Unieke samenwerking natuur, watersport en recreatie

Natuur-, watersport- en recreatieorganisaties slaan de handen ineen om het maatschappelijk belang te onderstrepen van natuur & landschap. In een gezamenlijke brief aan het nieuwe kabinet maken zij duidelijk dat een breed gedragen natuurwet noodzakelijk is om in de toekomst te komen tot een evenwichtig natuurbeleid.

Het wetsvoorstel van Staatssecretaris Bleker voor een nieuwe natuurwet is recent controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Het debat over wat natuur in Nederland nou precies is. Welke bescherming het verdient en hoeveel het mag kosten, heeft daardoor extra tijd gekregen om eens goed gevoerd te worden. Dit is reden voor organisaties uit de natuurbeweging en de recreatiesector om in een gezamenlijke brief zelf het maatschappelijke belang aan te duiden. In de brief roepen zij het nieuwe kabinet op om hiervan werk te maken.

Krachtig en breed maatschappelijk signaal
Maar liefst tien branche- en belangenorganisaties in de watersport- toerisme- en recreatiesector en de acht belangrijkste natuurorganisaties geven aan de formateurs vier adviezen over betaalbare, toegankelijke en beleefbare water- en natuurgebieden. Nooit eerder is er vanuit zo’n bijzondere coalitie een krachtig en breed maatschappelijk signaal gegeven naar onze volksvertegenwoordigers over het toekomstig gewenste natuurbeleid.

Brief aan het nieuwe kabinet
 

Aan de ontwerpers van het regeerakkoord

Terlet, oktober 2012

Geachte dames en heren,
Het werken aan een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in Nederland is een succes: vergeleken met 25 jaar geleden is het natuuroppervlak vergroot en de kwaliteit ervan flink verbeterd. Grote, aaneengesloten natuurgebieden bieden een duidelijk voordeel: ze zijn beter voor de instandhouding van de natuur en vaak goedkoper om te beheren.

Het succes van ons natuurnetwerk kun je onder andere afmeten aan het intensieve gebruik ervan. De Ecologische Hoofdstructuur is ook de Recreatieve Hoofdstructuur geworden. Mensen geven miljarden euro’s per jaar uit aan vrijetijdsbesteding. Beleving en toegankelijkheid van onze unieke natuur- en cultuurlandschappen is daarbij van groot belang.

Een veerkrachtige en beleefbare natuur is een essentiële kapitaalfactor voor de toeristisch-recreatieve sector. Hiervoor is het van groot belang een einde te maken aan de polarisatie en de gedeelde belangen te benadrukken, zowel in de maatschappij, het bedrijfsleven als op politiek vlak.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw besloot Nederland om een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden te maken. Ook toen ging het niet goed met de economie. Toch erkende men de noodzaak om een ambitieuze visie op natuurontwikkeling te maken en dat te verankeren in beleid.

Wij vragen van de nieuwe regering dezelfde moed en vooruitziende blik. Zorg voor toegankelijke en robuuste natuur. Het natuurnetwerk heeft een gunstig effect op de economie. Toegankelijke natuur is een belangrijke economische pijler onder de Nederlandse gastvrijheidssector. De overheid is een onmisbare schakel om de juiste voorwaarden hiervoor te scheppen. Maak het natuurnetwerk tot een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, natuur-en recreatieorganisaties, gebruikers, vrijwilligers en ondernemers. Bevorder deze voorwaarden door goede condities voor dit natuurnetwerk te maken en door te investeren in een vruchtbare samenwerking tussen natuurorganisaties en ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. Een samenwerking die uitmondt in een optimaal rentmeesterschap voor natuur en landschap: beschermen, beleven en benutten. Een samenwerking die kan leiden tot nieuwe financiële arrangementen op gebiedsniveau. Daarmee zorgen we voor groene groei en maken we natuur en landschap een gedeelde zorg van alle Nederlanders.

Zorg voor continuïteit in beheer
Reserveer voldoende budget voor soortenbescherming, (herstel)beheer van de Natura 2000-gebieden en het nationaal natuurnetwerk, de Ecologische Hoofdstructuur. Investeer daarbij ook in het recreatief gebruik van deze gebieden, inclusief de recreatieve (water)routenetwerken. Ontwikkel functioneel beleid en effectieve regelgeving De ingezette decentralisatie van beleid maakt regionaal maatwerk mogelijk maar vereist ook duidelijke uitgangspunten en kaders om effectief te kunnen zijn. In het maatschappelijk debat over (de implementatie van) natuurbescherming is van de Natura2000 gebieden een karikatuur gemaakt. Natuur moet niet in statische blauwdrukken worden gevangen; de kunst is om dynamiek meer onderdeel van bescherming te laten zijn. We moeten weer trots worden op onze bijzondere natuur zoals dat ook in verschillende andere Europese landen lukt. De samenwerkende recreatie- en natuurorganisaties geven graag samen met de overheid invulling aan deze ambities!