Onder­houd geeft Wes­ter­park Zoe­ter­meer nieu­we impuls

De gemeen­te Zoe­ter­meer heeft in de afge­lo­pen weken fors bomen gekapt in het Wes­ter­park en daar ook strui­ken en ande­re plan­ten weg­ge­haald. Dit was nodig voor het onder­houd van het park. Een deel van de bomen is gekapt voor de aan­leg van de fiets­brug tus­sen het Wes­ter­park en het aan te leg­gen recre­a­tie­ge­bied Nieu­we Drie­mans­pol­der.

De gemeen­te kreeg veel vra­gen van bezoe­kers over het kap­pen van de bomen. Het onder­houds­werk is in het najaar aan­ge­kon­digd in de gemeen­te­lij­ke rubriek Stads­nieuws, maar dat blijkt in de prak­tijk toch te vroeg te zijn geweest. “Dat gaan we de vol­gen­de keer beter doen. We moe­ten niet alleen voor­af, maar ook tij­dens de werk­zaam­he­den op loca­tie en op de web­si­te infor­ma­tie geven.” zegt wet­hou­der Frank Speel, ver­ant­woor­de­lijk voor het Zoe­ter­meer­se groen op de web­si­te van de gemeen­te.

 

 

 

 

Ieder jaar snoei­en
“Ieder jaar snoei­en we om op den duur sterk en geva­ri­eerd groen te krij­gen. Voor­al in de recre­a­tie­ge­bie­den, par­ken en langs hoofd­we­gen behe­ren we het groen op een ‘natuur­lij­ke’ wij­ze. Bij de aan­leg van een recre­a­tie­ge­bied zoals het Wes­ter­park zijn bomen dicht op elkaar geplant. Nu heb­ben de beheer­ders op ver­schil­len­de plek­ken snel­groei­en­de bomen als popu­lie­ren er tus­sen­uit gehaald om ruim­te te maken voor ande­re, lang­zaam groei­en­de bomen als eiken en beu­ken. In het park ont­staan open plek­ken waar­door het zon­licht de bodem kan berei­ken. Daar­door kun­nen zaden van ande­re plan­ten ont­kie­men. Zo pro­be­ren we ook de kwa­li­teit van het Wes­ter­park te ver­be­te­ren, zodat het voor ieder­een een aan­trek­ke­lijk park blijft.”

Inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de
In het Wes­ter­park zijn de bomen en plan­ten niet vol­gens de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de  geplant, met als gevolg dat de kos­ten voor het onder­houd de komen­de jaren stij­gen en de kwa­li­teit van bomen en plan­ten die blij­ven staan door het snoei­en en rooi­en van ander plant­ma­te­ri­aal afneemt. Was het park vol­gens de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de aan­ge­legd dan had­den er geen bomen gerooid hoe­ven te wor­den.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Zoe­ter­meer