Groen bestrijdt stress en houdt ons gezond

Sjerp de Vries (Alter­ra) heeft 147 stu­dies naar de effec­ten op de gezond­heid van men­sen met een meer of min­der groe­ne omge­ving door­ge­no­men. Zijn bevin­din­gen bie­den een inzicht in de actu­e­le ‘stand van de weten­schap’ op dit ter­rein: we voe­len alle­maal aan dat ‘groen’ goed is voor ons wel­be­vin­den, onze gezond­heid. Maar hoe zit dat, […]

Kij­ken naar groen ver­hoogt de con­cen­tra­tie

De Groe­ne Stad is ver­heugd over de uit­kom­sten van een onder­zoek dat gedaan is aan de Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne. Dit onder­zoek toont name­lijk aan dat het kij­ken naar groen, con­cen­tra­tie ver­ho­gend is. Dat een groe­ne omge­­ving- of zelfs alleen maar het kij­ken ernaar ‑veel posi­tie­ve effec­ten op ons heeft, is bekend. Zo erva­ren men­sen min­der […]

Groen licht voor Groe­ne Agen­da Flo­ra­Hol­land en iVer­de

Het Pro­gram­ma de Groe­ne agen­da staat voor een gezon­de leef‑, woon- en werk­om­ge­ving en gaat  in 2015 van start. Begin decem­ber kre­gen Flo­ra­Hol­land en iVer­de groen licht van de Top­sec­tor Tuin­bouw en uit­gangs­ma­te­ri­a­len  om met het aan­ge­vraag­de bud­get de ver­de­re uit­wer­king van het pro­gram­ma en de vier benoem­de pro­jec­ten te begin­nen. De pro­jec­ten zijn ‘Van Groen […]

Dicht­bij een park, min­der gedrags­pro­ble­men

Kin­de­ren die wor­den gebo­ren en opgroei­en ver van groe­ne par­ken heb­ben vaker last van gedrags­pro­ble­men dan leef­tijds­ge­no­ten die leven dicht­bij ste­de­lijk groen. Dat is de uit­komst van een stu­die die onder lei­ding van het Insti­tuut voor Epi­de­mi­o­lo­gie, het Helm­holtz Cen­trum in Mün­chen is uit­ge­voerd onder kin­de­ren van tien jaar. Het effect van de nabij­heid van […]

Wel­ke invloed heeft straat­groen in de stad?

NHTV inter­na­ti­o­naal hoger onder­wijs Bre­da gaat onder­zoek doen naar de effec­ten van straat­groen op de kwa­li­teit van leven van de inwo­ners van de vier gro­te Bra­bant­se ste­den: Eind­ho­ven, Til­burg, Bre­da en ‘s Her­to­gen­bosch. Het heeft als doel te ach­ter­ha­len wel­ke vorm en com­bi­na­tie van straat­groen het meest posi­tie­ve effect heeft op het wel­zijn van de […]

Hoe we onze ste­den kli­maat­be­sten­dig kun­nen hou­den

Euro­pe­se ste­den zijn nog niet genoeg aan­ge­past aan kli­maat­ver­an­de­ring, en lopen dus extra risi­co onder extre­me weers­om­stan­dig­he­den zoals over­stro­min­gen of hit­te­gol­ven. De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor aan­pas­sing moet hel­der ver­deeld wor­den. Dat schrijft pro­mo­ven­da Hel­een Mees van de Uni­ver­si­teit Utrecht in haar proef­schrift. Kwets­baar Ste­den in Euro­pa krij­gen steeds meer te maken met over­last van kli­maat­ex­tre­men door […]

Eer­ste stap naar Ken­nis- en Edu­ca­tie Deal Bio­di­ver­si­teit

De Ken­­nis- en Edu­ca­tie Deal (KED) Bio­di­ver­si­teit is 13 maart van start gegaan met ruim 40 deel­ne­mers, afkom­stig uit onder­wijs, onder­ne­min­gen, onder­zoek, over­heid en (burger-)organisaties, de vijf O’s. Het doel van de Ron­de Tafel is om geza­men­lijk te ver­ken­nen hoe we rond het the­ma bio­di­ver­si­teit in de stad met elkaar kun­nen leren, agen­de­ren en pro­gram­me­ren. […]

Nader onder­zoek naar het effect van groe­ne daken

De mees­te ste­den heb­ben gro­te behoef­te aan extra water­ber­ging om water­over­last te voor­ko­men. Steeds vaker zoe­ken water­schap­pen en gemeen­ten die ber­ging niet meer in, maar €˜op de stad€™. Met plan­ten en gras­sen begroei­de daken zou­den uit­ste­kend func­ti­o­ne­ren als tij­de­lij­ke water­ber­ging tij­dens hevi­ge regen­bui­en, en boven­dien zor­gen voor een aan­ge­naam bin­nen­kli­maat en ver­koe­ling van de direc­te […]

Ame­ri­kaans onder­zoek toont aan dat bomen mis­daad doen dalen

Hoe meer bomen een stad heeft, hoe lager de mis­daad er is. Dat blijkt uit Ame­ri­kaans onder­zoek. De onder­zoe­kers stel­den vast dat er min­der dief­stal­len, inbra­ken, over­val­len en schiet­par­tij­en plaats­von­den naar­ma­te er meer bomen ston­den. Tien pro­cent meer bomen deed de mis­daad met 12 pro­cent dalen. Lees het vol­le­di­ge bericht hier » Bron:IPS