Park­per­go­la West 8 wint Publieks­prijs Riet­veld­prijs

De Park­per­go­la van West 8 in het nieu­we Máxi­ma­park in de Utrecht­se wijk Leid­sche Rijn heeft de RTV Publieks­prijs Riet­veld­prijs 2015 gewon­nen. De Riet­veld­prijs wordt iede­re twee jaar uit­ge­reikt aan een uit­ge­voerd pro­ject in de stad Utrecht, waar­bij gelet wordt op de kwa­li­teit van het pro­ject zelf en de bij­dra­ge aan de bele­ving en bruik­baar­heid van de stad.
Park­per­go­la
De Park­per­go­la van West 8 in het Máxi­ma­park werd met een over­gro­te meer­der­heid van de stem­men ver­ko­zen voor de RTV Utrecht Publieks­prijs. De Utrecht­se bur­gers kon­den uit de selec­tie door de vak­ju­ry hun keu­ze maken en daar­mee de dis­cus­sie over de bele­ving van archi­tec­tuur en ste­den­bouw met elkaar aan­gaan.
Het inno­va­tie­ve ont­werp van West 8 bestaat uit beton­nen honing­raat­ele­men­ten van 6 meter hoog, cir­ca 3.3 meter breed en 80 cen­ti­me­ter diep. De 280 aan­een­ge­scha­kel­de ele­men­ten zijn gefun­deerd op een door­gaan­de beton­plaat op hei­pa­len. De ‘poor­ten’ in de per­go­la wor­den gevormd door afwij­ken­de eind­ele­men­ten met die­ren­mo­tie­ven die op Escher-ach­ti­ge wij­ze van­uit de honing­raat­struc­tuur ont­staan.
De honing­raat heeft aan de bui­ten­zij­de een afge­ron­de vorm, waar­door de per­go­la een zach­te uit­stra­ling krijgt. De ele­men­ten zijn aan de bin­nen­zij­de voor­zien van een gro­ve kor­rel­struc­tuur, zodat daar mos en rots­plant­jes kun­nen groei­en. In de honing­ra­ten is ruim­te voor plan­ten­bak­ken of vogel­kas­ten. De Park­per­go­la brengt als ver­ti­caal eco­lo­gisch land­schap en natuur in de stad. Bin­nen de door klim­plan­ten ver­o­ver­de per­go­la waan je je in een bescherm­de wereld waar de sei­zoe­nen, de natuur en de ont­moe­ting voor­op staan.
Bekijk hier een You­tu­be video over de Park­per­go­la.