Roton­des van Alp­hen aan den Rijn wor­den groe­ne parels

Om de groen­kwa­li­teit op roton­des in Alp­hen aan den Rijn op peil te bren­gen, wordt 12 maart gestart met het aan­plan­ten van nieu­we bomen op het Euro­pap­lein in Kerk en Zanen. Op de roton­de komen ratel­po­pu­lie­ren in een cir­kel te staan met als onder­be­plan­ting ver­schil­len­de soor­ten cor­noel­jes. Ook de roton­de op het Raoul Wal­len­berg­plein en […]

Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn plant 300 nieu­we bomen

Dit plant­sei­zoen wor­den op ver­schil­len­de plek­ken in de stad 300 nieu­we bomen geplant. Het gaat om eiken, beu­ken, lin­den, essen, tam­me kas­tan­jes, gou­den regen en sier­ker­sen. Deze bomen ver­van­gen de dode of zie­ke kas­tan­je­bo­men en zor­gen voor meer bio­di­ver­si­teit in de stad. Uit onder­zoek is geble­ken dat bij­na alle kas­tan­je­bo­men in Alp­hen aan den Rijn […]

Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn plant 139 lin­des

De gemeen­te Alp­hen aan den Rijn heeft 139 bomen geplant langs het ver­nieuw­de deel van de Oran­je Nas­sau­sin­gel. Met het plan­ten van de bomen is de recon­struc­tie van de weg klaar. De Nas­sau­sin­gel maakt deel uit van de eco­lo­gi­sche hoofd­struc­tuur en het plan­ten van de bomen was dus nood­za­ke­lijk. Bij­ko­mend voor­deel van de keu­ze voor […]

Leid­sche Rijn wil groe­ne eco­lo­gi­sche zone in plaats van a‑functioneel groen

De term ‘Dorps wonen in Vleu­ter­wei­de’ doet wat vreemd aan als je kijkt naar de kari­ge hoe­veel­heid groen in de nieu­we wijk. ‘Minimalistisch design­groen’ grap­pen de bewo­ners er zelf over. Maar daar laten ze het niet bij. In de buurt De Riet­vel­den wor­den hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld voor meer groen. Heel erg veel groen en heel erg […]

Alp­hen aan den Rijn plant min­der bomen dan gepland

Het aan­tal bomen in Alp­hen­se woon­wij­ken neemt steeds ver­der af. Ter­wijl de gemeen­te­raad twee jaar terug besloot dat er veel méér bomen moesten bij­ko­men. In de laat­ste twee win­ters zijn er 150 bomen min­der geplant dan er bij werk­zaam­he­den zijn weg­ge­haald. Dit jaar stijgt dat aan­tal vol­gens de plan­ning naar 226 bomen min­der. Zo blijkt […]

Leid­sche Rijn Park krijgt mega­per­go­la

De per­go­la die het Bin­nen­hof van het Leid­sche Rijn Park gaat omras­te­ren wordt drieënhalve kilo­me­ter lang en zes meter hoog. De aan­leg van deze mega­per­ge­lo begint naar ver­wach­ting vol­gend jaar. De per­go­la krijgt een honing­raat motief dat op poten staat, waar­on­der bezoe­kers kun­nen wan­de­len. Ont­wer­perArchi­tec­ten­bu­rea West 8 ont­wierp voor het Leid­sche Rijn Park de per­go­la. […]

100.000 bomen geplant in Leid­sche Rijn Park

De gemeen­te Utrecht heeft dit voor­jaar onge­veer 100.000 klei­ne en gro­te bomen geplant in het nieu­we, twin­tig hec­ta­re gro­te plant­soen De Bin­nen­hof West. De gro­te plantope­ra­tie op deze loca­tie in het deel van het Leid­sche Rijn Park is daar­mee afge­rond. De Bin­nen­hof in het Leid­sche Rijn Park is een ont­werp van West8, Adri­aan Geu­ze. Het […]

Par­ti­ci­pa­tie­gids © gemeen­te Alp­hen aan den Rijn

Sinds eni­ge tijd biedt de gemeen­te Alp­hen aan den Rijn de par­ti­ci­pa­tie­gids © aan. Met behulp van deze par­ti­ci­pa­tie­gids © wordt de wijk­be­wo­ner op een­vou­di­ge wij­ze weg­wijs gemaakt in het ont­werp­pro­ces en kan de wijk­be­wo­ner een beheer­be­wust ont­werp maken dat ont­werp­be­wust kan wor­den beheerd. Het doel van deze aan­pak is te bevor­de­ren, dat wijk­be­wo­ners een […]