Meer natuur en recreatie rond Elsloo en Appelscha

In september van dit jaar begint de aanleg van een fietspad van 5,2 kilometer tussen Terwisscha en Elsloo. Op deze manier komt er een goede fietsverbinding tussen Appelscha en Elsloo.

Afgelopen voorjaar is de inrichting van natuurgebied de Schaopedobbe afgerond en met 14 hectare uitgebreid. Het is de bedoeling dat aan de noordwestkant van dit gebied bloemrijk grasland en op termijn heide ontstaat. Aan de zuidoostkant is bos aangeplant. Hier is ook een boomwal aangelegd om de structuur van het landschap te versterken.

Natuuruitbreiding
Begin volgend jaar start de inrichting van het Aekingermeer. De natuur rond dit gebied wordt met 100 hectare uitgebreid. De inrichting begint naar verwachting begin volgend jaar. Het gebied is nu voornamelijk in gebruik als akkerland. Sloten en greppels in het gebied worden gedempt om verdroging tegen te gaan. Hierdoor krijgt de bestaande natuur de kans zich verder te ontwikkelen. Langs de bosranden komen zones met struweel. Op deze manier ontstaat een geleidelijke overgang tussen open weidegebied en bosgebied. Ten noorden van de zwemplas en de aangrenzende bossen komt een wandelpad met op meerdere plekken picknickbankjes. Ook komt er een ondiepe vijver waar honden en paarden zich kunnen uitleven.

Ecologische Hoofdstructuur
De natuurgebieden Schaopedobbe en Aekingermeer maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in ons land.

Landbouw, natuur en recreatie
De landinrichtingscommissie Oosterwolde-Elsloo-Appelscha werkt in opdracht van de provincie Fryslân aan maatregelen op het gebied van landbouw, natuur en recreatie. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de gemeente Ooststellingwerf, landbouw en natuur en milieu.

Bron:
Provincie Friesland