Berichten

Hoewel we uit allerlei onderzoek tientallen, zo niet honderden aanwijzingen kunnen putten dat een groene omgeving prettig en gezond is voor een mens, bestond er nog steeds behoefte aan een overkoepelend, geïntegreerd onderzoek, dat al deze deel research als het ware op een rij zet. Dr Magdelena van den Berg, van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, promoveerde onlangs op een meta-onderzoek, waarvoor zij veertig studies naar het verband tussen gezondheid van bewoners en groen in de omgeving naast elkaar legde. Haar stelling: misschien zeggen al die studies niet veel, zo los van elkaar, maar samen geven zij duidelijk aan dat er een positief verband bestaat: groen helpt.
Dr Van den Berg vond 19 studies die wijzen op een samenhang tussen meer groen en tot minder nervositeit en somberheid bij de bewoners van een wijk. In het algemeen stelt zij vast dat vooral mensen in de lagere sociale klassen profijt hebben van groen in hun woonomgeving, omdat zij minder mogelijkheden hebben voor gezonde ontspanning zoals sport en recreatie in de natuur.

Een groot deel van de Nederlandse natuur is Natura 2000-gebied. In deze gebieden wordt veel gerecreëerd. In de meeste gevallen kunnen natuur en recreatie goed samengaan. Maar niet altijd.

Denk bijvoorbeeld aan verstoring. Ondernemers in de recreatiesector moeten zelf bewijzen dat er door hun activiteiten geen nadelige gevolgen voor de natuur zijn. Maar hoe doe je dat? Alterra Wageningen UR deed onderzoek en komt met aanbevelingen waar de recreatiesector mee verder kan.

Lees het volledige bericht »

Rapport ´Recreatie en Natuur: Kennis over effecten, kwetsbaarheid, handelingsperspectieven en monitoring van recreatie in Natura 2000-gebieden’ »

Bron:
Alterra

De inwoners van Amersfoort hebben straks meer ruimte voor recreatie. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het inrichtingsplan voor Park Randenbroek.

Het bestaande park wordt hierin verder ontwikkeld tot een beekdal waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten. Zo wordt ondermeer de toegankelijkheid van het gebied vergroot door het uitbreiden, verbinden en verbeteren van de fiets- en wandelpaden, wordt het park gerenoveerd, krijgt Huize Randenbroek een nieuwe bestemming die recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van het pand, wordt de Vosheuvel opnieuw ingericht met onder andere een natuurspeelplaats en wordt de Heiligerbergerbeek zichtbaar gemaakt met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers.

Samenwerkingsovereenkomst
De herinrichting van Park Randenbroek maakt onderdeel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht. In deze samenwerkingsovereenkomst worden, naast Park Randenbroek, ook Maatweg, Waterwingebied en Vathorst Noord heringericht.

Bron:
Provincie Utrecht

Natuur-, watersport- en recreatieorganisaties slaan de handen ineen om het maatschappelijk belang te onderstrepen van natuur & landschap. In een gezamenlijke brief aan het nieuwe kabinet maken zij duidelijk dat een breed gedragen natuurwet noodzakelijk is om in de toekomst te komen tot een evenwichtig natuurbeleid.

Het wetsvoorstel van Staatssecretaris Bleker voor een nieuwe natuurwet is recent controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Het debat over wat natuur in Nederland nou precies is. Welke bescherming het verdient en hoeveel het mag kosten, heeft daardoor extra tijd gekregen om eens goed gevoerd te worden. Dit is reden voor organisaties uit de natuurbeweging en de recreatiesector om in een gezamenlijke brief zelf het maatschappelijke belang aan te duiden. In de brief roepen zij het nieuwe kabinet op om hiervan werk te maken.

Krachtig en breed maatschappelijk signaal
Maar liefst tien branche- en belangenorganisaties in de watersport- toerisme- en recreatiesector en de acht belangrijkste natuurorganisaties geven aan de formateurs vier adviezen over betaalbare, toegankelijke en beleefbare water- en natuurgebieden. Nooit eerder is er vanuit zo’n bijzondere coalitie een krachtig en breed maatschappelijk signaal gegeven naar onze volksvertegenwoordigers over het toekomstig gewenste natuurbeleid.

Brief aan het nieuwe kabinet
 

Aan de ontwerpers van het regeerakkoord

Terlet, oktober 2012

Geachte dames en heren,
Het werken aan een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in Nederland is een succes: vergeleken met 25 jaar geleden is het natuuroppervlak vergroot en de kwaliteit ervan flink verbeterd. Grote, aaneengesloten natuurgebieden bieden een duidelijk voordeel: ze zijn beter voor de instandhouding van de natuur en vaak goedkoper om te beheren.

Het succes van ons natuurnetwerk kun je onder andere afmeten aan het intensieve gebruik ervan. De Ecologische Hoofdstructuur is ook de Recreatieve Hoofdstructuur geworden. Mensen geven miljarden euro’s per jaar uit aan vrijetijdsbesteding. Beleving en toegankelijkheid van onze unieke natuur- en cultuurlandschappen is daarbij van groot belang.

Een veerkrachtige en beleefbare natuur is een essentiële kapitaalfactor voor de toeristisch-recreatieve sector. Hiervoor is het van groot belang een einde te maken aan de polarisatie en de gedeelde belangen te benadrukken, zowel in de maatschappij, het bedrijfsleven als op politiek vlak.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw besloot Nederland om een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden te maken. Ook toen ging het niet goed met de economie. Toch erkende men de noodzaak om een ambitieuze visie op natuurontwikkeling te maken en dat te verankeren in beleid.

Wij vragen van de nieuwe regering dezelfde moed en vooruitziende blik. Zorg voor toegankelijke en robuuste natuur. Het natuurnetwerk heeft een gunstig effect op de economie. Toegankelijke natuur is een belangrijke economische pijler onder de Nederlandse gastvrijheidssector. De overheid is een onmisbare schakel om de juiste voorwaarden hiervoor te scheppen. Maak het natuurnetwerk tot een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, natuur-en recreatieorganisaties, gebruikers, vrijwilligers en ondernemers. Bevorder deze voorwaarden door goede condities voor dit natuurnetwerk te maken en door te investeren in een vruchtbare samenwerking tussen natuurorganisaties en ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. Een samenwerking die uitmondt in een optimaal rentmeesterschap voor natuur en landschap: beschermen, beleven en benutten. Een samenwerking die kan leiden tot nieuwe financiële arrangementen op gebiedsniveau. Daarmee zorgen we voor groene groei en maken we natuur en landschap een gedeelde zorg van alle Nederlanders.

Zorg voor continuïteit in beheer
Reserveer voldoende budget voor soortenbescherming, (herstel)beheer van de Natura 2000-gebieden en het nationaal natuurnetwerk, de Ecologische Hoofdstructuur. Investeer daarbij ook in het recreatief gebruik van deze gebieden, inclusief de recreatieve (water)routenetwerken. Ontwikkel functioneel beleid en effectieve regelgeving De ingezette decentralisatie van beleid maakt regionaal maatwerk mogelijk maar vereist ook duidelijke uitgangspunten en kaders om effectief te kunnen zijn. In het maatschappelijk debat over (de implementatie van) natuurbescherming is van de Natura2000 gebieden een karikatuur gemaakt. Natuur moet niet in statische blauwdrukken worden gevangen; de kunst is om dynamiek meer onderdeel van bescherming te laten zijn. We moeten weer trots worden op onze bijzondere natuur zoals dat ook in verschillende andere Europese landen lukt. De samenwerkende recreatie- en natuurorganisaties geven graag samen met de overheid invulling aan deze ambities!
 

In september van dit jaar begint de aanleg van een fietspad van 5,2 kilometer tussen Terwisscha en Elsloo. Op deze manier komt er een goede fietsverbinding tussen Appelscha en Elsloo.

Afgelopen voorjaar is de inrichting van natuurgebied de Schaopedobbe afgerond en met 14 hectare uitgebreid. Het is de bedoeling dat aan de noordwestkant van dit gebied bloemrijk grasland en op termijn heide ontstaat. Aan de zuidoostkant is bos aangeplant. Hier is ook een boomwal aangelegd om de structuur van het landschap te versterken.

Natuuruitbreiding
Begin volgend jaar start de inrichting van het Aekingermeer. De natuur rond dit gebied wordt met 100 hectare uitgebreid. De inrichting begint naar verwachting begin volgend jaar. Het gebied is nu voornamelijk in gebruik als akkerland. Sloten en greppels in het gebied worden gedempt om verdroging tegen te gaan. Hierdoor krijgt de bestaande natuur de kans zich verder te ontwikkelen. Langs de bosranden komen zones met struweel. Op deze manier ontstaat een geleidelijke overgang tussen open weidegebied en bosgebied. Ten noorden van de zwemplas en de aangrenzende bossen komt een wandelpad met op meerdere plekken picknickbankjes. Ook komt er een ondiepe vijver waar honden en paarden zich kunnen uitleven.

Ecologische Hoofdstructuur
De natuurgebieden Schaopedobbe en Aekingermeer maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in ons land.

Landbouw, natuur en recreatie
De landinrichtingscommissie Oosterwolde-Elsloo-Appelscha werkt in opdracht van de provincie Fryslân aan maatregelen op het gebied van landbouw, natuur en recreatie. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de gemeente Ooststellingwerf, landbouw en natuur en milieu.

Bron:
Provincie Friesland

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen willen het groen- en recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.

Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges hebben vrijgegeven voor consultatie.

Toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen
Het gaat om onder meer recreatiegebied Spaarnwoude en de Brettenzone. In de conceptvisie is beschreven hoe de overheden samen met het recreatieschap weerstand willen bieden aan de stedelijke druk op dit gebied. Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om te voldoen aan de toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen. Ze denken daarbij aan een verbeterd routenetwerk en recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij het karakter van de deelgebieden. Zo zou aan de zuidoever van het Noordzeekanaal meer ruimte benut kunnen worden voor voorzieningen en evenementen, maar in de Spaarndammerpolder zouden de activiteiten zich moeten beperken tot bijvoorbeeld een ijsje eten bij de boer.

Groen toegankelijker maken
Andere ideeën zijn betere voorzieningen voor vliegtuigspotters bij Schiphol en een aantrekkelijke route door de Waarderpolder in Haarlem waardoor het groen langs de Mooie Nel beter bereikbaar wordt. Ook kan het toekomstige station Halfweg-Zwanenburg fungeren als recreatieknooppunt midden in het gebied. Door bijvoorbeeld een informatievoorziening over fiets- en wandelroutes en fietsverhuur te realiseren wordt het groen veel toegankelijker.

Groen beter behouden en ontwikkelen
De financiering van groen staat onder druk. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden in dit gebied toe. Ook is het belangrijk om het open landschap tussen stad en platteland te beschermen tegen de stedelijke druk. Deze provinciale en gemeentelijke bescherming wordt nog belangrijker nu het ernaar uitziet dat het Rijk dit gebied niet langer beschermt. Daarom hebben de overheden in 2011 afgesproken om hier samen de schouders onder te zetten. Gedeputeerde Bond: “Zo kunnen we het groen rondom de steden behouden en ontwikkelen. Dat is belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven”.

Betrekken belanghebbenden
De conceptvisie wordt behandeld in de provinciale Statencommissie en in de raadscommissies van de meeste gemeenten. De volgende stap is het voorleggen aan belangenorganisaties, bewoners en ondernemers. Hun inbreng is belangrijk en wordt verwerkt in de definitieve versie en gebruikt voor de uitvoeringsstrategie die hierna wordt opgesteld. Hierin geven de overheden aan hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. Een actieve rol van bedrijven zal hierbij onontbeerlijk zijn. Het wordt waarschijnlijk een gefaseerde aanpak in verband met de krappe economische tijden. De definitieve visie is naar verwachting voorjaar 2013 gereed en zal in grote lijnen duidelijk maken wat er in het gebied ruimtelijk wel en niet mogelijk is.

De conceptvisie Groengebied Amsterdam-Haarlem »

Provincie zet groen op de kaart
De provincie zorgt samen met haar partners voor groen op de kaart in het sterk verstedelijkte noorden van de Randstad. De provincie legt na zorgvuldige belangenafweging vast waar we samen met anderen groen om de hoek aanleggen of behouden. Zodat inwoners snel in het groen kunnen zijn. Dat draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat van de provincie.

Bron:
Provincie Noord-Holland

 

Na aandringen uit de Tweede Kamer wil staatssecretaris Henk Bleker van EL&I toch bezien of hij recreatiemogelijkheden in en rond de stad kan behouden.

Bleker komt niet terug op de voorgenomen bezuinigingen op dit recreatieprogramma, maar hij beloofde de Tweede Kamer gisteravond wel dat hij gaat onderzoeken of het idee toch op een andere manier, low budget kan worden gerealiseerd. “Ik wil mij ervoor inzetten om met de agrariërs te kijken of er mogelijkheden zijn om het groen in agrarische handen te houden maar wel toegankelijk te maken voor publiek.”

De staatssecretaris wil ook de taskforce multifunctionele landbouw betrekken bij zijn zoektocht naar recreatiemogelijkheden voor stedelingen.

Bron:
ANP
 

In opdracht van het ministerie van LNV organiseert Kennisnetwerk Jeugd en Natuur de bijeenkomst “Groene kansen voor jeugd en recreatie”.
De groene randen langs steden bieden veel mogelijkheden voor jongeren en kinderen om te sporten, (zichzelf) te ontdekken en samen te zijn met vrienden. Toch worden deze gebieden nog nauwelijks gebruikt voor en door de jeugd.

Vaak speelt daarbij onbekendheid met de gebieden, een slechte verbinding vanuit de stad of de beperkte mogelijkheden voor de jeugd om er hun gang te gaan een rol. Met deze bijeenkomst wil de organisatie de belangstellenden inspireren om meer te werken voor, door en met de jeugd in recreatiegebieden. Vanuit vier invalshoeken (gebiedsinrichting, sport, kunst en recreatieprogrammering) brengen we interessante projecten voor het voetlicht.

Bekijk het programma »