Meer natuur en recre­a­tie rond Els­loo en Appel­scha

In sep­tem­ber van dit jaar begint de aan­leg van een fiets­pad van 5,2 kilo­me­ter tus­sen Ter­wis­scha en Els­loo. Op deze manier komt er een goe­de fiets­ver­bin­ding tus­sen Appel­scha en Els­loo.

Afge­lo­pen voor­jaar is de inrich­ting van natuur­ge­bied de Schao­pe­dob­be afge­rond en met 14 hec­ta­re uit­ge­breid. Het is de bedoe­ling dat aan de noord­west­kant van dit gebied bloem­rijk gras­land en op ter­mijn hei­de ont­staat. Aan de zuid­oost­kant is bos aan­ge­plant. Hier is ook een boom­wal aan­ge­legd om de struc­tuur van het land­schap te ver­ster­ken.

Natuur­uit­brei­ding
Begin vol­gend jaar start de inrich­ting van het Aekin­ger­meer. De natuur rond dit gebied wordt met 100 hec­ta­re uit­ge­breid. De inrich­ting begint naar ver­wach­ting begin vol­gend jaar. Het gebied is nu voor­na­me­lijk in gebruik als akker­land. Slo­ten en grep­pels in het gebied wor­den gedempt om ver­dro­ging tegen te gaan. Hier­door krijgt de bestaan­de natuur de kans zich ver­der te ont­wik­ke­len. Langs de bos­ran­den komen zones met stru­weel. Op deze manier ont­staat een gelei­de­lij­ke over­gang tus­sen open wei­de­ge­bied en bos­ge­bied. Ten noor­den van de zwem­plas en de aan­gren­zen­de bos­sen komt een wan­del­pad met op meer­de­re plek­ken pick­nick­bank­jes. Ook komt er een ondie­pe vij­ver waar hon­den en paar­den zich kun­nen uit­le­ven.

Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur
De natuur­ge­bie­den Schao­pe­dob­be en Aekin­ger­meer maken deel uit van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur, het net­werk van natuur­ge­bie­den in ons land.

Land­bouw, natuur en recre­a­tie
De land­in­rich­tings­com­mis­sie Oos­ter­wol­de-Els­loo-Appel­scha werkt in opdracht van de pro­vin­cie Frys­lân aan maat­re­ge­len op het gebied van land­bouw, natuur en recre­a­tie. In de com­mis­sie zit­ten ver­te­gen­woor­di­gers van de gemeen­te Oost­stel­ling­werf, land­bouw en natuur en mili­eu.

Bron:
Pro­vin­cie Fries­land