Ont­wik­ke­ling van park­bos­land­schap op Rad­boud-cam­pus Nij­me­gen

Voor de her­ont­wik­ke­ling van Rad­boud-cam­pus in Nij­me­gen plant en ver­plant het Uni­ver­si­tair Vast­goed Bedrijf van de Rad­boud Uni­ver­si­teit de komen­de weken vol­op bomen, om een soort van park­bos­land­schap van de omge­ving te maken. Een land­schap met geslo­ten delen en gra­zi­ge open ruim­ten, met boom­groe­pen en vrij­staan­de bomen.
UVB-pro­ject­lei­der infra Paul van Beek ver­telt dat de beplan­ting op de uni­ver­si­teit nu vrij dicht is, met voor­na­me­lijk dich­te bos­ge­bie­den. Samen met een land­schaps­ar­chi­tect heb­ben we een Engels park­bos­land­schap ont­wor­pen. Zo krij­gen we niet alleen meer afwis­se­ling in het land­schap, maar ver­gro­ten we ook de soci­a­le vei­lig­heid op de cam­pus. Het wordt veel trans­pa­ran­ter.€
Uit­da­ging
De groot­ste uit­da­ging ligt op de lan­ge ter­mijn, aldus Van Beek. €œZo’n park­bos­land­schap ont­staat niet in een week. De komen­de jaren zul­len we dun­nen waar het nodig is, bomen die over­scha­duwd wor­den de ruim­te geven, et cete­ra. Door zorg­vul­dig beheer ont­staat er op ter­mijn het park­bos€.
 
125 bomen plan­ten
Deze week gaat het UVB aan de slag in de Eras­mu­s­laan. Daar komen 125 bomen, zoals beu­ken, eiken, kas­tan­jes, esdoorns en lin­des. Om de laan soci­aal vei­li­ger te maken, heb­ben we ook de ver­lich­ting aan­ge­pakt. Die is nu hel­der­der en wit­ter gewor­den. Ook zijn de rodo­den­drons in de berm naar ach­te­ren geplaatst.€
Land­schap her­stel­len
Met de her­ont­wik­ke­ling van Hey­en­daal-Zuid her­stelt UVB het land­schap van  wel­eer. œDe beplan­ting van de lanen in het nieu­we park­bos­land­schap lijkt sterk op de vroe­ge­re beplan­ting van Land­goed Hey­en­daal.€
Bron:
Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen