Plant en gedrag

Groe­ne school­plei­nen nodi­gen uit tot bui­ten spe­len en dra­gen bij aan een beter soci­aal kli­maat.

Schou­wen-Dui­ve­land zet in op groe­ne speel­voor­zie­ning

Dank­zij de Stich­ting Renes­se en de gemeen­te Schou­wen-Dui­­ve­­land kun­nen kin­de­ren in Zie­rik­zee van­af juni dit jaar klim­men, klau­te­ren en glij­den van­af hun eigen eiland. Op Sport­bou­le­vard Sport­blok wordt de komen­de maan­den Land­rug gere­a­li­seerd, een speel­ob­ject geïn­spi­reerd op de vorm van het Zeeuw­se eiland Schou­wen-Dui­­ve­­land. De gemeen­te schreef een prijs­vraag uit voor een speel­ob­ject op het […]

Scho­lie­ren op de bres voor écht groen school­plein

Een groen school­plein, dat was hen beloofd. Milan van Roon (11 jaar) en Cato Rogaar (10 jaar) zit­ten in groep 8 van basis­school Mon­tes­so­ri Waals­dorp in Den Haag. Samen zijn zij een actie begon­nen om hun groen­plein nóg groe­ner te krij­gen. Vorig jaar ver­huis­de hun school naar een com­pleet nieuw gebouw, waar een groen school­plein […]

‘Zin­Tuin’ prik­kelt de zin­tui­gen

Bij ver­pleeg­huis Van Wij­c­ker­slooth in Oegst­geest is een beslo­ten bin­nen­tuin ont­wor­pen en aan­ge­legd voor de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche afde­ling. Bewo­ners met demen­tie kun­nen er op een vei­li­ge en ont­span­nen manier in con­tact komen met de natuur. Bij­zon­der is de samen­wer­king met de naast­ge­le­gen basis­school. De tuin is tot stand geko­men in opdracht van WWZ-Mari­­ën­stae­­te-Valent (WMV) en op […]

Woud­lo­persme­dail­les voor jon­ge natuur­be­scher­mers

De twin­tig bes­te natuur­be­scher­mers in de leef­tijd van 4 tot 12 jaar uit Zuid-Hol­­land heb­ben woens­dag 23 sep­tem­ber 2015 van staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken een Woud­lo­persme­dail­le uit­ge­reikt gekre­gen. Zo heb­ben zij bij­voor­beeld zwerf­vuil opge­haald of natuur­toch­ten door de stad geor­ga­ni­seerd. Tij­dens de bij­een­komst bij Scou­ting­groep de Vlie­gen­de Hol­lan­der ont­ving de staats­se­cre­ta­ris ook het eer­ste […]

Dicht­bij een park, min­der gedrags­pro­ble­men

Kin­de­ren die wor­den gebo­ren en opgroei­en ver van groe­ne par­ken heb­ben vaker last van gedrags­pro­ble­men dan leef­tijds­ge­no­ten die leven dicht­bij ste­de­lijk groen. Dat is de uit­komst van een stu­die die onder lei­ding van het Insti­tuut voor Epi­de­mi­o­lo­gie, het Helm­holtz Cen­trum in Mün­chen is uit­ge­voerd onder kin­de­ren van tien jaar. Het effect van de nabij­heid van […]

Recht van kin­de­ren op natuur een stap dich­ter­bij

Natuur­or­ga­ni­sa­ties en nati­o­na­le over­he­den ver­e­nigd in de wereld­wij­de koe­pel­or­ga­ni­sa­tie Inter­na­ti­o­nal Union for Con­ser­va­ti­on of Natu­re (IUCN) heb­ben onlangs het plei­dooi onder­steund dat ieder kind recht heeft op con­tact met de natuur. Het con­gres van IUCN, een koe­pel van meer dan 1.200 natuur­or­ga­ni­sa­ties en 200 over­heids­or­ga­ni­sa­ties, heeft een bin­den­de motie aan­ge­no­men die het recht van ieder […]

Staats­bos­be­heer gaat met kin­de­ren van bui­ten­school­se opvang de natuur in

Skon kin­der­op­vang en Staats­bos­be­heer zijn een lan­de­lij­ke samen­wer­king aan­ge­gaan om kin­de­ren natuur te laten bele­ven. De skon Natuur­bus brengt kin­de­ren van de bui­ten­school­se opvang naar de natuur­ge­bie­den van Staats­bos­be­heer. In de herfst­va­kan­tie komen zo’n 750 kin­de­ren van de bui­ten­school­se opvang op ver­schil­len­de loca­ties in de natuur op bezoek. Het is voor kin­de­ren heel waar­de­vol om […]