Kew Gar­dens krij­gen lang­ste plan­ten­bor­der ter wereld

De Roy­al Bota­nic Gar­dens Kew in Lon­den krij­gen in de zomer van 2016 de lang­ste vas­te plan­ten­bor­der ter wereld.
De nieu­we plan­ten­bor­ders ‘The Gre­at Broad Walk Bor­ders‘ zul­len 320 m lang zijn en meer dan 30.000 plan­ten bevat­ten. Ze komen op de plaats van de vroe­ge­re Broad Walk die in 1840 werd aan­ge­legd door Wil­li­am Nes­field en die naar de Palm Hou­se leid­de.
De nieu­we bor­ders wer­den ont­wor­pen door Richard Wil­f­ord, het hoofd van de dienst Tuin­ont­werp van Kew. Elk onder­deel van de nieu­we bor­ders heeft een eigen the­ma: in som­mi­ge delen wor­den de plan­ten gegroe­peerd vol­gens kleur of struc­tuur, in ande­re delen wor­den bepaal­de plan­ten­fa­mi­lies in de kij­ker gezet, zoals de salie-fami­lie (Lamia­ceae), Rud­bec­kia en asters. Ook zul­len er heel wat uit­zon­der­lij­ke plan­ten uit de col­lec­ties van Kew wor­den getoond, zoals de Ame­ri­kaan­se Echina­cea ten­nes­seen­sis, en de Zuid-Afri­kaan­seBerk­heya pur­pu­rea en Cotu­la fal­lax.
Bron: http://cgconcept.be/