Berichten

Spaarnelanden zaait, in opdracht van gemeente Haarlem, drie kilometer berm in met bloemzaad. Het doel is om de biodiversiteit in en om de stad te vergroten en de bermen mooier te maken. De bloeiende bloemen leveren nectar aan wilde bijen, vlinders en andere insecten en het is natuurlijk een vrolijk gezicht.
De grasrijke bermen worden eerst geplagd om de voedselrijke toplaag te verwijderen. Het onderliggende zandbed wordt aangevuld en vervolgens ingezaaid met meerjarige bloemen. Het duurt een paar jaar voordat alle bloemen tot ontwikkeling komen. Er zijn in het zaadmengsel ook één- en tweejarige soorten toegevoegd zodat iedereen komend voorjaar al van de bloemenpracht kan genieten.
Maaien vanaf half juli
Spaarnelanden past het beheer van de ingezaaide bermen aan. Het maaien vindt plaats vanaf half juli, na de zaadzetting. Het maaisel blijft vervolgens een paar dagen liggen zodat het zaad eruit kan vallen. Vervolgens wordt het maaisel verwijderd zodat het aantal verschillende dieren en planten in de bermen toeneemt.
Samenwerking Landschap Noord-Holland
Het inzaaien van de bermen is onderdeel van een groot pakket aan maatregelen om de natuur in Haarlem een flinke impuls te geven. Hier werken de gemeente Haarlem en Spaarnelanden aan in samenwerking met Landschap Noord-Holland.
Bron: spaarnelanden.nl

In het Haarlems dagblad van 21 mei j.l. was een interessante reportage van Arthur de Mijttenaere te lezen over de Leidsebuurt in Haarlem, die volgens de schrijver lijkt te snakken naar een vergroeningsbeurt.
In het artikel komen wijkraadsleden Paula Grapendaal en Mara van Limbeek aan het woord. Zij vertellen over hun inspanningen om hun Leidsebuurt groener te maken. Zo gingen zij, aan de hand van een ideeënboek gemaakt door het landschapsbureau Arda uit Woerden, twee weekenden met samen met buurtbewoners aan de slag in hun wijk. Maar, het kan natuurlijk altijd groener.
Zij roepen Leidsebuurters dan ook via het artikel op om zich te melden bij de wijkraad: ‘De mensen moeten zelf hun buurt groener maken, de gemeente zorgt voor financiële ondersteuning. De plantenbakken kunnen bij de gemeente worden opgehaald.’
 
Log gratis in bij Haarlems Dagblad om het hele artikel te lezen: http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27077905.ece/Stenige-Leidsebuurt-in-Haarlem-snakt-naar-groen_

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen willen het groen- en recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.

Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges hebben vrijgegeven voor consultatie.

Toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen
Het gaat om onder meer recreatiegebied Spaarnwoude en de Brettenzone. In de conceptvisie is beschreven hoe de overheden samen met het recreatieschap weerstand willen bieden aan de stedelijke druk op dit gebied. Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om te voldoen aan de toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen. Ze denken daarbij aan een verbeterd routenetwerk en recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij het karakter van de deelgebieden. Zo zou aan de zuidoever van het Noordzeekanaal meer ruimte benut kunnen worden voor voorzieningen en evenementen, maar in de Spaarndammerpolder zouden de activiteiten zich moeten beperken tot bijvoorbeeld een ijsje eten bij de boer.

Groen toegankelijker maken
Andere ideeën zijn betere voorzieningen voor vliegtuigspotters bij Schiphol en een aantrekkelijke route door de Waarderpolder in Haarlem waardoor het groen langs de Mooie Nel beter bereikbaar wordt. Ook kan het toekomstige station Halfweg-Zwanenburg fungeren als recreatieknooppunt midden in het gebied. Door bijvoorbeeld een informatievoorziening over fiets- en wandelroutes en fietsverhuur te realiseren wordt het groen veel toegankelijker.

Groen beter behouden en ontwikkelen
De financiering van groen staat onder druk. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden in dit gebied toe. Ook is het belangrijk om het open landschap tussen stad en platteland te beschermen tegen de stedelijke druk. Deze provinciale en gemeentelijke bescherming wordt nog belangrijker nu het ernaar uitziet dat het Rijk dit gebied niet langer beschermt. Daarom hebben de overheden in 2011 afgesproken om hier samen de schouders onder te zetten. Gedeputeerde Bond: “Zo kunnen we het groen rondom de steden behouden en ontwikkelen. Dat is belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven”.

Betrekken belanghebbenden
De conceptvisie wordt behandeld in de provinciale Statencommissie en in de raadscommissies van de meeste gemeenten. De volgende stap is het voorleggen aan belangenorganisaties, bewoners en ondernemers. Hun inbreng is belangrijk en wordt verwerkt in de definitieve versie en gebruikt voor de uitvoeringsstrategie die hierna wordt opgesteld. Hierin geven de overheden aan hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. Een actieve rol van bedrijven zal hierbij onontbeerlijk zijn. Het wordt waarschijnlijk een gefaseerde aanpak in verband met de krappe economische tijden. De definitieve visie is naar verwachting voorjaar 2013 gereed en zal in grote lijnen duidelijk maken wat er in het gebied ruimtelijk wel en niet mogelijk is.

De conceptvisie Groengebied Amsterdam-Haarlem »

Provincie zet groen op de kaart
De provincie zorgt samen met haar partners voor groen op de kaart in het sterk verstedelijkte noorden van de Randstad. De provincie legt na zorgvuldige belangenafweging vast waar we samen met anderen groen om de hoek aanleggen of behouden. Zodat inwoners snel in het groen kunnen zijn. Dat draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat van de provincie.

Bron:
Provincie Noord-Holland

 

Op het Stationsplein in Haarlem worden de komende week  tulpenbomen (magnolia’s) geplant . Op donderdag 8 maart plant wethouder Rob van Doorn de eerste boom.

Haarlem plant Magnolia's op Stationsplein De bomen komen te staan tussen de Kruisweg en het busstation, langs de gevel aan de zuidzijde en bij de busperrons. In totaal komen er 18 tulpenbomen op het Stationsplein.

Deelname Entente Florale
Haarlem is genomineerd voor de titel Groenste stad van Nederland 2012. In de categorie steden nemen verder deel:
• Nunspeet
• Roosendaal
• Weert

Bron:
De Groene Mug

De groene leefomgeving rond Haarlem blijft groen dankzij een krachtenbundeling van provincie en gemeenten. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Amsterdam en Haarlemmermeer gaan voor twee gebieden gezamenlijke ontwikkelstrategieën opstellen: visies op de gebieden en uitvoeringsprogramma’s met concrete projecten. Onlangs ondertekenden zij twee intentieverklaringen om hun samenwerking en ambitie te bekrachtigen.

De twee gebieden zijn de Binnenduinrand en de bufferzone ‘Spaarnwoude’ tussen Amsterdam en Haarlem. De Binnenduinrand ligt bij Haarlem tussen de zee en de Haarlemmermeerringvaart en loopt van de grens met Zuid-Holland tot het Noordzeekanaal. De bufferzone ligt tussen Velsen, Haarlem, Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam en Noordzeekanaal.

Stedelijke druk is groot
De stedelijke druk op deze twee gebieden is groot. De samenwerkingspartijen gaan vaststellen welke ontwikkelingen wel en welke niet wenselijk zijn. Bij de bufferzone is het recreatieschap Spaarnwoude betrokken. Bij het opstellen van de ontwikkelingsstrategieën willen de overheden maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de gebieden betrekken.

Groene leefomgeving veiligstellen
De samenwerkingspartijen willen natuur- en recreatiegebieden ontwikkelen en de verrommeling van het landschap tegengaan. Het groene en open landschap in het verstedelijkte zuiden van Noord-Holland zorgt voor recreatiemogelijkheden, een aantrekkelijke leefomgeving en een goed internationaal vestigingsklimaat. De samenwerkingspartijen willen dat dit zo blijft. Wethouder Rob van Doorn (Haarlem) en gedeputeerde Rob Meerhof (Noord-Holland) trekken de samenwerking.

Bron:
Provincie Noord-Holland

Bureau Hosper – landschapsarchitectuur en stedebouw – heeft onlangs, als opening van het jaar 2011, de stad Haarlem 25 populieren cadeau gegeven. Door het bureau werden de bomen geplant op het terrein Oostpoort nabij het treinstation van Haarlem Spaarnwoude. Een guerilla gardening actie van het Hosper landscape repair team.

Overal in het land zijn dit soort tijdelijk braak liggende terreinen vanwege opgeschorte of stopgezette ontwikkelingen. Onbekend is hoe lang deze tijdelijke landschappelijke leegstand zal gaan duren.

Om hier aandacht voor te vragen heeft Hosper 25 populierenbomen (van boomkwekerij Loef, Velserbroek) geplant, een snelgroeiende pionierssoort. Mocht er op deze plek in de toekomst gebouwd worden, dan kunnen de bomen verplant of gekapt worden.
 

 

 

 

Bron:
Hosper

De eerste nieuwe bomen van het Reinaldapark gaan op zijn allervroegst pas over twee jaar de grond in. Komende september wordt er wel al begonnen met de opbouw van het nieuwe park.

Dan zal een begin worden gemaakt met het flink ophogen van het zuidelijke deel van het park, langs de Schipholweg. Het park, dat is aangelegd op een oude vuilnisstort, moet worden voorzien van een dikke nieuwe deklaag nu het oude afval weer aan de oppervlakte is gekomen. Daarvoor moet de gehele beplanting worden vervangen. De aanleg zal in fases gebeuren. In december ging al een flink deel van de bomen tegen de vlakte. Op dat moment werd er nog vanuit gegaan dat in maart met de ophoging aan de zuidkant kon worden begonnen.

Bron:
Ijmuider Courant 
 

De gemeente Haarlem biedt te weinig garanties voor de bescherming van het schaarse groen in de stad. Het nieuwe groenstructuurplan van de gemeente kan niet garanderen dat de huidige hoeveelheid groen niet verder zal afnemen, laat staan dat er sprake zal zijn van uitbreiding van het groenareaal binnen de stadsgrenzen.

Dat is kort samengevat de kritiek die een groot aantal belangenorganisaties, wijkraden, actiegroepen en andere insprekers hebben geuit op het groenstructuurplan.

Bron:
Haarlems Dagblad