Leid­sche Rijn wordt de komen­de jaren groe­ner

In Leid­sche Rijn wor­den de komen­de jaren 38 idee­ën uit­ge­voerd om de wijk groe­ner te maken en het bestaan­de groen meer toe­gan­ke­lijk.
Deze idee­ën staan in het wijk­groen­plan Leid­sche Rijn. Tot de zomer van 2014 kon­den bewo­ners in Leid­sche Rijn idee­ën inbren­gen om hun wijk groe­ner te maken. De gemeen­te Utrecht maakt voor elke wijk een wijk­groen­plan met een uit­voe­rings­bud­get van € 420.000,- per wijk. Het wijk­groen­plan Leid­sche Rijn is het negen­de dat klaar is. In Leid­sche Rijn zijn mooie omvang­rij­ke idee­ën inge­diend zoals meer eco­lo­gie in Leid­sche Rijn met plan­ten van strui­ken en gra­ven van poe­len, of her­in­rich­ting van het Water­win­park om meer kleur en diver­si­teit te krij­gen.
Veer­tien pro­jec­ten wor­den uit­ge­voerd met finan­cie­ring uit het Leef­baar­heids­bud­get of via het Wijk­wa­ter­plan. Een aan­tal pro­jec­ten kan niet wor­den gere­a­li­seerd, omdat de grond of bebou­wing niet open­baar of niet in eigen­dom van de gemeen­te is, of omdat het geop­per­de idee in strijd was met vast­ge­steld beleid.
Utrecht streeft naar een duur­za­me groe­ne stad, waar iede­re inwo­ner op loop­af­stand kan genie­ten van een park of plant­soen. Daar­om maakt de gemeen­te voor elke wijk samen met de bewo­ners een wijk­groen­plan, om het groen in de wijk mooi­er of beter toe­gan­ke­lijk te maken. Om dit te berei­ken zijn de wen­sen van bewo­ners om het groen in uw wijk of buurt te ver­be­te­ren opge­vraagd.
Bron: Stad en Groen