Unie­ke samen­wer­king natuur, water­sport en recre­a­tie

Natuur‑, water­sport- en recre­a­tie­or­ga­ni­sa­ties slaan de han­den ineen om het maat­schap­pe­lijk belang te onder­stre­pen van natuur & land­schap. In een geza­men­lij­ke brief aan het nieu­we kabi­net maken zij dui­de­lijk dat een breed gedra­gen natuur­wet nood­za­ke­lijk is om in de toe­komst te komen tot een even­wich­tig natuur­be­leid.

Het wets­voor­stel van Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker voor een nieu­we natuur­wet is recent con­tro­ver­si­eel ver­klaard door de Twee­de Kamer. Het debat over wat natuur in Neder­land nou pre­cies is. Wel­ke bescher­ming het ver­dient en hoe­veel het mag kos­ten, heeft daar­door extra tijd gekre­gen om eens goed gevoerd te wor­den. Dit is reden voor orga­ni­sa­ties uit de natuur­be­we­ging en de recre­a­tie­sec­tor om in een geza­men­lij­ke brief zelf het maat­schap­pe­lij­ke belang aan te dui­den. In de brief roe­pen zij het nieu­we kabi­net op om hier­van werk te maken.

Krach­tig en breed maat­schap­pe­lijk sig­naal
Maar liefst tien bran­che- en belan­gen­or­ga­ni­sa­ties in de water­sport- toe­ris­me- en recre­a­tie­sec­tor en de acht belang­rijk­ste natuur­or­ga­ni­sa­ties geven aan de for­ma­teurs vier advie­zen over betaal­ba­re, toe­gan­ke­lij­ke en beleef­ba­re water- en natuur­ge­bie­den. Nooit eer­der is er van­uit zo’n bij­zon­de­re coa­li­tie een krach­tig en breed maat­schap­pe­lijk sig­naal gege­ven naar onze volks­ver­te­gen­woor­di­gers over het toe­kom­stig gewens­te natuur­be­leid.

Brief aan het nieu­we kabi­net
 

Aan de ont­wer­pers van het regeer­ak­koord

Ter­let, okto­ber 2012

Geach­te dames en heren,
Het wer­ken aan een aan­een­ge­slo­ten net­werk van natuur­ge­bie­den in Neder­land is een suc­ces: ver­ge­le­ken met 25 jaar gele­den is het natuur­op­per­vlak ver­groot en de kwa­li­teit ervan flink ver­be­terd. Gro­te, aan­een­ge­slo­ten natuur­ge­bie­den bie­den een dui­de­lijk voor­deel: ze zijn beter voor de instand­hou­ding van de natuur en vaak goed­ko­per om te behe­ren.

Het suc­ces van ons natuur­net­werk kun je onder ande­re afme­ten aan het inten­sie­ve gebruik ervan. De Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur is ook de Recre­a­tie­ve Hoofd­struc­tuur gewor­den. Men­sen geven mil­jar­den euro’s per jaar uit aan vrije­tijds­be­ste­ding. Bele­ving en toe­gan­ke­lijk­heid van onze unie­ke natuur- en cul­tuur­land­schap­pen is daar­bij van groot belang.

Een veer­krach­ti­ge en beleef­ba­re natuur is een essentiële kapi­taalfac­tor voor de toe­ris­tisch-recre­a­tie­ve sec­tor. Hier­voor is het van groot belang een ein­de te maken aan de pola­ri­sa­tie en de gedeel­de belan­gen te bena­druk­ken, zowel in de maat­schap­pij, het bedrijfs­le­ven als op poli­tiek vlak.

Eind jaren tach­tig van de vori­ge eeuw besloot Neder­land om een aan­een­ge­slo­ten net­werk van natuur­ge­bie­den te maken. Ook toen ging het niet goed met de eco­no­mie. Toch erken­de men de nood­zaak om een ambi­ti­eu­ze visie op natuur­ont­wik­ke­ling te maken en dat te ver­an­ke­ren in beleid.

Wij vra­gen van de nieu­we rege­ring dezelf­de moed en voor­uit­zien­de blik. Zorg voor toe­gan­ke­lij­ke en robuus­te natuur. Het natuur­net­werk heeft een gun­stig effect op de eco­no­mie. Toe­gan­ke­lij­ke natuur is een belang­rij­ke eco­no­mi­sche pij­ler onder de Neder­land­se gast­vrij­heids­sec­tor. De over­heid is een onmis­ba­re scha­kel om de juis­te voor­waar­den hier­voor te schep­pen. Maak het natuur­net­werk tot een gedeel­de ver­ant­woor­de­lijk­heid van over­he­den, natuur-en recre­a­tie­or­ga­ni­sa­ties, gebrui­kers, vrij­wil­li­gers en onder­ne­mers. Bevor­der deze voor­waar­den door goe­de con­di­ties voor dit natuur­net­werk te maken en door te inves­te­ren in een vrucht­ba­re samen­wer­king tus­sen natuur­or­ga­ni­sa­ties en onder­ne­mers in de toe­ris­tisch-recre­a­tie­ve sec­tor. Een samen­wer­king die uit­mondt in een opti­maal rent­mees­ter­schap voor natuur en land­schap: bescher­men, bele­ven en benut­ten. Een samen­wer­king die kan lei­den tot nieu­we financiële arran­ge­men­ten op gebieds­ni­veau. Daar­mee zor­gen we voor groe­ne groei en maken we natuur en land­schap een gedeel­de zorg van alle Neder­lan­ders.

Zorg voor continuïteit in beheer
Reser­veer vol­doen­de bud­get voor soor­ten­be­scher­ming, (herstel)beheer van de Natu­ra 2000-gebie­den en het nati­o­naal natuur­net­werk, de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur. Inves­teer daar­bij ook in het recre­a­tief gebruik van deze gebie­den, inclu­sief de recre­a­tie­ve (water)routenetwerken. Ont­wik­kel func­ti­o­neel beleid en effec­tie­ve regel­ge­ving De inge­zet­te decen­tra­li­sa­tie van beleid maakt regi­o­naal maat­werk moge­lijk maar ver­eist ook dui­de­lij­ke uit­gangs­pun­ten en kaders om effec­tief te kun­nen zijn. In het maat­schap­pe­lijk debat over (de imple­men­ta­tie van) natuur­be­scher­ming is van de Natura2000 gebie­den een kari­ka­tuur gemaakt. Natuur moet niet in sta­ti­sche blauw­druk­ken wor­den gevan­gen; de kunst is om dyna­miek meer onder­deel van bescher­ming te laten zijn. We moe­ten weer trots wor­den op onze bij­zon­de­re natuur zoals dat ook in ver­schil­len­de ande­re Euro­pe­se lan­den lukt. De samen­wer­ken­de recre­a­tie- en natuur­or­ga­ni­sa­ties geven graag samen met de over­heid invul­ling aan deze ambi­ties!