C2C-aan­pak voor ont­wik­ke­ling ‘ste­de­lij­ke jun­gle’ in Hong Kong

Hong Kong behoort tot de meest dicht­be­volk­te gebie­den in de wereld met 30.000 inwo­ners per vier­kan­te kilo­me­ter. Om een ant­woord te geven aan de druk door over­be­vol­king ont­wik­kel­de de Bel­gi­sche archi­tect, Vin­cent Cal­l­e­baut, het pro­ject ‘The Per­fu­med Jun­gle’ op basis van crad­le to crad­le-prin­ci­pes. Niet de natuur terug­drin­gen, maar onge­rep­te natuur de stad bin­nen­ha­len in het ter­ri­to­ri­um van een ultra-heden­daag­se stad is het uit­gangs­punt.