Recht van kin­de­ren op natuur een stap dich­ter­bij

Natuur­or­ga­ni­sa­ties en nati­o­na­le over­he­den ver­e­nigd in de wereld­wij­de koe­pel­or­ga­ni­sa­tie Inter­na­ti­o­nal Union for Con­ser­va­ti­on of Natu­re (IUCN) heb­ben onlangs het plei­dooi onder­steund dat ieder kind recht heeft op con­tact met de natuur.

Het con­gres van IUCN, een koe­pel van meer dan 1.200 natuur­or­ga­ni­sa­ties en 200 over­heids­or­ga­ni­sa­ties, heeft een bin­den­de motie aan­ge­no­men die het recht van ieder kind op con­tact met de natuur en op een schoon leef­mi­li­eu erkent.

Breed draag­vlak
Door de reso­lu­tie is er een breed inter­na­ti­o­naal draag­vlak geko­men voor het recht van ieder kind op con­tact met de natuur. In de motie com­mi­te­ren alle leden van IUCN zich name­lijk om mee te hel­pen dit recht te laten vast­leg­gen in het Ver­drag inza­ke de rech­ten van het kind van de Ver­e­nig­de Naties. De motie was inge­diend door Anne­lies Henstra, ini­ti­a­tief­ne­mer en lei­der van het pro­ject Kin­der­recht op natuur namens het Natuur­Col­le­ge.

Eer­de­re berich­ten

Web­si­te