Ope­ning ver­ti­ca­le tuin en debat­mid­dag over ver­ti­caal groen

Op don­der­dag­mid­dag 14 okto­ber vindt in Arn­hem de ope­ning plaats van de ver­ti­ca­le tuin aan de Bloem­straat. Na de ope­ning vindt er een debat plaats dat als the­ma heeft: ‘Groene gevels en daken kun­nen bin­nen vijf jaar een nor­maal onder­deel wor­den van gebou­wen en de open­ba­re ruim­te’.

Voor dit debat zijn men­sen uit drie dis­ci­pli­nes (beleids­ma­kers, opdracht­ge­ver en ont­wik­ke­laars en weten­schap­per) gevraagd om elk van­uit hun per­cep­tie iets te ver­tel­len over nut en nood­zaak van groe­ne gevels.

Deze mid­dag is bedoeld voor amb­te­na­ren, ont­wer­pers en markt­par­tij­en met als doel inzich­ten te ver­schaf­fen en te delen.

De mijl­paal van het gere­a­li­seer­de pro­ject in Arn­hem moet er uit­ein­de­lijk toe lei­den dat ook ande­re opdracht­ge­vers met groe­ne gevel ambi­ties niet alleen over­tuigd raken van de moge­lijk­he­den, maar ook wel­over­wo­gen te werk gaan.

 

 

Klik hier voor meer infor­ma­tie »