Groen licht voor Groe­ne Agen­da Flo­ra­Hol­land en iVer­de

Het Pro­gram­ma de Groe­ne agen­da staat voor een gezon­de leef‑, woon- en werk­om­ge­ving en gaat  in 2015 van start. Begin decem­ber kre­gen Flo­ra­Hol­land en iVer­de groen licht van de Top­sec­tor Tuin­bouw en uit­gangs­ma­te­ri­a­len  om met het aan­ge­vraag­de bud­get de ver­de­re uit­wer­king van het pro­gram­ma en de vier benoem­de pro­jec­ten te begin­nen. De pro­jec­ten zijn ‘Van Groen naar Gezond’, ‘Eco­sys­teem­dien­sten van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’, ‘Groen voor Grijs’ en ‘Groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen’. In de toe­komst wor­den meer pro­jec­ten benoemd en toe­ge­voegd aan de Groe­ne Agen­da.
Met deze pro­jec­ten wor­den inno­va­tie­ve en in de prak­tijk goed han­teer­ba­re groen­con­cep­ten ont­wik­keld.  De focus ligt op groen in en om de bebouw­de omge­ving met als uit­gangs­punt de posi­tie­ve effec­ten van groen op gezond­heid en wel­be­vin­den.
Van ken­nis naar prak­tijk
De komen­de decen­nia wordt de samen­le­ving gecon­fron­teerd met extre­me­re weers­om­stan­dig­he­den, ver­grij­zing van de bevol­king en  toe­ne­men­de ver­ste­de­lij­king.  Daar­naast zal de kwa­li­teit van de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving meer en meer nega­tie­ve effec­ten heb­ben op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van de mens. Groen draagt er aan bij om dit soort pro­ble­men op te los­sen.  De posi­tie­ve effec­ten van groen zijn in ver­schil­len­de onder­zoe­ken aan­ge­toond. Dank­zij het Pro­gram­ma de Groe­ne agen­da kan deze ken­nis nu wor­den omge­zet naar kun­de en ver­dien­mo­del­len. iVer­de en Flo­ra­Hol­land gaan daar­om naast ken­nis­ont­wik­ke­ling het accent leg­gen op de tran­si­tie van ken­nis naar prak­tijk. Het bedrijfs­le­ven wordt actief betrok­ken bij de uit­voe­ring van de pro­jec­te­ren als­ook de inzet van het net­werk van ‘De Groe­ne Stad’ in bin­nen- en bui­ten­land.
Samen­wer­king maakt sterk
Flo­ra­Hol­land en iVer­de heb­ben in sep­tem­ber een con­ve­nant geslo­ten. Zij maken zich samen sterk voor een gezon­de leef‑, woon- en werk­om­ge­ving. iVer­de is een plat­form waar­in Anthos, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en de LTO Vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten par­ti­ci­pe­ren en richt zich op het ver­gro­ten van de maat­schap­pe­lij­ke bewust­wor­ding en waar­de­ring van groen in bin­nen- en bui­ten.