Stads­land­bouw is in Neder­land bezig aan een opmars

Stads­land­bouw is in ons land bezig aan een opmars, daar is geen twij­fel over moge­lijk, zeg­gen experts van de uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen. Ook in Lim­burg wint deze vorm van duur­za­me teelt — al is het klein­scha­lig — ter­rein. „Het voedt ons fysiek én men­taal.”   Jan-Eel­­co Jans­ma, is sinds 2012 bezig met een team onder­zoe­kers […]

Schou­wen-Dui­ve­land zet in op groe­ne speel­voor­zie­ning

Dank­zij de Stich­ting Renes­se en de gemeen­te Schou­wen-Dui­­ve­­land kun­nen kin­de­ren in Zie­rik­zee van­af juni dit jaar klim­men, klau­te­ren en glij­den van­af hun eigen eiland. Op Sport­bou­le­vard Sport­blok wordt de komen­de maan­den Land­rug gere­a­li­seerd, een speel­ob­ject geïn­spi­reerd op de vorm van het Zeeuw­se eiland Schou­wen-Dui­­ve­­land. De gemeen­te schreef een prijs­vraag uit voor een speel­ob­ject op het […]

Parijs ver­be­tert stads­kli­maat met toren van 1.000 bomen

Parijs krijgt in 2022 een ver­ti­caal bos op een gebouw dat veel weg heeft van een schip. Met dui­zend bomen moet het gebouw het stads­kli­maat ver­be­te­ren. De Mil­le Arbres-com­plex, naar het win­nen­de ont­werp van de Japan­se archi­tect Sou Fuji­mo­to en de Fran­se archi­tect Manal Rach­di van archi­tec­ten­bu­reau OXO Archi­tects, zal op de Bou­le­vard Périp­hé­ri­que ver­rij­zen in […]

Alme­re bindt par­tij­en voor ont­wik­ke­ling van ide­a­le Groe­ne Stad

Nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le par­tij­en onder­te­ken­den op 20 sep­tem­ber op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo het mani­fest Gro­wing Green Cities – A Call to Acti­on. Met de onder­te­ke­ning ver­plich­ten de orga­ni­sa­ties zich om ken­nis over De Groe­ne Stad uit te wis­se­len en in prak­tijk te bren­gen. Het mani­fest is een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Alme­re. In deze […]

Ruim 5 mil­joen voor ont­wik­ke­ling van het stads­bos van Alme­re

Het stads­land­goed De Kemp­haan en het omlig­gen­de natuur­ge­bied groei­en uit tot het stads­bos van Alme­re. Met het Bos­hart is Alme­re straks een belang­rij­ke toe­ris­ti­sche trek­pleis­ter in een natuur­lij­ke omge­ving rij­ker. De gemeen­te Alme­re, de pro­vin­cie Fle­vo­land, Staats­bos­be­heer, Stich­ting Stad & Natuur en Stich­ting AAP gaven gis­te­ren het start­sein voor de ont­wik­ke­lin­gen. De geza­men­lij­ke inves­te­ring in het […]

‘€Het con­cept van de ‘Groe­ne Stad’ vraagt om een ande­re bena­de­ring van de ont­wik­ke­ling van ste­den’€

Anne­ma­rie Jor­rits­ma bena­druk­te in haar toe­spraak van de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le dat het con­cept van de ‘Groe­ne Stad’ vraagt om een ande­re bena­de­ring van de ont­wik­ke­ling van ste­den. Niet alleen de bouw­we­reld, pro­ject­ont­wik­ke­laars, archi­tec­ten en poli­tiek heb­ben het voor het zeg­gen als het gaat om de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling, ook de groen­we­reld moet hier­bij een […]

Ont­wik­ke­ling van recre­a­tief uit­loop­ge­bied tus­sen Erme­lo en Har­der­wijk

Op dins­dag 22 maart onder­te­ke­nen bur­ge­mees­ter Omta van de gemeen­te Erme­lo en bur­ge­mees­ter Berends van de gemeen­te Har­der­wijk een bestuurs­over­een­komst voor de ont­wik­ke­ling van de Groe­ne Zoom. Het gebied tus­sen de bebou­wing van Erme­lo en het ste­de­lijk gebied van Har­der­wijk wordt de komen­de jaren door­ont­wik­keld tot een recre­a­tief uit­loop­ge­bied. De pro­jec­ten die uit­ge­voerd gaan wor­den […]

Ont­wik­ke­ling van park­bos­land­schap op Rad­boud-cam­pus Nij­me­gen

Voor de her­ont­wik­ke­ling van Rad­­boud-cam­­pus in Nij­me­gen plant en ver­plant het Uni­ver­si­tair Vast­goed Bedrijf van de Rad­boud Uni­ver­si­teit de komen­de weken vol­op bomen, om een soort van park­bos­land­schap van de omge­ving te maken. Een land­schap met geslo­ten delen en gra­zi­ge open ruim­ten, met boom­groe­pen en vrij­staan­de bomen. UVB-pro­jec­t­lei­­der infra Paul van Beek ver­telt dat de […]

C2C-aan­pak voor ont­wik­ke­ling ‘ste­de­lij­ke jun­gle’ in Hong Kong

Hong Kong behoort tot de meest dicht­be­volk­te gebie­den in de wereld met 30.000 inwo­ners per vier­kan­te kilo­me­ter. Om een ant­woord te geven aan de druk door over­be­vol­king ont­wik­kel­de de Bel­gi­sche archi­tect, Vin­cent Cal­l­e­baut, het pro­ject ‘The Per­fu­med Jun­gle’ op basis van crad­le to crad­le-prin­­ci­­pes. Niet de natuur terug­drin­gen, maar onge­rep­te natuur de stad bin­nen­ha­len in […]