Nader onder­zoek naar het effect van groe­ne daken

De mees­te ste­den heb­ben gro­te behoef­te aan extra water­ber­ging om water­over­last te voor­ko­men. Steeds vaker zoe­ken water­schap­pen en gemeen­ten die ber­ging niet meer in, maar €˜op de stad€™. Met plan­ten en gras­sen begroei­de daken zou­den uit­ste­kend func­ti­o­ne­ren als tij­de­lij­ke water­ber­ging tij­dens hevi­ge regen­bui­en, en boven­dien zor­gen voor een aan­ge­naam bin­nen­kli­maat en ver­koe­ling van de direc­te omge­ving.  Maar werkt het echt?
STOWA (Stich­ting Toe­ge­past Onder­zoek Water­be­heer) laat het onder­zoe­ken.
De behoef­te aan nader onder­zoek is evi­dent, aldus Kees Broks die namens STOWA het onder­zoek bege­leidt. €œWater­schap­pen gaan op dit ogen­blik zeer ver­schil­lend  om met groe­ne daken. Het ene water­schap neemt ze al mee in hun bere­ke­nin­gen voor de ste­de­lij­ke water­op­ga­ve.  Soms is men zelfs bereid een gedeel­te van de aan­leg te  sub­si­di­ë­ren. Het ande­re water­schap laat groe­ne daken in  deze reken­som geheel bui­ten beschou­wing. Er bestaan  kort­om heel ver­schil­len­de ver­wach­tin­gen over de mate  waar­in het ver­groe­nen van daken kan bij­dra­gen aan kli­maat­be­sten­dig ste­de­lijk water­be­heer. Dat heeft veel te maken met het feit dat de ver­meen­de eigen­schap­pen van  groe­ne daken nu direct wor­den ver­taald in het effect dat ze zou­den heb­ben op het ste­de­lij­ke water­sys­teem. Maar  dat ver­band is nooit goed onder­zocht. Hoog tijd daar eens goed aan te gaan meten.â
Moder­ne test­lo­ca­tie
Voor dat meet­werk haakt STOWA aan bij Het Dak­lab, een moder­ne test­lo­ca­tie op het dak van het gloed­nieu­we onder­ko­men van het Neder­lands Insti­tuut voor Eco­lo­gie  (NIOO-KNAW) in Wage­nin­gen. Op Het Dak­lab doet een groot aan­tal par­tij­en geza­men­lijk expe­ri­men­teel onder­zoek naar het effect van (bio­di­ver­se) dak­ver­groe­ning op ener­gie, kli­maat en water­huis­hou­ding. Kees Broks: ‘€œWe  gaan uit­een­lo­pen­de groe­ne dak­be­dek­kin­gen van diver­se  dik­tes onder­zoe­ken, en bekij­ken onder meer het effect dat ze heb­ben op de water­ba­lans: wat gebeurt er met  geval­len neer­slag? Wat ver­dampt er, hoe­veel van de neer­slag wordt opge­no­men door de vege­ta­tie en wat is de uit­ein­de­lij­ke afvoer van het dak? Ook wil­len we graag weten  wat er gebeurt bij hevi­ge regen­val. In hoe­ver­re vlak­ken groe­ne daken — in ver­ge­lij­king tot een nor­maal dak — de piekaf­voe­ren af? Uit­ein­de­lijk wil­len we goed onder­bouwd ant­woord kun­nen geven op de vraag of, en zo ja: in hoe­ver­re en wan­neer er spra­ke is van een sig­ni­fi­cant effect op de beno­dig­de water­ber­ging in ste­de­lijk gebied. Moet je daar­voor hon­derd hui­zen van een groen dak voor­zien, of gaat  het pas ren­de­ren als je een hele woon­wijk ver­groent?’€
Mit­sen en maren
In het onder­zoek wordt ook nadruk­ke­lijk geke­ken naar  de moge­lij­ke mit­sen en maren van dak­ver­groe­ning, aldus Broks.  ‘€œEen groen dak kan water ber­gen, maar heeft ook  water nodig. Het is niet de bedoe­ling dat je in dro­ge peri­o­den het dak op moet om het water te geven. Hoe zorg je  ervoor dat de vege­ta­tie onder alle omstan­dig­he­den water­huis­houd­kun­dig opti­maal blijft func­ti­o­ne­ren? En wat is er nodig aan beheer en onder­houd? Het zijn alle­maal vra­gen waar op dit ogen­blik nog geen bevre­di­gen­de ant­woor­den op zijn.’€
Tijd om het uit te zoe­ken
Kees Broks hoopt met het onder­zoek te bewerk­stel­li­gen dat water­schap­pen groe­ne daken uit­ein­de­lijk een vol­waar­di­ge plek kun­nen geven als een van de moge­lij­ke  maat­re­ge­len om te vol­doen aan de ste­de­lij­ke water­op­ga­ve. ‘€œZe zou­den pro­ject­ont­wik­ke­laars, gemeen­ten en eige­na­ren dui­de­lij­ke spe­ci­fi­ca­ties voor vege­ta­tie­da­ken kun­nen mee­ge­ven, die pas­sen bij de doel­stel­lin­gen voor  de water­huis­hou­ding, met daar­bij de effec­ten hier­van op  de ste­de­lij­ke water­op­ga­ve. Zover is het nog niet. Maar we  heb­ben de tijd om het uit te zoe­ken. Juist omdat het aan­leg­gen van groe­ne daken over tien of twin­tig jaar ook nog  moge­lijk is, ook in bestaan­de situ­a­ties.’
Bron:
STOWA