Prijs­vraag: ‘Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam?’

In plaats van gras, strui­ken en bomen kie­zen steeds meer bewo­ners voor  ste­nen en tegels in hun tuin. Dit is niet goed voor het mili­eu, want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Daar­naast kan het water de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de hele stad. Om de bewo­ners te prik­ke­len om meer groen toe te pas­sen, is er in Rot­ter­dam een prijs­vraag uit­ge­zet.

Naast pro­ble­men met de water­huis­hou­ding speelt ook warm­te ste­den par­ten. Ste­den war­men snel­ler op dan min­der dicht bebouw­de gebie­den. Steen neemt veel hit­te op. Bebou­wing creëert boven­dien een beschut­te omge­ving waar­door het moei­lij­ker wordt om de warm­te kwijt te raken. Zo ont­staat wat inter­na­ti­o­naal het Urban Heat Island-effect wordt genoemd.

Wat het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum dan ook betreft mag er dus veel meer groe­ne en mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen komen in hun stad.

Aan­moe­di­gings­prijs voor bewo­ners
De wed­strijd ‘de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam’ is ook een aan­moe­di­ging voor de bewo­ners die hun voor- en/of ach­ter­tuin, volks­tuin of bin­nen­tuin nu al groen en mili­eu­vrien­de­lijk hou­den.

Klik hier voor meer infor­ma­tie over de prijs­vraag »

Bron:
Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum