Onder­houd van tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de aan­zien­lijk duur­der dan inte­gra­le metho­de

Het onder­houd van de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de is bedui­dend duur­der dan de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de. Aan de hand van actu­e­le prak­tijk­voor­beel­den is name­lijk aan­ge­toond dat de aan­leg­kos­ten van inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de het dub­be­le zijn en dat de onder­houds­kos­ten vol­gens deze metho­de 84% lager lig­gen. Uit­gaan­de van het­zelf­de opper­vlak plant­vak­ken en over dezelf­de onder­houds­pe­ri­o­de.

Dit con­clu­deert weten­schap­per Frits Ruy­ten naar aan­lei­ding van bere­ke­nin­gen aan de hand van de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­diek. Mar­co Rie­s­e­ner, beheer­me­de­wer­ker Recre­a­tie­schap Spaarn­wou­de, die ook het Prins Bern­hard­bos, in zijn beheer heeft, is door Ruy­ten geïnterviewd over het beheer. De vraag die aan hem is gesteld, is hoe hij het onder­houd in de komen­de jaren zou gaan uit­voe­ren wan­neer er een eind­beeld moet ont­staan dat ver­ge­lijk­baar is met de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de Ruy­ten na een peri­o­de van onge­veer 30 onder­houds­ja­ren. 

Onaf­han­ke­lijk advies is daar­bij gevraagd bij RPS over welk dun­nings­re­gime reke­ning gehou­den dien­de te wor­den.

Onweer­leg­baar
Ver­vol­gens is aan ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties gevraagd om, onaf­han­ke­lijk van elkaar, de onder­houds­kos­ten van dit dun­nings­re­gime te wil­len bere­ke­nen. Hier gaat het om orga­ni­sa­ties die zoveel moge­lijk het vak­ge­bied ver­te­gen­woor­di­gen en die in staat waren om een der­ge­lij­ke bere­ke­ning te maken. Denk hier­bij aan de lan­de­lij­ke over­heid, gemeen­te, bos­des­kun­di­ge, inge­ni­eurs­bu­reau met bos­bouw­kun­di­ge ken­nis en de beheer­der van het Prins Bern­hard­bos. De resul­ta­ten tonen onweer­leg­baar aan dat de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de aan­zien­lijk duur­der is dan inte­gra­le metho­de.

Onder­houds­kos­ten wor­den gecom­pen­seerd
Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) heeft aan weten­schap­per Frits Ruy­ten de opdracht ver­leend om een kos­ten­ver­ge­lij­king te maken tus­sen de tra­di­ti­o­ne­le en de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de Ruy­ten. In 2010 heeft het Pro­duct­schap Tuin­bouw een eva­lu­a­tie ver­richt naar het proef­pro­ject Prins Bern­hard Bos. Uit deze eva­lu­a­tie bleek dat er vraag­te­kens wer­den gezet of de hoge­re aan­leg­kos­ten in deze tijd nog wel te ver­ant­woor­den zijn en of deze daad­wer­ke­lijk gecom­pen­seerd wor­den door lage­re onder­houds­kos­ten hoe­wel weten­schap­pe­lijk onder­zoek dit aan­toont. Dit rap­port toont dus aan dat de onder­houds­kos­ten gecom­pen­seerd wor­den, bin­nen een afzien­ba­re peri­o­de na de aan­leg.

Meer infor­ma­tie
Down­load het rap­port ‘Greensward. Kos­ten­ver­ge­lij­king tus­sen de tra­di­ti­o­ne­le en de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de Ruy­ten in het Prins­bern­hard­bos te Hoofd­dor­p’ »
——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.