Post­ze­gel­par­ken voor een leef­ba­re buurt

Een post­ze­gel­park is een klein, aan­trek­ke­lijk onder­deel van de open­ba­re ruim­te in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men. Zo zijn er post­ze­gel­par­ken met moes­tuin­tjes, maar ook met een squas­h­veld of open­lucht­bios­coop. Een ding heb­ben ze alle­maal gemeen: het zijn plek­ken die uit­no­di­gen om te ver­blij­ven, elkaar te ont­moe­ten en samen acti­vi­tei­ten […]

Beem­ster scha­kelt vrij­wil­li­gers in voor groen­on­der­houd, maar blijft inko­pen bij pro­fes­si­o­nals

De nood­zaak om te bezui­ni­gen op gemeen­te­lij­ke uit­ga­ven treft ook de bud­get­ten voor aan­leg en onder­houd van groen. In hun pogin­gen de effec­ten van die bezui­ni­gin­gen zoveel moge­lijk te beper­ken ver­ken­nen som­mi­ge gemeen­ten de moge­lijk­heid van inzet van vrij­wil­li­gers – bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. In de gemeen­te Beem­ster, een van de gro­te pol­ders in Noord-Hol­­land, is een poli­tie­ke […]

‘Groen bena­de­ren van­uit func­ti­o­na­li­teit in plaats van als deco­ra­tie’

Stich­ting iVer­de: gemeen­ten moe­ten aan­leg en onder­houd van groen anders finan­cie­ren   Een gemeen­te­be­stuur dat bezui­nigt op groen zadelt zijn inwo­ners op met een slech­ter leef­kli­maat en zijn opvol­gers met extra kos­ten. Bezui­ni­gen op groen is pen­ny wise op kor­te ter­mijn, maar pound foolish voor de toe­komst. Met die stel­ling men­gen Egbert Roozen en Leon […]

Groe­ne tuin goed­ko­per in aan­leg en onder­houd dan tegel­tuin

Een tegel­tuin lijkt goed­ko­per en mak­ke­lij­ker te onder­hou­den dan een tuin met daar­in veel groen. Maar uit onder­zoek van het Haags Mili­eu­cen­trum blijkt dit niet waar te zijn. Een tuin die deels bestraat is, met ter­ras­sen en paden, en ver­der is beplant met onder­houds­vrien­de­lij­ke plan­ten – juis­te boom op de juis­te plek — is goed­ko­per […]

Bewo­ners Vaas­sen krij­gen geld voor beplan­ten en onder­houd groen

Buurt­be­wo­ners van de Bot­hastraat en de Smut­straat in Vaas­sen wil­len geza­men­lijk de groen­per­ken in hun omge­ving voor­zien van nieu­we beplan­ting en deze ook onder­hou­den. De gemeen­te Epe beloont dit ini­ti­a­tief met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van 2500 euro. De groen­per­ken zijn in ver­val geraakt door weg­werk­zaam­he­den. De gemeen­te zou deze per­ken weer aan­pak­ken, maar buurt­be­wo­ners stel­den […]

Vrien­den Von­del­park done­ren €30.000 voor onder­houd bomen

De Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park over­han­dig­de onlangs aan wet­hou­der Joep Blaas van Stads­deel Zuid €30.000. Het geld is inge­za­meld voor het 100-bomen­plan, een actie waar­mee de Vrien­den beeld­be­pa­len­de bomen in het park een lan­ge­re levens­duur wil geven. Vele par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven en Vrien­den heb­ben geld gedo­neerd. Onder de titel ‘100 bomen­plan’ zijn de Vrien­den in […]

Nieu­we tech­nie­ken zijn een uit­da­ging voor het onder­houd in het open­baar groen

Onder­houd open­baar groen met behoud van bio­di­ver­si­teit vraagt om een nieu­we manier van aan­pak. Ken­nis en erva­rin­gen van uit de akker­bouw en vol­le­gronds­groen­ten sec­tor kun­nen ook in het open­baar groen pri­ma inge­zet wor­den. Een uit­da­ging voor gemeen­tes, en spe­ci­a­lis­ten in de groen­voor­zie­ning en cul­tuur­tech­niek. Daar­naast zul­len pla­no­lo­gen reke­ning moe­ten hou­den met de nieu­we manier van […]

Onder­houd van tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de aan­zien­lijk duur­der dan inte­gra­le metho­de

Het onder­houd van de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de is bedui­dend duur­der dan de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de. Aan de hand van actu­e­le prak­tijk­voor­beel­den is name­lijk aan­ge­toond dat de aan­leg­kos­ten van inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de het dub­be­le zijn en dat de onder­houds­kos­ten vol­gens deze metho­de 84% lager lig­gen. Uit­gaan­de van het­zelf­de opper­vlak plant­vak­ken en over dezelf­de onder­houds­pe­ri­o­de. Dit con­clu­deert weten­schap­per Frits Ruy­ten […]

Onder­houd geeft Wes­ter­park Zoe­ter­meer nieu­we impuls

De gemeen­te Zoe­ter­meer heeft in de afge­lo­pen weken fors bomen gekapt in het Wes­ter­park en daar ook strui­ken en ande­re plan­ten weg­ge­haald. Dit was nodig voor het onder­houd van het park. Een deel van de bomen is gekapt voor de aan­leg van de fiets­brug tus­sen het Wes­ter­park en het aan te leg­gen recre­a­tie­ge­bied Nieu­we Drie­mans­pol­der. […]