Kew Gar­dens krij­gen lang­ste plan­ten­bor­der ter wereld

De Roy­al Bota­nic Gar­dens Kew in Lon­den krij­gen in de zomer van 2016 de lang­ste vas­te plan­ten­bor­der ter wereld. De nieu­we plan­ten­bor­ders ‘The Gre­at Broad Walk Bor­ders‘ zul­len 320 m lang zijn en meer dan 30.000 plan­ten bevat­ten. Ze komen op de plaats van de vroe­ge­re Broad Walk die in 1840 werd aan­ge­legd door Wil­li­am […]

Vest­zak­parkjes ver­groe­nen Lon­den

Lon­den, hoofd­stad van Groot-Brit­tan­­nië, is niet bepaald een groe­ne stad, hoe­wel Hyde Park, samen met de aan­gren­zen­de Ken­sing­ton Gar­dens een van de groot­ste ste­de­lij­ke par­ken van Euro­pa is (onge­veer 4 km², alleen het Parij­se Bois de Bou­log­ne en Phoe­nix Park in Dublin zijn gro­ter). Maar waar Lon­den gebrek aan heeft, is groen in de druk­ke […]

In gesprek met land­bouw­at­ta­ché Henk de Jong

De Brit­se ste­den zijn van ouds­her groen, maar het kan altijd beter! De Groe­ne Stad in gesprek met Henk de Jong, land­bouw­at­ta­ché op de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den Wat houdt uw werk als land­bouw­at­ta­ché zoal in? ‘Mijn werk is heel divers. Samen met Bas Har­bers en Stel­la van Bem­me­len vorm ik de Land­bouw­af­de­ling op de […]

Lezing Egbert Roozen tij­dens Lon­don Lands­ca­pe Show

Roozen ging in zijn Lands­ca­pe Show lezing op 23 sep­tem­ber in op het feit dat groen niet lan­ger kan wor­den beschouwd als deco­ra­tie. Ook wil­de hij het publiek laten zien hoe hij groen hoger op de maat­schap­pe­lij­ke agen­da plaatst, wat zijn bood­schap is en hoe hij ini­ti­a­tie­ven van ver­schil­len­de over­heids­ni­veaus ver­bindt. Het bewust­zijn groeit dat […]

Groe­ne jun­gle op Slo­ter­dijk?

Sta­ti­on Slo­ter­dijk in Amser­­dam-West moet een groe­ne jun­gle wor­den. Althans, als het aan de Par­tij voor de Die­ren Amster­dam ligt. Wie nu door dit gebied loopt, kijkt aan tegen een grij­ze mas­sa van beton­nen pila­ren en muren. Dat moet en kàn anders, vindt Amster­dams PvdD voor­man Johnas van Lam­me­ren. Het plan­ten van klim­op, die op […]

Groe­ne Stad Frank­furt boven­aan lijst duur­za­me ste­den

Rot­ter­dam en Amster­dam ein­di­gen op 4 en 5 Twee Neder­land­se ste­den, Rot­ter­dam en Amster­dam, beho­ren tot de eer­ste vijf (vier en vijf) op de rang­lijst van ‘duur­za­me ste­den’. Inge­ni­eurs­bu­reau Arca­dis heeft de rang­lijst van 50 wereld­ste­den opge­steld, aan de voor­avond van de VN-con­­fe­ren­­tie die in sep­tem­ber 2015 de nieu­we duur­zaam­heids doel­stel­lin­gen voor de komen­de jaren […]

De Groe­ne Stad slaat aan in Lon­den en Boe­ka­rest

Roe­meen­se vari­ant in voor­be­rei­ding iVer­de, waar­in VHG, Anthos en LTO Vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten samen­wer­ken, heeft de afge­lo­pen maand op een aan­tal bui­ten­land­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zorgd over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Zo sprak Egbert Roozen, op uit­no­di­ging van de Land­bouw­raad op de Neder­land­se ambas­sa­de in Enge­land namens […]

De Groe­ne Stad op Lon­don Lands­ca­pe show

De Lands­ca­pe Show, dit jaar voor het eerst geor­ga­ni­seerd in Bat­ter­sea Park in Lon­den, op 23 en 24 sep­tem­ber aan­staan­de, is de plek van het Brit­se groe­ne bedrijfs­le­ven laat zien wat het kan. Ont­werp, aan­leg en onder­houd van de groe­ne omge­ving, inclu­sief kweek en leve­ring van (vas­te) plan­ten, hees­ters en bomen, vor­men de hoofd­moot tij­dens […]