Ble­ker zoekt ‘low bud­get’ groe­ne recre­a­tie

Na aan­drin­gen uit de Twee­de Kamer wil staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van EL&I toch bezien of hij recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den in en rond de stad kan behou­den.

Ble­ker komt niet terug op de voor­ge­no­men bezui­ni­gin­gen op dit recre­a­tie­pro­gram­ma, maar hij beloof­de de Twee­de Kamer gis­ter­avond wel dat hij gaat onder­zoe­ken of het idee toch op een ande­re manier, low bud­get kan wor­den gere­a­li­seerd. “Ik wil mij ervoor inzet­ten om met de agrariërs te kij­ken of er moge­lijk­he­den zijn om het groen in agra­ri­sche han­den te hou­den maar wel toe­gan­ke­lijk te maken voor publiek.”

De staats­se­cre­ta­ris wil ook de tas­kfor­ce mul­ti­func­ti­o­ne­le land­bouw betrek­ken bij zijn zoek­tocht naar recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den voor ste­de­lin­gen.

Bron:
ANP