‘Groe­ne kan­sen voor jeugd en recre­a­tie’

In opdracht van het minis­te­rie van LNV orga­ni­seert Ken­nis­net­werk Jeugd en Natuur de bij­een­komst “Groene kan­sen voor jeugd en recre­a­tie”.
De groe­ne ran­den langs ste­den bie­den veel moge­lijk­he­den voor jon­ge­ren en kin­de­ren om te spor­ten, (zich­zelf) te ont­dek­ken en samen te zijn met vrien­den. Toch wor­den deze gebie­den nog nau­we­lijks gebruikt voor en door de jeugd.

Vaak speelt daar­bij onbe­kend­heid met de gebie­den, een slech­te ver­bin­ding van­uit de stad of de beperk­te moge­lijk­he­den voor de jeugd om er hun gang te gaan een rol. Met deze bij­een­komst wil de orga­ni­sa­tie de belang­stel­len­den inspi­re­ren om meer te wer­ken voor, door en met de jeugd in recre­a­tie­ge­bie­den. Van­uit vier invals­hoe­ken (gebieds­in­rich­ting, sport, kunst en recre­a­tie­pro­gram­me­ring) bren­gen we inte­res­san­te pro­jec­ten voor het voet­licht.

Bekijk het pro­gram­ma »