Wel­ke invloed heeft straat­groen in de stad?

NHTV inter­na­ti­o­naal hoger onder­wijs Bre­da gaat onder­zoek doen naar de effec­ten van straat­groen op de kwa­li­teit van leven van de inwo­ners van de vier gro­te Bra­bant­se ste­den: Eind­ho­ven, Til­burg, Bre­da en ‘s Her­to­gen­bosch. Het heeft als doel te ach­ter­ha­len wel­ke vorm en com­bi­na­tie van straat­groen het meest posi­tie­ve effect heeft op het wel­zijn van de ste­de­ling. Het onder­zoek gebeurt in samen­wer­king met de 4 gemeen­ten, de Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit Eind­ho­ven en de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen.
Gezon­de kracht van de natuur
Er is al veel onder­zoek ver­richt naar de gezon­de kracht van de natuur. Voor­na­me­lijk gro­te stuk­ken natuur, zoals bos­sen en par­ken. Een groe­ne omge­ving helpt men­sen ont­span­nen. Het zorgt voor ver­koe­ling, men­sen voe­len zich er gezon­der door én zijn dat ook. Als gro­te stuk­ken natuur een posi­tief effect heb­ben op de mens, wat is dan de invloed van klei­ne stuk­jes natuur in de stad? Zoals bomen, gras, bloe­men of een klim­op op de muren in de straat waar men dage­lijks door­heen rijdt. Deze vraag was de aan­lei­ding voor ir. Robert van Don­gen (hoge­school­do­cent Ste­den­bouw en Ruim­te­lij­ke Orde­ning) van NHTV Bre­da om zijn pro­mo­tie­on­der­zoek op dit onder­werp toe te spit­sen. Van Don­gen voert zijn door NWO (Neder­land­se Orga­ni­sa­tie voor Weten­schap­pe­lijk Onder­zoek) gefi­nan­cierd pro­mo­tie­on­der­zoek uit aan de Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit Eind­ho­ven in samen­wer­king met de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen.
Onder­zoek onder inwo­ners
De komen­de weken wordt het onder­zoek uit­ge­rold in en in samen­wer­king met de vier Bra­bant­se gro­te ste­den. Door het samen­wer­ken met de gemeen­ten wordt een gro­te groep inwo­ners bereikt en door een hoge res­pons kun­nen er bete­re con­clu­sies getrok­ken wor­den, spe­ci­fiek per gemeen­te. De gemeen­ten ver­sprei­den een vra­gen­lijst onder een deel van hun inwo­ners (via het bur­ger­pa­nel of digi­pa­nel). De enquê­te bestaat onder ande­re uit beeld­ma­te­ri­aal met diver­se groe­ne inrich­tin­gen. De inwo­ners mogen rea­ge­ren op het beeld­ma­te­ri­aal. Deze reac­ties zul­len met behulp van spe­ci­fie­ke onder­zoeks­me­tho­den ver­taald wor­den naar voor­keu­ren en rust­ge­ven­de effec­ten.
Resul­ta­ten
De resul­ta­ten zul­len in 2015 beschik­baar komen. De resul­ta­ten zul­len zowel wor­den gebruikt om de weten­schap­pe­lij­ke ken­nis over bele­ving van straat­groen te ver­gro­ten, als hun nut heb­ben voor de gemeen­ten met het oog op zo goed moge­lijk aan­leg­gen, onder­hou­den of ver­be­te­ren van het groen in de straat. Hier­door kan het woon­ple­zier en de gezond­heid in de ste­den ver­hoogd wor­den.
 
Bron: NHTV