Onder­zoek toont aan: Stads­groen maakt warm­te dra­ge­lijk

Meer nog dan water zorgt groen ervoor dat we ons pret­tig voe­len in een stad op een war­me zomer­dag. Een goe­de en ver­sprei­de hoe­veel­heid stads­groen is daar­om essen­ti­eel om stads­hit­te te lijf te gaan. Dat bewijst onder­zoek van Wieb­ke Klemm. De pro­mo­ven­da land­schaps­ar­chi­tec­tuur onder­zocht de bij­dra­ge van stads­groen aan het zoge­he­ten ther­misch com­fort op war­me […]

Park­per­go­la West 8 wint Publieks­prijs Riet­veld­prijs

De Park­per­go­la van West 8 in het nieu­we Máxi­ma­park in de Utrecht­se wijk Leid­sche Rijn heeft de RTV Publieks­prijs Riet­veld­prijs 2015 gewon­nen. De Riet­veld­prijs wordt iede­re twee jaar uit­ge­reikt aan een uit­ge­voerd pro­ject in de stad Utrecht, waar­bij gelet wordt op de kwa­li­teit van het pro­ject zelf en de bij­dra­ge aan de bele­ving en bruik­baar­heid van […]

Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel teke­nen Green Deal ste­de­lij­ke natuur

Op dins­dag 24 novem­ber, tij­dens het vake­vent Futu­re Green City in ‘s‑Hertogenbosch, is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel zet­ten hier­voor hun hand­te­ke­ning, samen met ver­te­gen­woor­di­gers van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, de […]

Groen ver­ko­zen boven appar­te­men­ten in Nij­me­gen

Op de hoek van de Thijm­straat en Tol­lens­straat in Nij­me­gen wordt aan­ko­men­de zater­dag een nieuw parkje geo­pend. Op de betref­fen­de loca­tie zou­den in eer­ste instan­tie nieu­we appar­te­men­ten wor­den gebouwd. Op ini­ti­a­tief van de wijk werd er uit­ein­de­lijk geko­zen voor groen. Het ont­werp van het park werd in over­leg met buurt­be­wo­ners opge­steld. Hoe het nieu­we park […]

Leid­sche Rijn wordt de komen­de jaren groe­ner

In Leid­sche Rijn wor­den de komen­de jaren 38 idee­ën uit­ge­voerd om de wijk groe­ner te maken en het bestaan­de groen meer toe­gan­ke­lijk. Deze idee­ën staan in het wijk­groen­plan Leid­sche Rijn. Tot de zomer van 2014 kon­den bewo­ners in Leid­sche Rijn idee­ën inbren­gen om hun wijk groe­ner te maken. De gemeen­te Utrecht maakt voor elke wijk […]

Groen helpt enorm bij hit­te in de stad

Zater­dag 19 juli ver­scheen in dag­blad Trouw het arti­kel ‘Hit­te in de stad? Groen helpt, beter nog dan water’. In het arti­kel pleit land­schaps­ar­chi­tec­te Wieb­ke Klemm voor meer en beter stads­groen om de stad beter voor te berei­den op toe­kom­sti­ge hit­te door kli­maat­ver­an­de­ring. Klik hier om het arti­kel te lezen.

Chris­ten­Unie Lei­den pleit voor meer stads­groen in haar ver­kie­zings­pro­gram­ma

Chris­ten­Unie heeft afge­lo­pen week haar ver­kie­zings­pro­gram­ma gepre­sen­teerd en hier­in staat onder meer dat de par­tij meer stads­groen wil. De par­tij wil dit bewerk­stel­li­gen door mid­del van de aan­leg dak- en gevel­tuin­tjes, parkjes in de wij­ken en vei­li­ge speel­plek­ken. In haar pro­gram­ma heeft de par­tij het hoofd­stuk ‘Ruimte voor groen en wonen’ opge­no­men. Hier­in staat het […]

VVD Zwol­le plant kerst­bo­men voor behoud stads­groen

De VVD Zwol­le is voor­stan­der van een beheerste uit­brei­ding van de stad en heeft zich in het ver­kie­zings­pro­gram­ma dan ook opnieuw uit­ge­spro­ken tegen een te rui­me invul­ling van “inbreiden”. Inbrei­den in de bestaan­de stad mag nooit ten kos­ten gaan van het bestaan­de stads­groen, en mag alleen maar plaats­vin­den daar waar op dit moment al bebou­wing […]