Scho­lie­ren op de bres voor écht groen school­plein

Een groen school­plein, dat was hen beloofd. Milan van Roon (11 jaar) en Cato Rogaar (10 jaar) zit­ten in groep 8 van basis­school Mon­tes­so­ri Waals­dorp in Den Haag. Samen zijn zij een actie begon­nen om hun groen­plein nóg groe­ner te krij­gen. Vorig jaar ver­huis­de hun school naar een com­pleet nieuw gebouw, waar een groen school­plein bij zou wor­den aan­ge­legd. Erg blij zijn Milan en Cato met hun nieu­we school, maar… het school­plein had als het aan hun had gele­gen wel íets groe­ner mogen zijn.
Cato ver­telt: ‘Som­mi­ge din­gen op ons plein vin­den we heel leuk, zoals het bij­en­ho­tel. Maar het is jam­mer dat bij­na al het groen ach­ter hek­jes staan. Zo kun­nen we er hele­maal niet van genie­ten!’ Milan vult aan: ‘Een groen school­plein, dat zou dan toch ook écht groen moe­ten zijn? Wij wil­len bij­voor­beeld heel graag een moes­tuin­tje of een krui­den­tuin, die we met de klas kun­nen ver­zor­gen. Dat wil­len we zelfs wel in onze pau­zes doen.’ En we moe­ten natuur­lijk goed afspre­ken dat er nie­mand door­heen gaat fiet­sen ofzo.’
Maar ook meer avon­tuur­lijk groen — waar echt in en op gespeeld kan wor­den – zou­den de Waals­dor­pers graag zien. Cato: ‘Er is nu nog heel veel steen op ons plein. Waar­om kan dat geen gras wor­den? Daar kun­nen we veel beter op spe­len!’
De leer­lin­gen rich­ten hun actie op het bestuur van de school. Graag zou­den zij met de archi­tect van hun school­plein om de tafel gaan zit­ten om te ver­tel­len hoe hun plein er uit zou moe­ten zijn. ‘Eigen­lijk had­den ze dat ons al bij het begin moe­ten vra­gen’, zegt Milan. ‘Maar het is nog niet te laat en er kan nog best wat wor­den ver­an­derd. Wij zit­ten nu al in groep 8, dus wij zul­len er dan niet lang meer ple­zier van heb­ben, maar de kin­de­ren uit de lage­re klas­sen wel. Daar doen we het voor!’
Direc­teur van Mon­tes­so­ri Waals­dorp Berien Bak­ker is trots op haar leer­lin­gen: ‘Van­uit de school­lei­ding jui­chen wij dit soort ini­ti­a­tie­ven alleen maar toe. Toen Milan en Cato bij mij kwa­men met hun vraag om een groe­ner school­plein, heb ik gezegd: Ga eerst maar eens kij­ken wie jul­lie nog meer mee kun­nen krij­gen met jul­lie plan. Daar­op heb­ben zij leer­lin­gen uit ver­schil­len­de klas­sen gemo­bi­li­seerd en hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld (zie foto). Gewel­dig toch, als kin­de­ren zo’n onder­ne­men­de instel­ling heb­ben!’