo­ners. “Daarom heb­ben we ‘de mooi­ste boom’ en ‘de mooi­ste tuin’ ver­kie­zing in het leven geroe­pen. Iede­re Deven­te­naar kan daar­door mee­hel­pen aan de ver­kie­zing Deven­ter De Groen­ste Stad van Nederland,” geeft ini­ti­a­tief­ne­mer Sjon Heij­en­ga aan.

Het open­ba­re groen vormt samen met de par­ti­cu­lie­re tui­nen het groe­ne Deven­ter. De jury van de Enten­te Flo­ra­le beoor­deelt de stad als geheel. 

‘Mooi Deven­ter’
Spe­ci­aal voor Enten­te Flo­ra­le heb­ben ver­schil­len­de par­ti­cu­lie­re orga­ni­sa­ties de han­den ineen­ge­sla­gen onder de titel: ‘Mooi Deven­ter’. De gemeen­te is blij met het ini­ti­a­tief en ver­leent onder­steu­ning en samen­wer­king.

Deel­ne­mer aan ‘Mooi Deven­ter’ is Stich­ting Open Boek. De stich­ting Open Boek maakt spe­ci­aal voor de Enten­te Flo­ra­le een boek met de titel ‘Mooi Deven­ter, de groe­ne stad’. Het boek wordt op 16 juli door de gemeen­te over­han­digt aan de jury van de Enten­te Flo­ra­le, om extra gewicht in het schaal­tje te leg­gen. Daar­na is het boek voor ieder­een te koop.

Prijs voor win­naars
De mooi­ste boom- en tuin­win­naars krij­gen in het boek uit­ge­breid aan­dacht. De Deven­ter Bomenstich­ting en de lan­de­lij­ke Bomenstich­ting onder­steu­nen de actie en hopen dat er ieder jaar een nieu­we mooi­ste boom van het jaar geko­zen zal wor­den. De eige­naar van de mooi­ste tuin mag als win­naar zijn/haar tuin van­uit een lucht­bal­lon bekij­ken.

Ieder­een kan mee­doen
Ieder­een uit Deven­ter kan mee­doen aan de ver­kie­zin­gen. Op de web­si­te www.deventerfotos.nl is meer infor­ma­tie te vin­den. Aan­mel­din­gen kun­nen wor­den door­ge­ge­ven tot en met 30 mei. Op zater­dag 5 juni wor­den de win­naars bekend­ge­maakt.