Schou­wen-Dui­ve­land zet in op groe­ne speel­voor­zie­ning

Dank­zij de Stich­ting Renes­se en de gemeen­te Schou­wen-Dui­ve­land kun­nen kin­de­ren in Zie­rik­zee van­af juni dit jaar klim­men, klau­te­ren en glij­den van­af hun eigen eiland. Op Sport­bou­le­vard Sport­blok wordt de komen­de maan­den Land­rug gere­a­li­seerd, een speel­ob­ject geïn­spi­reerd op de vorm van het Zeeuw­se eiland Schou­wen-Dui­ve­land. De gemeen­te schreef een prijs­vraag uit voor een speel­ob­ject op het cen­tra­le plein van het sport­com­plex, de stich­ting stel­de het bud­get beschik­baar. De win­nen­de inzen­ding viel op door het mul­ti­func­ti­o­ne­le karak­ter met een dui­de­lij­ke link naar de regi­o­na­le func­tie die het sport­com­plex ver­vult. Een speel­ob­ject waar spe­len, bewe­gen en ont­span­nen samen komen.
Com­bi­na­tie kunst en spe­len
BTL, win­naar van de prijs­vraag, werk­te in dit pro­ject suc­ces­vol samen met ELLEN BROUWERS desig­ning art uit Oister­wijk. Het ont­werp is een ech­te copro­duc­tie; de tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­ten van BTL Advies heb­ben beel­dend kun­ste­naar Brou­wers bin­nen het ont­werp­pro­ces van Land­rug, even­als het ont­werp en de rea­li­sa­tie van de glas­wand betrok­ken. Ook de esthe­ti­sche bege­lei­ding tij­dens de pro­duc­tie van het kunst-/speel­ob­ject wordt geza­men­lijk opge­pakt.
Ont­werp en rea­li­sa­tie
“Waar bin­nen spor­ten zoals tur­nen en ten­nis in een vast kader wor­den beoe­fend, spe­len kin­de­ren bui­ten van­uit eigen inte­res­se”, ver­telt Richard Here­ij­gers, tuin- en land­schaps­ar­chi­tect bij BTL Advies. “Land­rug biedt vrije ruim­te om te bewe­gen, spe­len, ont­moe­ten, chil­len en ont­dek­ken. Door de vrije vorm is Land­rug een plek voor jong en oud. Ook voor vol­was­se­nen die er bij­voor­beeld kun­nen relaxen en zon­nen.”
BTL Rea­li­sa­tie is als hoofd­aan­ne­mer ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­leg van dit unie­ke object. Land­rug wordt de komen­de maan­den in een werk­plaats ver­vaar­digd uit duur­za­me en onder­houds­ar­me mate­ri­a­len. De ves­ti­ging in Brui­nis­se zorgt voor de plaat­sing van het object, de bij­be­ho­ren­de valon­der­gron­den en de kunst­gras­be­kle­ding. Begin juni kun­nen de kin­de­ren in Schou­wen-Dui­ve­land dus naar har­ten­lust spe­len op ‘hun eiland’.
Een ani­ma­tie­film­pje van het pro­ject is hier te zien.
Bron: btl.nl