Alp­hen aan den Rijn plant min­der bomen dan gepland

Het aan­tal bomen in Alp­hen­se woon­wij­ken neemt steeds ver­der af. Ter­wijl de gemeen­te­raad twee jaar terug besloot dat er veel méér bomen moesten bij­ko­men.

In de laat­ste twee win­ters zijn er 150 bomen min­der geplant dan er bij werk­zaam­he­den zijn weg­ge­haald. Dit jaar stijgt dat aan­tal vol­gens de plan­ning naar 226 bomen min­der. Zo blijkt uit de ant­woor­den van het col­le­ge op vra­gen van Dick Kalk­man (PvdA). Hij wil­de die cij­fers zien omdat de gemeen­te­raad het col­le­ge de opdracht had gege­ven om ’waar moge­lijk’ juist bomen bij te plan­ten. Dat zou bete­ke­nen dat er vele hon­der­den bomen bij zou­den komen. Niet alleen goed tegen fijn­stof en voor de gezond­heid van men­sen, maar ook het woon­ge­not hangt voor Alp­he­na­ren sterk samen met groen in de woon­wij­ken.

Opdracht is gewoon niet uit­ge­voerd
“Er is daar­voor niks sim­pe­ler dan bomen plan­ten, dat kost ook geen zak. Maar die opdracht is dus gewoon niet uitgevoerd’’, aldus Kalk­man, die maar zel­den zul­ke har­de kri­tiek uit op het gemeen­te­be­stuur maar nu spreekt van ’tranentrekkende ant­woor­den’. “Ze zijn juist hart­stik­ke actief bezig om bomen weg te halen, het is bela­che­lijk. Ze doen wel als­of het goed gaat, maar ieder­een in Alp­hen klaagt over het ver­dwij­nen van groen. Het ligt niet aan de amb­te­na­ren hoor, maar de wet­hou­der moet ze aansturen.’’

Aan­tal bomen neemt toe in nieu­we wij­ken
In totaal neemt het aan­tal bomen in Alp­hen ove­ri­gens toe, maar die bomen komen alleen in nieu­we wij­ken. Kalk­man: “Helaas onvol­doen­de om de alge­me­ne ach­ter­uit­gang te keren en een schra­le troost voor de Alp­he­naar die de bomen uit zijn wijk ziet ver­dwij­nen.”

Bron:
Alp­hen cc