Ont­wik­ke­ling van recre­a­tief uit­loop­ge­bied tus­sen Erme­lo en Har­der­wijk

Op dins­dag 22 maart onder­te­ke­nen bur­ge­mees­ter Omta van de gemeen­te Erme­lo en bur­ge­mees­ter Berends van de gemeen­te Har­der­wijk een bestuurs­over­een­komst voor de ont­wik­ke­ling van de Groe­ne Zoom. Het gebied tus­sen de bebou­wing van Erme­lo en het ste­de­lijk gebied van Har­der­wijk wordt de komen­de jaren door­ont­wik­keld tot een recre­a­tief uit­loop­ge­bied.
De pro­jec­ten die uit­ge­voerd gaan wor­den in de Groe­ne Zoom moe­ten pas­sen bin­nen de struc­tuur­vi­sie. Gemeen­ten Erme­lo en Har­der­wijk stel­den in 2010 een inter­ge­meen­te­lij­ke struc­tuur­vi­sie op voor de Groe­ne Zoom. Deze visie geeft de toe­komst­vi­sie weer van bei­de gemeen­ten voor het gebied tus­sen Horst-Noord en Drie­lan­den. Het gebied wordt in de visie een recre­a­tief uit­loop­ge­bied voor bewo­ners van de omlig­gen­de gebie­den. Bewo­ners van Horst-Noord en Drie­lan­den kun­nen fiet­sen en wan­de­len in een lan­de­lijk natuur­ge­bied.
Toe­gan­ke­lij­ker­Daar­voor moet het gebied toe­gan­ke­lij­ker wor­den gemaakt. Op 3 maart stem­de de gemeen­te­raad van Erme­lo in met de struc­tuur­vi­sie. Eer­der al op 20 janu­a­ri sprak de raad van Har­der­wijk zich posi­tief uit over de visie.
Visie een­vou­dig te raad­ple­gen­De struc­tuur­vi­sie is digi­taal te raad­ple­gen via de www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeen­ten Erme­lo en Har­der­wijk heb­ben de visie zoda­nig gedi­gi­ta­li­seerd dat de tek­sten een­vou­dig kun­nen wor­den opge­vraagd. Dit is de eer­ste keer in Neder­land dat een geza­men­lij­ke visie op deze inter­ac­tie­ve wij­ze bena­der­baar is gemaakt.
Bron:Gemeente Erme­lo