Drie kilo­me­ter berm in Haar­lem voor­zien van bloem­zaad

Spaar­ne­lan­den zaait, in opdracht van gemeen­te Haar­lem, drie kilo­me­ter berm in met bloem­zaad. Het doel is om de bio­di­ver­si­teit in en om de stad te ver­gro­ten en de ber­men mooi­er te maken. De bloei­en­de bloe­men leve­ren nec­tar aan wil­de bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten en het is natuur­lijk een vro­lijk gezicht. De gras­rij­ke ber­men wor­den […]

‘Ste­ni­ge Leid­se­buurt in Haar­lem snakt naar groen’

In het Haar­lems dag­blad van 21 mei j.l. was een inte­res­san­te repor­ta­ge van Arthur de Mijt­te­nae­re te lezen over de Leid­se­buurt in Haar­lem, die vol­gens de schrij­ver lijkt te snak­ken naar een ver­groe­nings­beurt. In het arti­kel komen wijk­raads­le­den Pau­la Gra­pen­daal en Mara van Lim­beek aan het woord. Zij ver­tel­len over hun inspan­nin­gen om hun Leid­se­buurt […]

Nieu­we kan­sen voor recre­a­tie tus­sen Amster­dam en Haar­lem

De pro­vin­cie en gemeen­ten Amster­dam, Haar­lem­mer­lie­de en Spaarn­wou­de, Haar­lem­mer­meer, Haar­lem en Vel­sen wil­len het groen- en recre­a­tie­ge­bied tus­sen Amster­dam en Haar­lem open hou­den en ver­der ont­wik­ke­len met nog meer moge­lijk­he­den voor ont­span­ning en recre­a­tie. Ze heb­ben hier­over een con­cept­vi­sie opge­steld die de col­le­ges heb­ben vrij­ge­ge­ven voor con­sul­ta­tie. Toe­ne­men­de behoef­te aan recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen Het gaat om […]

Haar­lem plant Magnolia’s op Sta­ti­ons­plein

Op het Sta­ti­ons­plein in Haar­lem wor­den de komen­de week  tul­pen­bo­men (magnolia’s) geplant . Op don­der­dag 8 maart plant wet­hou­der Rob van Doorn de eer­ste boom. De bomen komen te staan tus­sen de Kruis­weg en het bus­sta­ti­on, langs de gevel aan de zuid­zij­de en bij de busper­rons. In totaal komen er 18 tul­pen­bo­men op het Sta­ti­ons­plein. […]

Bin­nen­duin­rand en buf­fer Amster­dam en Haar­lem blij­ven groen

De groe­ne leef­om­ge­ving rond Haar­lem blijft groen dank­zij een krach­ten­bun­de­ling van pro­vin­cie en gemeen­ten. De pro­vin­cie Noord-Hol­­land en de gemeen­ten Haar­lem, Heem­ste­de, Bloe­men­daal, Vel­sen, Zand­voort, Haar­lem­mer­lie­de en Spaarn­wou­de, Amster­dam en Haar­lem­mer­meer gaan voor twee gebie­den geza­men­lij­ke ontwikkelstrategieën opstel­len: visies op de gebie­den en uitvoeringsprogramma’s met con­cre­te pro­jec­ten. Onlangs onder­te­ken­den zij twee inten­tie­ver­kla­rin­gen om hun samen­wer­king […]

Bomen cadeau voor de stad Haar­lem

Bureau Hosper — land­schaps­ar­chi­tec­tuur en ste­de­bouw — heeft onlangs, als ope­ning van het jaar 2011, de stad Haar­lem 25 popu­lie­ren cadeau gege­ven. Door het bureau wer­den de bomen geplant op het ter­rein Oost­poort nabij het trein­sta­ti­on van Haar­lem Spaarn­wou­de. Een gue­r­il­la gar­de­ning actie van het Hosper lands­ca­pe repair team. Over­al in het land zijn dit […]

Eer­ste nieu­we bomen Rei­nald­a­park in Haar­lem pas over twee jaar geplant

De eer­ste nieu­we bomen van het Rei­nald­a­park gaan op zijn aller­vroegst pas over twee jaar de grond in. Komen­de sep­tem­ber wordt er wel al begon­nen met de opbouw van het nieu­we park. Dan zal een begin wor­den gemaakt met het flink opho­gen van het zui­de­lij­ke deel van het park, langs de Schip­hol­weg. Het park, dat […]

‘Te wei­nig bescher­ming voor groen in Haar­lem’

De gemeen­te Haar­lem biedt te wei­nig garan­ties voor de bescher­ming van het schaar­se groen in de stad. Het nieu­we groen­struc­tuur­plan van de gemeen­te kan niet garan­de­ren dat de hui­di­ge hoe­veel­heid groen niet ver­der zal afne­men, laat staan dat er spra­ke zal zijn van uit­brei­ding van het groe­n­are­aal bin­nen de stads­gren­zen. Dat is kort samen­ge­vat de […]