Com­for­ta­be­ler in een groe­ne omge­ving

Tij­dens war­me peri­o­den voe­len men­sen, dus ook kin­de­ren en het onder­wij­zend per­so­neel, zich in een groe­ne omge­ving com­for­ta­be­ler.