Meta-stu­die wijst uit: groen helpt echt!

Hoe­wel we uit aller­lei onder­zoek tien­tal­len, zo niet hon­der­den aan­wij­zin­gen kun­nen put­ten dat een groe­ne omge­ving pret­tig en gezond is voor een mens, bestond er nog steeds behoef­te aan een over­koe­pe­lend, geïn­te­greerd onder­zoek, dat al deze deel research als het ware op een rij zet. Dr Mag­de­le­na van den Berg, van het VU Medisch Cen­trum […]

Brug­gen bou­wen tus­sen recre­a­tie en natuur

Een groot deel van de Neder­land­se natuur is Natu­ra 2000-gebied. In deze gebie­den wordt veel gerecreëerd. In de mees­te geval­len kun­nen natuur en recre­a­tie goed samen­gaan. Maar niet altijd. Denk bij­voor­beeld aan ver­sto­ring. Onder­ne­mers in de recre­a­tie­sec­tor moe­ten zelf bewij­zen dat er door hun acti­vi­tei­ten geen nade­li­ge gevol­gen voor de natuur zijn. Maar hoe doe […]

Geva­ri­eer­de recre­a­tie voor Amers­foort

De inwo­ners van Amers­foort heb­ben straks meer ruim­te voor recre­a­tie. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben van­daag inge­stemd met het inrich­tings­plan voor Park Randen­broek. Het bestaan­de park wordt hier­in ver­der ont­wik­keld tot een beek­dal waar­in natuur en cul­tuur elkaar ont­moe­ten. Zo wordt onder­meer de toe­gan­ke­lijk­heid van het gebied ver­groot door het uit­brei­den, ver­bin­den en ver­be­te­ren van de fiets- […]

Unie­ke samen­wer­king natuur, water­sport en recre­a­tie

Natuur‑, water­sport- en recre­a­tie­or­ga­ni­sa­ties slaan de han­den ineen om het maat­schap­pe­lijk belang te onder­stre­pen van natuur & land­schap. In een geza­men­lij­ke brief aan het nieu­we kabi­net maken zij dui­de­lijk dat een breed gedra­gen natuur­wet nood­za­ke­lijk is om in de toe­komst te komen tot een even­wich­tig natuur­be­leid. Het wets­voor­stel van Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker voor een nieu­we natuur­wet […]

Meer natuur en recre­a­tie rond Els­loo en Appel­scha

In sep­tem­ber van dit jaar begint de aan­leg van een fiets­pad van 5,2 kilo­me­ter tus­sen Ter­wis­scha en Els­loo. Op deze manier komt er een goe­de fiets­ver­bin­ding tus­sen Appel­scha en Els­loo. Afge­lo­pen voor­jaar is de inrich­ting van natuur­ge­bied de Schao­pe­dob­be afge­rond en met 14 hec­ta­re uit­ge­breid. Het is de bedoe­ling dat aan de noord­west­kant van dit […]

Nieu­we kan­sen voor recre­a­tie tus­sen Amster­dam en Haar­lem

De pro­vin­cie en gemeen­ten Amster­dam, Haar­lem­mer­lie­de en Spaarn­wou­de, Haar­lem­mer­meer, Haar­lem en Vel­sen wil­len het groen- en recre­a­tie­ge­bied tus­sen Amster­dam en Haar­lem open hou­den en ver­der ont­wik­ke­len met nog meer moge­lijk­he­den voor ont­span­ning en recre­a­tie. Ze heb­ben hier­over een con­cept­vi­sie opge­steld die de col­le­ges heb­ben vrij­ge­ge­ven voor con­sul­ta­tie. Toe­ne­men­de behoef­te aan recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen Het gaat om […]

Ble­ker zoekt ‘low bud­get’ groe­ne recre­a­tie

Na aan­drin­gen uit de Twee­de Kamer wil staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van EL&I toch bezien of hij recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den in en rond de stad kan behou­den. Ble­ker komt niet terug op de voor­ge­no­men bezui­ni­gin­gen op dit recre­a­tie­pro­gram­ma, maar hij beloof­de de Twee­de Kamer gis­ter­avond wel dat hij gaat onder­zoe­ken of het idee toch op een ande­re manier, […]

‘Groe­ne kan­sen voor jeugd en recre­a­tie’

In opdracht van het minis­te­rie van LNV orga­ni­seert Ken­nis­net­werk Jeugd en Natuur de bij­een­komst “Groene kan­sen voor jeugd en recre­a­tie”.De groe­ne ran­den langs ste­den bie­den veel moge­lijk­he­den voor jon­ge­ren en kin­de­ren om te spor­ten, (zich­zelf) te ont­dek­ken en samen te zijn met vrien­den. Toch wor­den deze gebie­den nog nau­we­lijks gebruikt voor en door de jeugd. […]