Staats­bos­be­heer gaat met kin­de­ren van bui­ten­school­se opvang de natuur in

Skon kin­der­op­vang en Staats­bos­be­heer zijn een lan­de­lij­ke samen­wer­king aan­ge­gaan om kin­de­ren natuur te laten bele­ven. De skon Natuur­bus brengt kin­de­ren van de bui­ten­school­se opvang naar de natuur­ge­bie­den van Staats­bos­be­heer. In de herfst­va­kan­tie komen zo’n 750 kin­de­ren van de bui­ten­school­se opvang op ver­schil­len­de loca­ties in de natuur op bezoek.

Het is voor kin­de­ren heel waar­de­vol om regel­ma­tig bui­ten bezig te zijn. Natuur is in de eer­ste plaats gewoon leuk voor kin­de­ren, maar heeft ook aller­lei posi­tie­ve effec­ten op hun gezond­heid en ont­wik­ke­ling. Spe­len in de natuur sti­mu­leert hun cre­a­ti­vi­teit en soci­a­le intel­li­gen­tie. Kin­de­ren leren door te expe­ri­men­te­ren en erva­rin­gen op te doen. Daar­voor heb­ben ze een uit­da­gen­de omge­ving nodig en ruim­te om hun gren­zen te ver­leg­gen. Natuur biedt ze die omge­ving, zeker als het een beet­je ‘wilde’ (onge­re­gel­de) natuur is. Daar gaan ze actief op ont­dek­king uit met al hun zin­tui­gen. En met heel hun lijf.

Natuur­bus
Spe­ci­aal voor de bui­ten­school­se opvang bedacht skon kin­der­op­vang een nieuw con­cept voor natuur­be­le­ving; de Natuur­bus. Deze bus brengt kin­de­ren naar bui­ten. Een onder­deel van het pro­gram­ma is Natuur­sprong, een speel­pro­gram­ma gericht op bewe­ging, con­struc­tie­spel en het prik­ke­len van de fan­ta­sie. Natuur­sprong is ont­wik­keld samen met het NISB (Neder­lands Insti­tuut voor Sport en Bewe­ging), Jan­tje Beton en Gemeen­ten voor Duur­za­me ont­wik­ke­ling (GDO). Mid­den in de natuur wor­den gro­te en klei­ne acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd voor de kin­de­ren. Van het over­ste­ken op een touw­brug tot bomen voe­len en een pijl en boog maken: kin­de­ren krij­gen de ruim­te om de natuur te ont­dek­ken en te bele­ven. De herfst is met knis­pe­ren­de blaad­jes, pad­den­stoe­len en de geur van boom­schors en bla­de­ren voor kin­de­ren een mooi moment om naar bui­ten te gaan en de natuur te ont­dek­ken.

Over skon kin­der­op­vang
Kin­der­op­vang­or­ga­ni­sa­tie Skon biedt dag­op­vang voor kin­de­ren tot 4 jaar en bso voor kin­de­ren in de basis­school­leef­tijd. Skon heeft ruim 200 ver­blij­ven ver­spreid in de pro­vin­cies Noord-Hol­land, Zuid-Hol­land, Utrecht, Fle­vo­land en Bra­bant, met een con­cen­tra­tie in de Rand­stad. Al deze ver­blij­ven zijn te her­ken­nen aan een blau­we die­ren­naam. Ken­mer­kend voor de skon-bso’s is een breed en leef­tijd­ge­richt acti­vi­tei­ten­aan­bod met het accent op kunst & cul­tuur, sport & spel of natuur & tech­niek. Op de dag­op­vang nemen (voor)lezen, spe­len & bewe­gen en muziek een belang­rij­ke plaats in. Skon werkt nauw samen met peda­go­gen, onder­wijs, sport­aan­bie­ders, cul­tu­re­le orga­ni­sa­ties en natuur­or­ga­ni­sa­ties.

Jeugd bij Staats­bos­be­heer
Staats­bos­be­heer is de groot­ste natuur­or­ga­ni­sa­tie van Neder­land. Staats­bos­be­heer ziet het als een belang­rij­ke taak om jeugd en natuur met elkaar te ver­bin­den. Dat wordt gedaan door kin­de­ren te sti­mu­le­ren in de natuur te komen spe­len, erva­ren en leren. Via speel­bos­sen, acti­vi­tei­ten, maar ook via educatieprogramma’s voor basis­scho­len en maat­schap­pe­lij­ke sta­ges voor de oude­re jeugd. Staats­bos­be­heer heeft een visie ont­wik­keld met de vol­gen­de kern­ele­men­ten: bele­ving (hart); ken­nis (hoofd); gedrag of han­de­len (han­den). Het accent ligt daar­bij op het hart. Ook hier geldt dat we ervan over­tuigd zijn dat leren over de natuur voor­al gaat via ‘zelf doen’, bele­ven en ver­won­de­ren.

Bron:
Staats­bos­be­heer